Resource Details
Ресурси

Истражување: Достапност на мерки за развој на компетенции и стекнување квалификации

Ова истражување се изведува за потребите на Здружението „Национален ромски центар“од Куманово, во рамки на проектот „Зајакнување на жени Ромки во Република Северна Македонија“, со финансиска поддршка на We Effect.

Предмет на истражувањето е сѐопфатен и систематичен преглед на можностите за образование на возрасни поединци со ниско ниво на основни вештини и квалификации, во еден поширок контекст, почнувајќи од политиките и стратегиите на државно ниво, стратешките документи кои ги креираат условите и го уредуваат образованието, надлежни институции, видот и опфатот на конкретни мерки, како и понудувачите кои изведуваат програми за формално (основно) образование на возрасни и програми за неформално образование на возрасните, што водат до стекнување знаења, вештини и компетенции и/или до стекнување на стручна квалификација.

Имајќи предвид дека проектот се реализира во 5 плански региони, во општините Куманово, Кочани, Кичево, Штип, Велес и Прилеп, особен акцент ќе биде ставен на мапирањето на програми и можности за дооформување основно, односно посетување обуки за неформално образование што води до стекнување квалификации, развој на вештини и компетенции,кај понудувачи лоцирани во дадените општини.

Resource Details
Resource author
НРЦ во соработка со Билјана Мојсовска Манојлова
Вид ресурс
Студии и извештаи
Login (0)

Want to add a resource ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new resource!