Liigu edasi põhisisu juurde
EPALE riiklik tugikeskus - Eesti

EPALE riiklik tugikeskus - Eesti

Sihtasutus Kutsekoda

Organisatsioon

Kutsekoda loodi 2001. aasta augustis, jätkamaks Eesti Kaubandus-Tööstuskoja poolt 1997. aastal alustatud kutsesüsteemi loomist. Kutsekoja asutajateks on Eesti Kaubandus-Tööstuskoda, Eesti Tööandjate Keskliit, Sotsiaalministeerium, Teenistujate Ametiliitude Organisatsioon TALO ning Eesti Ametiühingute Keskliit. Kutsekoja nõukokku kuulub lisaks asutajatele ka Haridus- ja Teadusministeeriumi esindaja. Kutsekoda tegutseb Haridus- ja Teadusministeeriumiga sõlmitud halduslepingu alusel. Kutsekoda korraldab kutsestandardite koostamist ja koordineerib kutseeksamite korraldamist. Selleks pakub Kutsekoda koostöökeskkonda tööandjatele, spetsialistidele ja koolitajatele.

Kutsekoja ülesanne on kutsesüsteemi kui hariduse ja töömaailma liidese arendamine ning selle toimimise tagamine. Kutsekoda on tööturu osapoolte koostöökeskkonna looja konkurentsivõime, läbipaistvuse ja võrdsete võimaluste tagamiseks tööturul. Kutsekoda korraldab kutsestandardite välja töötamist ning koordineerib kutseeksamite korraldamist. Kutsekoda alustas 2015. aasta aprillis tööjõuvajaduse seire- ja prognoosisüsteemi OSKA loomist, et ühiskonna ja tööturu muutustest tulenevad vajadused saaksid võimalikult kiiresti arvestatud koolituspakkumises.

 

The Estonian Qualifications Authority (Sihtasutus Kutsekoda) as a foundation was established in August 2001 in order to continue developing the occupational qualifications system launched by the Estonian Chamber of Commerce and Industry in 1997. Kutsekoda was established by the Estonian Chamber of Commerce and Industry, Estonian Employers' Confederation, Ministry of Social Affairs, Estonian Employees' Unions' Confederation (TALO) and the Confederation of Estonian Trade Unions. In addition to the founders of the Kutsekoda, the Supervisory Board of the Kutsekoda includes a representative of the Ministry of Education and Research.

Kutsekoda is a support structure for the Estonian occupational qualifications system, facilitating increased competitiveness of Estonian employees and promoting the development, assessment, recognition and international comparability of their occupational competence.

Main functions of Kutsekoda:

 • organising and coordinating the activities of sector skills councils;
 • providing counselling and assistance for awarding bodies;
 • keeping national register of occupational qualifications;
 • organising consultation and training related to the occupational qualifications system;
 • introducing the Estonian occupational qualifications system on the national and international level by creating conditions for the mutual comparison of occupational qualifications;
 • organising the development and updating of occupational qualification standards on the basis of decisions made by sector skills council;
 • organising the work of Europass Centre;
 • acting as a national reference point for vocational qualifications and as a national coordination point (NCP) for the EQF implementation.

Five people currently employed by Kutsekoda (cf. D.3) will perform functions of the EstNSS on part time bases:

 • manager and researcher will be responsible for coordination and management of all EstNSS activities and gathering and analysis of information about adult education in Estonia;
 • communication person will be responsible for support of promotion of the EPALE platform and NSS activities in Estonia;         
 • administration person will be responsible for administering the project;
 • technician will be responsible for assisting other members of the EstNSS team in ICT issues, organising dissemination events etc.;

Main goals of the NSS Estonia for the implementation of EPALE in 2019 and 2020 are:

 • EPALE to become a One-Stop-Shop for AdE in Estonia, containing all the relevant and up to date information for Adult Educators.
 • Enhance online and offline cooperation of different individual stakheloders and different communities of stakeholders
 • Support the AdE policy implementation thru support of professional development of adult educators
 • Support EPALE (potential) users to become self-directed users who understand their needs and implement EPALE possibilities to fulfil these.

 

To achieve this, the EstNSS will assist and actively collaborate with the CSS for the development of the platform, identifying and engaging stakeholders at national level, as well as implementing the communication strategy. Our priorities are:

 • Informing adult education community in Estonia about EPALE possibilities;
 • Building a multipliers network
 • Working closely with stakeholders on a national and regional level;
 • Gathering, providing, feeding translating and disseminating high quality content in accordance with European and national priorities;
 • Supporting development of high quality content in Estonia;
 • Supporting CSS, incl. animation of the platform and providing necessary translations;
 • Supporting development of a strong network of NSSs.

 

Main stakeholders (alph)

 

Target groups (alph) 

 

 • The Association of Estonian Adult Educators ANDRAS
 • The Estonian Non-Formal Adult Education Association
 • The Estonian Adult Educators’ community NGO
 • The EA+ National Agency SA Archimedes
 • The Estonian Chamber of Disabled People
 • The Union of the Training and Consultancy Providers
 • The Union of Development of internal training
 • Information Technology Foundation for Education
 • Department of Adult Education of the Ministry of Education and Research
 • Estonian Human Resource Management Association PARE
 •  Tallinn University Open Academy
 • 2nd chance schools’ teachers
 • Andragogy alumni and students
 • Business trainers
 • Certified adult educators
 • Ed. Technologists
 • Internal trainers
 • Journalists
 • Library workers
 • Museum educators
 • Non-formal ed. trainers
 • Politicians
 • Supervisors and coaches
 • Training and personnel managers
 • Univ. teachers/lecturers
 • VET Teachers

 

 

Our activities are (alph):

 • Blog posts competition
 • Contribution to the thematic focus months
 • Cooperation with the main stakeholders
 • Creating of collaborative spaces
 • Dissemination of promotional materials
 • Identification of relevant content
 • Live-streaming and video making of AdE important events for the EPALE NSS Youtube channel
 • Maintenance of our network of ambassadors
 • National online discussion
 • Offline community events
 • Social media activities
 • Thematic newsletter

Trainings and workshops for AE specialists and educators 

 

Georgi SkorobogatovEPALE programmi koordinaator

Tel: +372 55990617georgi.skorobogatov@kutsekoda.ee 

Täiskasvanuharidus on organiseeritud õppetegevus teadmiste, oskuste ja vilumuste omandamiseks ning nende säilitamiseks või täiendamiseks. Õppimine võib toimuda mistahes tasemel või meetodil. Samuti võib see asendada või olla jätkuks esmasele haridusele, mis omandatakse koolis, kolledžis või ülikoolis.Täiskasvanuharidus on suunatud täiskasvanud õppijaile, kelle all mõistetakse isikut, kes õpib töölkäimise, perekonnaelu või muu tegevuse kõrvalt. Teisisõnu pole tema põhitegevuseks õppimine.2015. aasta 1. juulil jõustub uus täiskasvanute koolituse seadus mis toob valdkonda mitmeid muudatusi:

 • Enamike koolituste puhul ei ole edaspidi vaja taotleda koolitusluba, selle asemel on soovijatel võimalik esitada majandustegevusteade.
 • Kui varem pidid tegevusloa taotlema erakoolid, siis majandustegevusteate esitamise õigus on kõikidel täienduskoolituse asutustel, olenemata omandivormist.
 • Majandustegevusteate esitanud täienduskoolitusasutus peab täitma kõiki käesolevas seaduses või selle alusel kehtestatud õigusaktis täienduskoolitusele kehtestatud nõudeid ning Haridus- ja Teadusministeerium teostab järelevalvet nende tegevuse vastavuse üle kehtestatud nõuetele.
 • Õppepuhkuse saamise õigus ja tulumaksutagastuse taotlemise võimalus laieneb alates 2016. aasta 30. juunist üksnes neile koolitustele, millele on väljastatud tegevusluba või mille kohta on esitatud majandustegevusteade.
 • Riigi- ja kohaliku omavalitsuse eelarvest ning struktuurifond vahenditest on lubatud rahastada üksnes tegevusluba omava või majandustegevusteate esitanud täienduskoolitusasutuse läbiviidavat koolitust.
 • Enne 1. juulit 2015 tööalase või vabaharidusliku koolituse läbiviimiseks väljastatud load kehtivad kuni 2016. aasta 30. juunini.

Koos täiskasvanute koolituse seadusega muudeti ka õppelaenu ja õppetoetuste seadust mis võimaldab edaspidi õppelaenu võtmist ka osakoormusega kõrghariduse omandajatel. Ravikindlustuse seaduse muudatustega laieneb aga ravikindlustus edaspidi kõikidele mittestatsionaarses õppes põhiharidust või keskharidust omandavatele inimestele, olenemata nende vanusest.

Täiskasvanuhariduse koordineerimine

Haridus- ja Teadusministeeriumi täiskasvanuhariduse osakonna eesmärgiks on kindlustada riikliku hariduspoliitika põhimõtete ja eesmärkide kavandamine ning rakendamine täiskasvanuhariduse valdkonnas. Täiskasvanute koolituse seaduse alusel tegutseb Eestis haridus- ja teadusministri juhtimisel ka Täiskasvanuhariduse Nõukogu, mille ülesandeks on Vabariigi Valitsuse nõustamine täiskasvanuhariduse küsimustes. Nõukogu koosneb erinevate ministeeriumite, tööandjate ja töövõtjate organisatsioonide, koolitajate ning teiste asjassepuutuvate organisatsioonide esindajatest.

Loe rohkem:

Haridus- ja Teadusministeerium

EPALE Poliitikaportaal

Saadikuid valitakse avaliku konkurssi alusel igal aastal. Konkursi kuulutus ja tingimused avaldatakse EPALE keskkonnas ja EPALE Eesti Facebooki lehel.

Kinnitatud juhatuse

liikme korraldusega

29.10.2019 nr 1-3/48

 

 

 

 

Euroopa täiskasvanuhariduse veebikeskkonna EPALE

EESTI AASTA LOETUIM BLOGIPOSTITUS

 

Tunnustamise statuut

 

Tunnustamise eesmärgiks on väärtustada täiskasvanuhariduse kogukonna tegevust ja täiskasvanuõppe praktikutele enesearendamise võimaluste loomist.

Tunnustatakse EPALE keskkonnas eesti keeles avaldatud blogipostituse autorit, kelle kirjutatud blogipostitust on eelneva aasta jooksul loetud enim kordi.

Eesti aasta loetuim blogipostitus on:

 • autori originaaltekst, mis on esmakordselt avaldatud EPALE keskkonna eestikeelsel lehel (https://epale.ec.europa.eu/et/)
 • kirjutatud kooskõlas EPALE blogimise juhendiga
 • autori enda postitatud
 • on kirjutatud eesti keeles

Eesti aasta loetuima blogipostituse autorit tunnustatakse Koolitajate mittekonverentsil. Loetuimaks blogipostituseks on EPALEs avaldatud blogipostitus, mida on mittekonverentsi toimumise kuule eelnenud 12 kuu jooksul klikitud enim kordi. Klikkide arv selgitatakse välja EPALE ametliku veebianalüütika tarkvara abil. Arvestust peab EPALE Eesti keskuse juht. Kui kahe järjestikuse mittekonverentsi hindamisperioodid kattuvad, eelnevalt tunnustuse saanud blogipostitust ei arvestata.

 

EPALE Eesti loetuima blogipostituse auhind on võimalus osaleda mistahes riigi EPALE keskuse (https://epale.ec.europa.eu/et/nss) korraldatud täiskasvanuhariduse alasel sündmusel (konverents, seminar, õppereis, koolitus jmt). Sündmusel ei tohi olla osalustasu. Sündmus peab olema avaldatud EPALE sündmuste kalendris või kutse sündmusele peab olema saadetud otse vastava riigi EPALE riiklikult keskuselt. Osalemisega seotud reisikulud (lennuki-, laeva- või bussipiletid; majutus; reisikindlustus; päevaraha) kannab EPALE Eesti keskus. Osalema peab hiljemalt järgneva kalendriaasta lõpuks. Auhinda ei anta välja rahana ja seda ei saa anda üle kolmandatele isikutele. Reisi korraldab EPALE Eesti keskus.

Pärast sündmusel osalemist on tunnustatult ühe kuu jooksul EPALE keskkonda oodatud uus blogipostitus kõnealusel sündmusel õpitust.

 

 

Aadress
 
 
 
 
 
 
 

Mustamäe tee 1610617 Tallinn Eesti

Phone
+372 6 791 716
Fax
+372 6 791 701
Email
epale@kutsekoda.ee
Website