European Commission logo
Create an account
News
Новини

Европейският център за развитие на професионалното обучение с прогнози за ефекта от Европейската зелена сделка

През м. декември 2021 г. Европейският център за развитие на професионалното обучение (CEDEFOP) публикува доклад, свързан с последиците от Европейската зелена сделка за пазара на труда, отделните икономически сектори и уменията, нужни за тях. В материала зеленият преход е представен по-скоро като икономическа и обществена трансформация, отколкото като процес на линейна промяна. Докладът описва различни тенденции, както и възможни решения чрез обучение и преквалификация да бъдат минимизирани негативните ефекти от зеления преход.

Освен върху необходимостта от целенасочени инвестиции за развиване на умения и активни мерки за прилагане на кариерно ориентиране, е поставен акцент и върху важността на секторния подход при разработване на политиките за образование и обучение.  В публикацията се прогнозира, че най-засегнати ще са заетите лица в секторите, свързани с добив, а секторите, в които се очаква ръст в търсенето на работна сила с нови умения, са електроенергийният сектор, водоснабдяването и управлението на отпадъци. Предоставянето на мерки и подкрепа на онези групи заети, които се очаква да бъдат най-засегнати от промените, ще спомогне за запазване на тяхната икономическа активност. Основен фактор за успешната трансформация очаквано ще бъде професионалното образование и обучение. Научно-изследователската и развойна дейност също се очаква да имат сериозен принос в този процес. Набирането, обработването и качественият анализ на данни за тенденциите в различните сектори ще допринесе за своевременното предвиждане и осигуряване на умения за отделните професии.

Целият материал на английски език може да прочетете тук: https://www.cedefop.europa.eu/en/publications/4206

 

Източник: ЦРЧР

Login (1)
Маркери

Искате да напишете статия?

Не се колебайте да го направите!

Влезте в линка долу и започнете публикуването на нова статия!

Най-актуалните дискусии

Ролята на обучението на възрастни за подпомагане на кариерното развитие

Причини за ниското участие в УЦЖ на хората в трудоспособна възраст в България?