Премини към основното съдържание
Blog
Blog

Oт традиционно гражданство към дигитално гражданство

23/04/2019 г.

От Sibel Somyürek

Език: EN

Произходът на думата „гражданин“ етимологично се простира до Древна Гърция. Това понятие е споменато за първи път в Реториката на Аристотел в писмени източници. Думата „гражданин“ произлиза от думата „cite“ (или „град“), която се отнася до древногръцките градове-държави. Въпреки това, понятието за гражданин трябваше да чака Френската революция, за да придобие своето значение като политическа идентичност (Boineau, 1998). Следователно понятието за „гражданство“ със своето настоящо значение е влязла в живота ни в края на 19-ти и началото на 20-ти век.

Гражданските умения могат да се развиват в клас и в извънкласни дейности. В някои страни като Англия, Франция, Италия, САЩ и др. гражданското образование е част от основната национална цел в образованието (Kerr, 1999). От друга страна, Европейския съюз изрази важността на гражданското образование чрез редица политически инициативи като Парижката декларация (Европейска комисия, 2015 г.) и Рамката за ключовите компетенции (Съвет, 2006 г.).

„Гражданското образование е предметна област, която има за цел да насърчава хармоничното съжителство и да насърчава взаимноизгодното развитие на индивидите и общностите, в които те живеят“ (De Coster & Sigalas, 2017). Гражданското образование включва (ЮНЕСКО, 1998);

  • образованието на хората по отношение на гражданството и критичните ценности като правата на човека, мира и равенството,
  • подобряване на уменията за критично мислене и преценка и
  • да осъзнаваме индивидуалните и социалните отговорности и да действаме отговорно.

С нарастващото използване на цифровите технологии в ежедневието, ние се сблъскахме с важния въпрос как по-добре да подготвим гражданите за подходящо използване на тези технологии. В резултат на това се въвежда ново понятие „дигитално гражданство“. Дигиталния гражданин е гражданин, който може да критикува онлайн информацията, да комуникира чрез цифрови технологии, да произвежда и консумира в цифрова среда и да се съобразява с етичните правила и е наясно със своите права и отговорности от своето онлайн поведение.

Днес, няколко комуникационни функции или услуги станаха достъпни чрез интернет технологиите. Например в Турция можете да получите достъп до всички обществени услуги, предлагани от правителството на гражданите, само от един онлайн уебсайт, наречен портал за електронно правителство (Фигура 1). Този портал осигурява 1767 електронни услуги от 296 агенции. Чрез използването на този портал можете да получите достъп до Вашите дела и други съдебни производства или да се възползвате от образователни, стипендиантски и тестови информационни и апликационни услуги. По същия начин порталът включва няколко компонента, които предлагат услуги на гражданите чрез най-лесния, най-ефективния и най-бърз възможен начин.

Фиг. 1 Снимка на екрана на портала за електронно правителство

E-Pulse е също една нова онлайн здравна платформа в Турция, която предлага услуги на гражданите и здравните специалисти (Фигура 2). Тази платформа включва различни видове здравни данни, като например посещения в болници, предписания, доклади, резултати от изследвания или подробности за лекарствата на гражданите. Благодарение на лесния достъп до тези данни за здравето на едно място, процедурите за диагностика и лечение могат да се извършват по-бързо и по-ефективно.

Фиг. 2 Снимка на екрана на e-пулс

За обществения транспорт в Анкара (столица на Турция), метрото е най-бързият начин да стигнете навсякъде. В Анкара има две линии на метрото, едната за северозапад и югоизток, а другата за изток-запад. Онлайн технологиите също улесняват и използването на метрото. Например, плащането може да се извърши чрез хартиени билети с магнитни ленти или безконтактни дебитни карти (Фигура 3). Така че, ако имате безконтактна дебитна карта, дори не трябва да подготвяте нищо за плащането, а само прокарването на дебитната си карта през четеца е достатъчно.

Фиг. 3 Плащане чрез безконтактна дебитна карта

Когато използвате метро, можете да видите карта с маршрута на метрото (фигура 4). От тази карта можете да проследите на коя станция се намирате или колко спирки остават до Вашата желана дестинация. На картата съществува навигационна система с цветен код. Всички метростанции, които все още не са преминати по пътя, се виждат като червени. Когато се премине от една станция (А) към друга (Б), цветът на станцията (А) се променя на зелен. Така че не е необходимо да търсите помощ, за да достигнете до някоя станция.

Фиг. 4 Карта на метростанциите

Наред с въвеждането на управлението в ерата на интернет и образованието на дигиталните граждани, повечето от важните проблеми, като физическото присъствие на гражданите или хартиения архив или тежката бюрокрация, ще бъдат преодолени. Днес политическите партии все повече използват интернет за взаимодействие с членовете си; групите по интереси използват уеб сайтове или други инструменти за цифрови комуникации; медиите използват нови интернет начини за актуализиране на новините (Fountain, 2001). Разбира се, примерите за онлайн информация или услуги, предлагани от правителството, общините или други организации, могат да се увеличат. Крайният резултат е, че системите, посочени по-горе (портал за електронно правителство, е-пулс, плащане чрез безконтактна дебитна карта) или други, могат да бъдат използвани, за да направят живота по-лесен или по-практичен, доколкото гражданите могат да използват технологиите.

Функциите, базирани на цифрови технологии или подкрепяни от тях, променят навиците, действията, методите на производство и потребление на гражданите. Отвъд тази цифрова промяна се променя ангажираността на гражданите с демокрацията и справедливото участие (Baddeley, 1997; Jordan, 1999; Moore, 1999). В резултат на това превръщането на всеки гражданин в добре квалифициран цифров гражданин постепенно се превръща в необходимост. Така че въпросът за това какви трябва да бъдат квалификациите на един добър дигитален гражданин са били обсъдени в няколко изследвания. Опитите за идентифициране на тези квалификации зададоха нова посока за изследване на класификациите. В резултат на това квалификациите за дигитално гражданство бяха групирани в девет теми (Фигура 5) от Ribble (2009). Както може да се види от фигура 5, тези квалификации са дигитален достъп, цифрова търговия, цифрова комуникация и сътрудничество, цифров етикет, дигитално владеене, цифрово здраве и благосъстояние, цифрово право, цифрови права и задължения и цифрова сигурност и поверителност.

Фиг. 5 Девет теми на цифровото гражданство (Ribble, 2009)

След Ribble, Education (2012) заявиха, че трябва да бъдат разгледани и два различни политически аспекта. Това са облачните изчисления и използването на личните устройства (лаптопи, таблети, смарт телефони) и политика за цифрово гражданство (Фигура 6).

Фиг. 6 Два различни политически аспекта на дигиталното гражданство ((Education, 2012)

Всички тези въпроси следва да бъдат разгледани в областта на дигиталното гражданско образование. Shelley et al. (2004) установиха, че отношението към технологиите има също пряко въздействие върху цифровото гражданство, а различията в националностите и образованието засягат нагласите на гражданите. Ето защо програмите за дигитално гражданско образование следва да включват превантивни действия за намаляване на цифровото разделение освен дигиталните умения за грамотност. Но това просто да имаш умения за дигитална грамотност и позитивни нагласи също не са достатъчни. Преодоляването на неподходящата цифрова комуникация е също толкова важно, колкото и обучението по дигитална грамотност. Така че отговорността и технологичното използване на компонентите са прекият фокус на дигиталното гражданско образование.

 

Линк: https://ec.europa.eu/epale/en/blog/traditional-citizenship-digital-citizenship

 

Login (2)
Таг

Want to write a blog post ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new article!

Най-актуалните дискусии

Ролята на обучението на възрастни за подпомагане на кариерното развитие

Причини за ниското участие в УЦЖ на хората в трудоспособна възраст в България?