European Commission logo
Create an account
Can select multiple words with divider comma

EPALE - Електронна платформа за учене на възрастни в Европа

Блог

Ключови компетенции за учене през целия живот: ресурси за онлайн образование

Европейският съвет прие Препоръка относно ключовите компетентности за учене през целия живот, за да подпомогне укрепването на ключовите умения и основни умения.

Препоръката идентифицира осем ключови компетентности, които действат като обща европейска референтна рамка за хората, които правят политики, както и за доставчиците на образование и обучение, организации и учащи се.

Profile picture for user Maya Slavova.
Maya Slavova

23/03/2020

От EPALE Moderator

Език: EN

Европейският съвет прие Препоръка относно ключовите компетентности за учене през целия живот, за да подпомогне укрепването на ключовите умения и основни умения.

Препоръката идентифицира осем ключови компетентности, които действат като обща европейска референтна рамка за хората, които правят политики, както и за доставчиците на образование и обучение, организации и учащи се.

Лошите умения могат значително да възпрепятстват степента, в която човек е в състояние да участва в обществото. Притежаването на основни умения гарантира личностно развитие и равенство и повишава работоспособността, социалното включване и активното гражданство.

За разлика от задължителната училищна система, обучението за възрастни е доброволен ангажимент, на основата на високи нива на мотивация и проактивност. Това представлява повече предизвикателство за доставчиците на образование. Трябва да се положат усилия за непрекъснато разработване на иновативни методологии и инструменти, за да се ангажират възрастни учащи се в подобряване на техните умения и компетенции.

С избухването на Коронавируса, образованието за възрастни също реагира на карантината, като премести обучението си онлайн. Ресурсите за електронно обучение и средствата за комуникация играят ключова роля в тази пандемия и все още не е ясно колко дълго може да продължи това. Ето защо трябва да използваме това като възможност за засилване на възможностите за дистанционно обучение.

В отговор на (и често с финансовата подкрепа на) усилията на Европейската комисия да изгради по-силна и по-активна европейска общност от граждани, бяха разработени много проекти и ресурси за справяне с това голямо предизвикателство. В EPALE 248 ресурса за електронно обучение могат да бъдат намерени на следния линк:

https://epale.ec.europa.eu/en/resource-centre/?f%5B0%5D=im_field_resource_tags%3A11754

 

Ключови компетенции за учене през целия живот и инструменти за ангажиране на възрастните учащи се в подобряването на основните им умения

Езикова грамотност

Доколко сме готови за онлайн сътрудничество? Online4Edu е тест за самооценка, който оценява уменията и знанията в три области: инструменти за онлайн сътрудничество, уебинари и мобилни инструменти за сътрудничество. Много полезен инструмент в днешния свят.

 

Многоезикова компетентност

Да си признаем, коронавирусът също отприщи нашите вътрешни шеф-готвачи. Хората по света са ограничени по домовете си и дори малцината, които не експериментират с рецепти в личния живот на собствените си домове. Така че, защо да не научите чужд език докато готвите и се занимавате с храната? Готвенето ангажира всичките ни сетива в обучението и прави богато мултимодално и мултисензорно изживяване! Linguacuisine е проект, съфинансиран от програма Еразъм+, който има за цел да изгради общност на социалната кухня и да инвестира в иновативни начини на преподаване на езици.

 

Математическа компетентност и компетентност в областта на точните науки, технологиите и инженерството

CC на ООН: Learn е съвместна инициатива на повече от 30 многостранни организации, помагащи на държавите да предприемат действия срещу изменението на климата, както като увеличават общите знания за климата и развиват приложни умения, така и чрез учебни ресурси, предназначени да помогнат на хората да разберат изменението на климата и да изградят своята устойчивост към него. Десетки онлайн курсове са достъпни на уебсайта на UN CC: Learn website.
Finkit е набор от инструменти за финансово образование, насочени към възрастни хора. Тези инструменти са предназначени да помогнат на обучители, треньори и доброволци да предадат успешно финансовите знания на рискови възрастни с лоши финансови умения. Комплектът (финансиран от програма Еразъм +) се състои от 1 приложение (1 app), 2 видеоклипа (2 videos) и 5 книжки (5 booklets), които могат да се използват в програми за финансово образование, както и в неформални обучения.

 

Цифрова компетентност

В днешното общество всеки се нуждае от достатъчно ниво на цифрови умения, за да има активна роля в обществото, да има достъп и успех на пазара на труда и да имат възможност за допълнително образование и обучение от гледна точка на учене през целия живот. Днес, повече от всякога, трябва да засилим цифровите компетенции въз основа на европейските рамки на компетентност (European competence frameworks).

Pathways for employ оценява нивата на потребителите в 21-те цифрови компетенции, използвайки критериите, заложени в рамките на DIGCOMP.

Личностна компетентност, социална компетентност и компетентност за придобиване на умения за учене

Проектът SOSTRA (осъществява се с финансовата подкрепа на програма „Еразъм+“) има за цел да идентифицира необходимостта и меките умения в европейското образование за възрастни. Преподавателят на възрастни провежда онлайн саморефлексивен тест за оценка на меките умения и създава съвместно отворено обучение, ориентирано към отличителните белези и мултимодалните учебни материали, за да преодолее пропуските в меките умения.

Предприемаческа компетентност

Обучението по предприемачество играе ключова роля в конкурентоспособността на Европа и в непрекъснатия растеж на европейската икономика. Сред броя на инструментите, създадени за подпомагане на развитието на предприемаческия начин на мислене, SG4Adults, съфинансирана от програма „Еразъм“, има за цел да се справи с предприемаческите умения на възрастните обучаващи  се с игрово обучение, което може да се използва от доставчици на образование за възрастни.

 

Компетентност за културна осведоменост и изява

Културното наследство има решаваща роля в образованието. Дигиталните колекции на Europeana предлагат множество различни кадри на исторически, научни и културни развития в цяла Европа и извън нея, за да предоставят този източник на знания на преподаватели или образователни организации и учащи се. Сценариите за обучение на Europeana предлагат специален уебсайт dedicated website) за доставчици на обучение.

 

Да не забравяме специалните нужди

Принудени да стоим с часове и дори дни наред пред екраните възникват особени проблеми за някои хора. Уебсайтовете не винаги са подходящи за хора със специални нужди и може да се окаже жизненоважно да се адаптират тези инструменти, за да се улеснят тези, които имат специални нужди.
FACIL'iti предоставя решение за тези, които имат затруднения със зрението и имат двигателни проблеми или затруднения в обучението и прави автоматично възможно да се монтират дисплеи към определен профил.

Лесен за четене (Easy-to-read) Една от основните бариери, които спират хората с увреждания в обучението да имат достъп до програми за учене през целия живот, е липсата на достъпни учебни и информационни материали на лесен за разбиране език. Easy-to-read предлагат материали, които помагат на хората с трудности в обучението, да участват в процеса на писане. Уебсайтът предоставя методики и насоки, за да направи образователния процес по-приобщаващ за хората с увреждания.

 

и съвместни умения и възможности

Upskilling pathways са насочени към възрастни с ниско ниво на умения с цел увеличаване на достъпа до качествени възможности за обучение в три ключови стъпки: оценка на умения, предложение за обучение и валидиране + признаване.

Набор от възможности за електронно обучение (e-learning opportunities) е разработен като част от AP AEPRO, отново финансирана с подкрепата на програма Еразъм+.

Европейският журнал за свободно, дистанционно и електронно обучение (European Journal of Open, Distance and E-Learning) е електронно, мултимедийно списание с отворен достъп, което публикува изследвания и представя научна работа и информация за свободно, дистанционно, онлайн и електронно обучение за технологично подобрени образование и обучение.

 

Линк: https://epale.ec.europa.eu/en/blog/key-competences-lifelong-learning-resources-online-education

 

 

 

Login (2)

Want to write a blog post ?

Не се колебайте да го направите!
Кликнете върху връзката по-долу и започнете да публикувате нова статия!

Най-актуалните дискусии

Profile picture for user n00aytwg.
Margarita Petrova

Устойчивост и учене за възрастни: преминаване отвъд зелените умения?

Присъединете се към нас, докато размишляваме върху зелените умения като начин за справяне със сложни взаимосвързани въпроси като изменението на климата и екологичните предизвикателства.

още...
Profile picture for user n00aytwg.
Margarita Petrova

Основни умения в Пакта за умения

Проучете интегрирането на основните умения в инициативата "Пакт за умения"!

още...
Profile picture for user n00aytwg.
Margarita Petrova

Финансова грамотност по време на криза

Присъединете се към нашите експерти и се потопете в света на финансовите политики и тяхното въздействие върху обществото.

още...