Премини към основното съдържание
News
Новини

Българският вектор за развитие на политиката за учене през целия живот през 2020 година

На 2 март 2020 г. в София се проведе работна среща на Националната координационна група за учене през целия живот. Това е първото събитие от новата работна програма за периода 2020-2021 г. в изпълнение на Европейската програма за учене на възрастни.

Припомняме, че от началото на изпълнението на тази Програма в България започнаха процеси на институционализиране на сектора за учене на възрастни на всички равнища на управление. Националната координационна група за учене през целия живот беше първият координационен механизъм, който беше създаден. Групата включва национално представените заинтересовани страни. Тя има функции, свързани с планирането, изпълнението и отчитането на Националната стратеги за учене през целия живот за периода 2014-2020 г. (НСУЦЖ). В обхвата от функции на тази група влиза и подпомагането на дейността на националния координатор за учене на възрастни. Впослествие, чрез последователни и взаимнообвързани действия, беше създадена Националната платформа „Обединени за ученето на възрастни“. В рамките на Платформата функционира Координационен съвет и 28 областни координационни групи за учене през целия живот. Системата от доставчици на дейности за учене на възрастни е интегрирана в Платформата чрез Националната мрежа за учене на възрастни.

Работната среща беше открита от инж. Таня Михайлова – заместник-министър на образованието и науката и председател на групата.

Тя приветства участниците и подчерта, че координацията и взаимодействието остават актуални ключови елементи на държавната политика за учене през целия живот. Заместник-министър Михайлова изрази убедеността си, че ефективната координация ще продължи да определя посоките на развитие на тази междусекторна политика и на политиката за учене на възрастни, с хоризонт до 2030 година.

Валентина Дейкова – национален координатор за учене на възрастни, ръководител на Националното звено за подкрепа на EPALE и председател на Координационния съвет на Националната платформа „Обединени за ученето на възрастни“, представи идеята за създаване на общ комуникационен план. Този продукт е основен резултат в работната програма на националния координатор за учене на възрастни за периода 2020-2021 г.

По-специално за 2020 г. общият комуникационен план предвижда поредица от събития и индикативен график за провеждането им. По-конкретно планът ще обхване: две срещи на Координационния съвет, уебинар за посланиците на EPALE, десет срещи на екипа на националния координатор с областните координационни групи за УЦЖ, пет регионални семинара за обмен на добри практики, както и конференция за EPALE с домакинството на НЗП. Превърналите се в традиция Национални дни за учене през целия живот ще се проведат съответно през последното тримесечие на 2020 г. и на 2021 година.

Всички събития в плана ще бъдат обвързани с изпълнението на Националната стратегия за учене през целия живот за периода 2014-2020 г. Те ще акумулират силни комуникационни ефекти с принос към изпълнението на националните приоритети за периода 2020-2021 г. в изпълнение на Европейската програма за учене на възрастни, изпълнението на Препоръката на Съвета от 19 декември 2016 г. относно повишаване на уменията: нови възможности за възрастните, както и към продължаващата през настоящата 2020 г. национална подкрепа за развитието на Електронната платформа за учене на възрастни в Европа (EPALE).

В. Дейкова представи хода на подготовката на Основните параметри на изпълнението на Плана за действие за 2019 г. в изпълнение на Националната стратегия за учене през целия живот 2014-2020 г., а г-н Жулиян Гочев, секретар на групата - проекта на последния План за действие за 2020 г. в изпълнение на същата Стратегия. Те посочиха, че все още съществени елементи от отчитането и планирането остават предизвикателство за институциите и организациите. По отношение на тях с висока степен на вероятност може да се твърди, че те ще бъдат част от съдържанието на предстоящата Оценка на въздействието на този национален стратегически документ.

Членовете на групата избраха техни представители в Координационния съвет на Националната платформа „Обединени за ученето на възрастни“. За държавните институции представител ще бъде Росен Симеонов от Агенцията по заетостта, за синдикалните организации - д.и.н. Янка Такева, която е председател на Синдиката на българските учители, а за работодателските организации – Маргарита Дамянова от Българската търговско-промишлена палата.

Ж. Гочев – член на НЗП на EPALE, представи актуална информация за Платформата към края на 2019 г. и някои насоки за месечно ангажиране на потребителите с приноси към нея. Той посочи, че през м. декември 2019 г. България е на първо място в социалните мрежи (чрез Фейсбук) на Платформата. Тази водеща позиция е спрямо всички държави, които подкрепят развитието на този общоевропейски интерактивен ресурс. Профилът на Националното звено за подкрепа във Фейсбук се утвърди като авторитетен източник на информация за всички събития в сектора за учене на възрастни. Благодарение на тази социална мрежа всички участници в сектора се свързват по-добре. Ж. Гочев припомни, че членовете на групата имат неограничени възможности да осъществяват приноси в целия спектър от рубрики на EPALE, както и да мотивират професионалисти от техните институции и организации към регистрация и създаване на съдържание.

Събитието се осъществи по Проект № 614188-EPP-1-2019-1-BG-EPPKA3-AL-AGENDA „Националните координатори в изпълнение на Европейската програма за учене на възрастни”, финансиран с подкрепата на Програмата на Европейския съюз в областта на образованието, обучението, младежта и спорта „Еразъм +”.

 

Login (1)

Искате да напишете статия?

Не се колебайте да го направите!

Влезте в линка долу и започнете публикуването на нова статия!

Най-актуалните дискусии

Ролята на обучението на възрастни за подпомагане на кариерното развитие

Причини за ниското участие в УЦЖ на хората в трудоспособна възраст в България?