Blog
Blog

Справянето с ниските нива на основни умения е трудно и често липсват стимули за учене

Справянето с ниските нива на основни умения е трудно и често липсват стимули за учене

Фактът, че някои възрастни не могат да разберат инструкциите, отпечатани върху кутията на лекарствен продукт е не просто опасен, той показва, че някъде назад във времето образователната система ги е провалила. Хората, които попадат в подобна ситуация често се срамуват да признаят своите проблеми, а самата идея за това да тръгнат обратно на училище, е най-големият им кошмар.

Дори при тези възрастни, които искат да подобрят своята грамотност и математически умения, не е лесно желанието да се превърне в действие. Възрастните хора с натоварен работен график и семейни ангажименти имат малко време за учене – което е ясно видимо от високите нива на отпадане от програмите за обучение на възрастни. И дори когато възрастните придобият основни умения в средна възраст, те срещат много малък брой работни места, на които тези новоусвоени умения могат да бъдат приложени.

 

Изграждане и поддържане на мотивацията за учене

Изследванията сочат, че програмите за повишаване на основните умения на възрастните трябва да използват мерки за повишаване на осведомеността (като седмиците на образованието за възрастни, промотирани в Дания и Финландия) и национални кампании (каквито се провеждат във Франция и Люксембург), за да бъдат провокирани да се включат в обучение и не съвсем склонните възрастни.

Услугите за ориентиране също помагат - както в случая с предлаганото в Германия консултиране по телефона за възрастните хора с ниски нива на грамотност. Постоянството на обучаемите може да бъде подкрепено чрез ясни учебни цели, продължителна помощ и насочване по време на програмата, и чрез връзката между основните умения и служебните задължения (например ученето на геометрия в дърводелската професия).

Контекстуализираното учене, при което основните умения се учат в работен, семеен или обществен контекст, често в комбинация с обучение по професионални умения, може да помогне за включването на възрастните, които не участват във формално продължаващо образование. Оценяването и даването на обратна връзка на възрастните за тяхното учене ги насърчава да продължават с обучението си.

Необходимо е учителите да бъдат добре подготвени

Проучванията сочат, че висококвалифицираните учители постигат най-добри резултати при работата с възрастни обучаеми, но всъщност много от учителите, преподаващи на възрастни, всъщност нямат подходящи квалификации за това и често прибягват до преподаването на практики, които обикновено се използват при деца, като се очаква да дадат резултат и при възрастните. В САЩ не съществува национално признато сертифициране за учители, които да преподават на възрастни; Австрия и Германия едва в последно време разработиха специфични квалификации за подобни учители, и в много държави основно доброволци преподават в програмите за основни умения за възрастни.

 

Препоръки

Успешните програми за учене на възрастни трябва да мотивират и да поддържат ангажираността на възрастните с ниски нива на основни умения. Трябва също да предлагат висококвалифицирани преподаватели, да използват утвърдени подходи в преподаването; и да използват умело съответната учебна среда - включително семейството и работното място. Повишаването на грамотността и математическите умения е, буквално, жизненоважно за продуктивния и активен живот.

Login (0)

Want to write a blog post ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new article!

Най-актуалните дискусии

Ролята на обучението на възрастни за подпомагане на кариерното развитие

Причини за ниското участие в УЦЖ на хората в трудоспособна възраст в България?