Resource Details
РЕСУРС

Ролята на масивните образователни ресурси (MOOCs) за насърчаване на социалното включване чрез подобряване на пригодността за заетост

Статията представя резултатите от бърз преглед на доказателства за потенциала на отвореното онлайн обучение за подобряване на заетостта и приобщаването в Европа. Все още рядко се използват нетрадиционни пътища за достъп до възможностите за висше образование, но отвореното онлайн обучение предлага път за възстановяване на традиционните роли в общностите на знанието. Съществуват доказателства, които предполагат, че чрез увеличаване на възможностите за гъвкаво предоставяне на образование, отворените онлайн курсове (MOOCs) могат да внесат иновации в начина, по който подхождаме към образователните програми, ученето през целия живот, продължаващото обучение и непрекъснато професионално развитие за насърчаване на социалното приобщаване в Европа. Създателите на обучителните програми трябва да планират насоченост към разнообразно представени обучаеми – физически, културно, икономически, географски, езиково и пр. с оглед тяхната мотивация, умения и предходен опит от учене. За ефективното учене през целия живот тези обучаеми трябва да развият съвкупности от умения: дигитални, комуникативни, умения за самостоятелно учене, взаимно учене и управление на времето.

Resource Details
Автор(и) на ресурса
Robert Farrow
Вид ресурс
Статии
Дата на публикуване
Език на документа
Английски
Login (2)

Искате друг език?

Този документ е наличен и на друг език. Моля, изберете опциите по-долу.
Switch Language

Want to add a resource ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new resource!