Resource Details
RESSURSS

Üliõpilaste enesetõhusus arvuti kasutamisel Tallinna Tehnikakõrgkooli üliõpilaste enesehinnangutes

Enesetõhusus arvuti kasutamisel on teatud tüüpi enesetõhusus (Bandura, 1993,1994,1995,1997), mis mõjutab arvutioskuste omandamist. Enesetõhusus arvuti kasutamisel on usk oma võimesse kasutada arvutit ja õppida uusi arvuti kasutamise oskusi (Lim 2001; Compeau & Higgins, 1995). Enesetõhust arvuti kasutamisel mõjutavad mitmed erinevad tegurid (Bandura, 1993, 1995), seega on üliõpilased õppeprotsessis ebavõrdses olukorras, kuna puudub teadmine nende võimekusest. Probleem ei ole Eestis palju kajastamist leidnud ja puudub ülevaade Eesti üliõpilaste enesetõhususest arvutite kasutamisel ning teguritest, mis seda kujundavad.

Käesoleva magistritöö probleem on sõnastatud järgnevalt: Erinevad tegurid mõjutavad tugevalt üliõpilaste enesetõhusust arvuti kasutamisel. Erineva enesetõhususe tõttu arvuti kasutamisel on üliõpilased ebavõrdses olukorras arvutikasutust eeldavas õppeprotsessis. Magistritöö eesmärk on anda ülevaade erinevate tegurite mõjust enesetõhususele arvuti kasutamisel Tallinna Tehnikakõrgkooli üliõpilaste enesehinnangute näitel. Empiiriline osa põhineb küsitlusandmetel, mille analüüsimisel kasutati statistilisi meetodeid.

Empiirilise uurimuse tulemused: Uuringu tulemused kinnitavad töös püstitatud hüpoteese. Tulemustest selgub, et esimese kursuse üliõpilased hindavad enda enesetõhusust arvuti kasutamisel kõrgemalt kui neljanda kursuse üliõpilased. Soolisi erinevusi enesetõhususes arvuti kasutamisel ei esine. Nooremad üliõpilased hindasid oma tõhusust arvuti kasutamisel kõrgemalt kui vanemad õppijad, samas oli tulemustest näha, et arvuti kasutustundide suurenedes hindasid vanemad õppijad oma arvutialast enesetõhusust kõrgemalt kui väiksema kasutustundide arvu juures. Arvuti kasutamise sagedus mõjutab õppija enesetõhusust arvuti kasutamisel, kuna üliõpilaste hinnang enda enesetõhususele arvuti kasutamisel oli kõrgem, kui arvutit kasutati igapäevaselt.

Korrelatsioonanalüüsi põhjal saab öelda, et enesetõhusus arvuti kasutamisel on positiivselt seotud nii töö efektiivsuse, välise motivatsiooni kui ka positiivsete emotsioonidega ja kõrge enesetõhususega üliõpilastel on arvuti kasutamisel madal ärevustase.

Võtmesõnad: enesetõhusus, enesetõhusus arvuti kasutamisel

Tallinna Ülikoolis kaitstud magistritöö on avaldatud ETERA kataloogis.

Resource Details
Ressursi autor(id)
Merje Beilmann
Sisestage ressurss
Uuringud ja aruanded
Riik
Avaldamise kuupäev
Dokumendi keel
Login (0)

Want to add a resource ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new resource!