European Commission logo
Create an account
Resource Details
Ресурси

ЗАКОН ЗА ОБРАЗОВАНИЕ НА ВОЗРАСНИТЕ

Со овој закон се уредуваат организирањето, структурата, финансирањето и управувањето на системот на образование на возрасните. Образованието на возрасните е дел од единствениот систем на образованието на Република Македонија.

Цел на образованието на возрасните е да се обезбеди можност за стекнување на соодветно образовно ниво за секого и за сите возрасни групи и да овозможи истите да стекнат знаења, вештини и ставови кои ќе бидат во согласност со барањата на општеството и пазарот на трудот.

Задачи на образованието на возрасните се:

- завршување на најмалку задолжително образование,

- оспособување за вработување на возрасните кои не завршиле образование за прво ниво на стручни квалификации, 

- преквалификација и доквалификација, оспособување и обука на вработени и невработени возрасни лица,

- овозможување образование и стекнување знаеања и вештини кои одговараат на личните способности и возраста на поединците и

- стекнување со основни вештини и компетенции со кои се обезбедуваат основи за доживотно учење.

Resource Details
Автор на ресурс
Влада на Република Северна Македонија
Вид ресурс
Национални документи и политики
Земја
Северна Македонија
Датум на објавување
Login (1)

Want to add a resource ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new resource!