Blog
Blog

Kateřina Pávková: dobrovolnictví a občanské aktivity v oblasti památkové péče

Povědomí o památkách se může stát nedílnou součástí každodenního života starších lidí.

Kateřina Pávková

Krátká biografie

Pracuji v Národním památkovém ústavu na pozici lektora Odboru edukace a dalšího vzdělávání. Vystudovala jsem obor andragogika a mou specializací v rámci andragogických subdisciplín je kulturní andragogika a gerontagogika. Ve své pracovní činnosti se věnuji projektování a realizací vzdělávacích programů v oboru památkové péče v kontextu celoživotního učení.  

Můj příběh

V roce 2021 jsem pro EPALE Community Stories poskytla, jako garant vzdělávacího programu PAMÁTKOVÉ AKADEMIE TŘETÍHO VĚKU, příběh, který se věnoval problematice realizace edukačních aktivit pro seniory v období pandemie COVID -19. Na tento příběh nyní volně navazuji vývojem edukačních aktivit v rámci vzdělávacího programu Památkové A3V, kterou realizuje Národní památkový ústav v kontextu CŽU a která je určena seniorským posluchačům.

Památkovou akademii lze označit za osvětové vzdělávání, které v sobě zahrnuje jak vzdělávání zájmové, tak občanské. Vzdělávací programem si klade za cíl vzdělávat seniory v oblasti památkové péče. Teorie, ale i příklady z praxe rozšiřují posluchačům znalosti o památkách a péči o naše kulturní dědictví. Vnímání památek tak může automaticky přecházet do jejich každodenního života, následně pak senioři mohou objevovat a pozorovat hodnoty vytvořené našimi předky s větším porozuměním.

 

 

Photos

 Studijní plán je koncipován tak, aby nabídl praktické informace a rady, podněcoval účastníky k jejich dalšímu vzdělávání a zároveň je kladen důraz na: • zapojení se do dobrovolnických a občanských aktivit na poli ochrany památek • na orientaci na zájmy a potřeby účastníků vzdělávacího programu • na vnitřní motivaci a vlastní aktivitu K projektování a následné realizaci 2. běhu vzdělávacího programu došlo na základě analýzy dotazníkového šetření z pilotního běhu vzdělávacího programu (2019 – 2021). Šetření přineslo přehledné informace týkající se spokojenosti posluchačů s prostředím vzdělávací aktivity, organizací výuky, kvalitou přednášejících, způsobem prezentace přednášek a osobním přístupem seniorů k dobrovolnickým aktivitám a průvodcovské činnosti. Analýza výsledků průzkumného šetření potvrdila zájem seniorů se aktivně zapojit do dobrovolnických činností v rámci ochrany našeho kulturního dědictví a péče o památkový fond. (Dokládám vyhodnocením dotazníkového šetření (2021); otázka týkající se možností dobrovolnické činnosti v praxi, viz obrázek níže.)  

obr.

Vzdělávací program jsem v důsledku této analýzy aktualizovala. Obsah semestru zabývající se problematikou péče o movité kulturní památky má od r. 2022 nový rozsah a přednášky mají přesah od zájmového vzdělávání do vzdělávání občanského. Posluchači byli seznámeni s význam spolupráce oddělení movitých památek s Policií České republiky a zároveň s činnostmi, které se týkají vyhledání odcizených movitých památek. Jedná se o formu monitoringu a fotodokumentace. Specialista z oddělení movitých památek pomocí názorných praktických ukázek seniory průběžně vede k občanským a dobrovolnickým aktivitám, které mohou v průběhu studia prokazovat.

Photos

Jedná se o tento druh činností: 1. Senioři po období 1,5 roku budou pořizovat dokumentaci drobných sakrálních památek v krajině (kapličky, smírčí kříže, boží muka, sochy ze zanikajících náhrobků). Fotodokumentace se uloží do fotografické databáze, následně pak do archivu NPÚ pro potřeby spolupráce s Policií České republiky při dohledávání odcizených předmětů. 2. Senioři fotograficky zdokumentují svůj majetek (obrazy, sošky, medailky, nábytek, staré rytiny a šperky) věci starší roku 1800, pro případ dojde-li k odcizení majetku. Vyplývá z toho větší pravděpodobnost dohledání věcí a navrácení zpět majiteli. Zdokumentovaný majetek mohou projednat s památkáři oddělení movitých památek, kteří vyhodnotí jeho památkovou povahu. 3. Senioři zapůjčí či pořídí fotokopie ze svateb a křtin v kostele, ze slavností velikonočních a vánočních vigilií. Tato dokumentace obsahuje známky mobiliáře, které mohou historicky o mnohém vypovídat a mohou být pro památkáře cenným zdrojem. Přála bych si, aby nově vyprojektovaný obsah vzdělávacího programu památkové A3V pozitivně ovlivnil a rozvinul občanské kompetence seniorů, a aby se i nadále spolupodíleli na ochraně našeho kulturního dědictví a zároveň své zkušenosti předávali dalším generacím.

My Motto

Moje motto

Snažím se rozvíjet občanské kompetence seniorů v oboru památkové péče prostřednictvím edukačních aktivit v kontextu celoživotního vzdělávání.

Login (3)

Chcete jiný jazky?

Tento dokument je k dispozici také v jiných jazycích. Vyberte jeden níže.
Switch Language

Want to write a blog post ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new article!

Nejnovější diskuze

EPALE Diskuse: Budování inkluzivní jazykové rozmanitosti v Evropě

Učení se cizích jazyků je klíčem nejen pro sociální začlenění, mobilitu pracovní síly, ale také přispívá k soudržné a kulturně obohacené Evropě. Zúčastněte se naší další diskuse a diskutujte o roli jazykového vzdělávání v dnešní Evropě!

Více

Nový web EPALE – problémy a dotazy

České národní středisko EPALE by vás, členy komunity EPALE, chtělo požádat, abyste v této diskuzi sdíleli zjištěné nedostatky nebo vaše dotazy, týkající se například vkládání nového obsahu na platformu.

Více

EPALE diskuse: rozvíjení dovedností pro zdravý život v éře COVIDU!

Zúčastněte se diskuse a nenechte si ujít její přímý přenos!

Více