Event Details
30 Jun
2021

Икономическият и социален съвет в България ще обсъди и приеме специално становище за професионалното обучение, квалификацията и преквалификацията на възрастните

България
София
to

Три становища ще бъдат обсъдени и приети на пленарната сесия на Икономическия и социален съвет (ИСС), която ще се състои на 30 юни 2021 година.

Експертите и постоянните комисии са разработили проекти на становища, които са по инициатива и част от плана за дейността на ИСС.

„Икономическите последици от разпространението на COVID 19 в България и мерки за преодоляването им“ е тема на проекта за становище, който задълбочено анализира всички мерки, приложени досега за  подпомагане на хората и на бизнеса. Документът констатира както слабости така и положителни влияния и препоръчва създаването на ясни критерии и  условия за подпомагане.

Становище за “Настоящата система за професионално обучение, квалификация и преквалификация за възрастни с цел оценка на съответствието й с развитието на пазара на труда“ е вторият документ за разглеждане на пленарната сесия. В него ИСС акцентира върху необходимостта от повишаване степента на участие на възрастните в цифровото образование и обучение и развиване на съвременни професионални компетентности, необходими на пазара на труда.

Темата за Националната здравна стратегия 2021–2030 г. също ще бъде предмет на становище на ИСС. От първостепенно значение за Съвета е да се поддържа високо ниво на защита на общественото здраве, особено в условията на глобална здравна криза. Чрез становището си ИСС отправя редица предложения за подобряване на проекта за Национална здравна стратегия на България до 2030 година

Event Details
Статус
As planned
Тип организатор
Друго събитие
Целева група
Мрежи и организации за учене за възрастни
Цели и задачи
Икономическият и социален съвет (ИСС) е “гражданският парламент” на България. Той обединява различни организации на гражданското общество у нас с общи интереси.
Икономическият и социален съвет е «мостът» между гражданите и властта. Мисията му е да гарантира връзката между обществото и държавното управление.
Очаквани резултати от ученето
Обсъдени и приети становища на Съвета.
Признаване / сертифициране на участието и/или резултатите от ученето
Неприложимо.
Такса за участие
Не

Имате събитие?

Не се колебайте да го направите! Влезте в линка долу и предложете събитие сега!

Най-актуалните дискусии

Ролята на обучението на възрастни за подпомагане на кариерното развитие

Причини за ниското участие в УЦЖ на хората в трудоспособна възраст в България?