Přejít k hlavnímu obsahu
Blog
Blog

Rozhovor EPALE s Ctiborem Határem, garantem oboru andragogika na Katedře pedagogiky Pedagogické fakulty UKF v Nitře

Jednou z cílových skupin EPALE jsou také vědecká a výzkumná pracoviště ve vzdělávání dospělých, proto jsme pro rozhovory EPALE tentokrát oslovili všechna andragogická pracoviště (katedry či ústavy, kde se vyučuje andragogika jako studijní obor), a to jak v Česku, tak i na Slovensku. Postupně čtenářům přineseme rozhovory s představiteli jednotlivých pracovišť. Cílem rozhovorů je poskytnout čtenáři aktuální pohled na mnohdy nepřístupná pracoviště a nahlédnout pod pokličku toho, co se v nich děje, které osobnosti v nich působí, jaké výzkumy se realizuji a které zajímavé knihy publikují. Otázky byly pro všechna pracoviště stejné (jen na Slovensku jsme jednu otázku přidali), rozhovory proběhly prostřednictvím e-mailu v měsíci srpnu 2020.

Jednou z cílových skupin EPALE jsou také vědecká a výzkumná pracoviště ve vzdělávání dospělých, proto jsme pro rozhovory EPALE tentokrát oslovili všechna andragogická pracoviště (katedry či ústavy, kde se vyučuje andragogika jako studijní obor), a to jak v Česku, tak i na Slovensku. Postupně čtenářům přineseme rozhovory s představiteli jednotlivých pracovišť. Cílem rozhovorů je poskytnout čtenáři aktuální pohled na mnohdy nepřístupná pracoviště a nahlédnout pod pokličku toho, co se v nich děje, které osobnosti v nich působí, jaké výzkumy se realizuji a které zajímavé knihy publikují. Otázky byly pro všechna pracoviště stejné (jen na Slovensku jsme jednu otázku přidali), rozhovory proběhly prostřednictvím e-mailu v měsíci srpnu 2020.

 

Prof. PaedDr. Ctibor Határ, PhD. pôsobí na Katedre pedagogiky PF UKF v Nitre ako profesor v študijnom odbore Učiteľstvo a pedagogické vedy. Aktuálne je garantom bakalárskeho, magisterského a doktorandského študijného programu andragogika v dennej i externej forme štúdia. Je, resp. bol členom RR časopisu Andragogická revue (Praha), RR časopisu Technológia vzdelávania (Nitra), VR časopisu BÜEFAD (Bartin, Turecko), RR časopisu Journal socioterapie (Prešov), RR časopisu Lifelong Learning – celoživotní vzdělávání (Brno), ER publikácií vydávaných v rámci edície Česká a slovenská andragogika (Praha), RR vedeckého zborníka Current Trends in Educational Science and Practice (Nitra – Ústí nad Labem – Užice) a VR publikácií vydávaných v rámci série Czech-Polish-Slovak studies in andragogy and social gerontology (Kraków, Poľsko). Je, resp. bol členom Vedeckej rady PF UKF v Nitre (2010-2014), Vedeckej rady FF UCM v Trnave (2014-2022), Vedeckej rady FF PU v Prešove (2020-2023) a Vedeckej rady Institut für Lebensbegleitendes Lernen vo Viedni (od 2020). Ďalej je členom Komisie č. 11 VEGA MŠVVaŠ SR a SAV, výkonného výboru Centra pre edukáciu a výskum seniorov pri FF PU v Prešove, Odborových komisií v doktorandských študijných programoch pedagogika (UMB Banská Bystrica) a andragogika (UKF Nitra a UMB Banská Bystrica), Spoločnosti učiteľov nemeckého jazyka a germanistov na Slovensku (Banská Bystrica), Sekcie sociálnej pedagogiky SPS pri SAV (Bratislava) a Projektového tímu PF UKF v Nitre.

 

Popište prosím čtenáři stručnou historii vašeho pracoviště.

Katedra pedagogiky Pedagogickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre (v minulosti existovala inštitúcia pod rôznymi názvami) vznikla v roku 1959 (spolu s Pedagogickým inštitútom v Nitre). Od tej doby sa rozvinula v jedno z najlepších a najproduktívnejších pedagogických pracovísk nielen fakulty, ale aj celej univerzity. Katedra pedagogiky aktuálne ponúka nasledovné študijné programy:

 • Andragogika (1., 2. a 3. stupeň štúdia)
 • Pedagogika a vychovávateľstvo (1., 2. a 3. stupeň štúdia)
 • Predškolská a elementárna pedagogika (1. a 3. stupeň štúdia) a Učiteľstvo pre primárne vzdelávanie (2. stupeň štúdia)
 • Učiteľstvo pedagogiky v kombinácii (1. a 2. stupeň štúdia)
 • Manažment vzdelávania a verejnej správy (1. a 2. stupeň štúdia)
 • Špeciálna pedagogika a pedagogika osôb s poruchami učenia (1. stupeň štúdia) a Špeciálna pedagogika a pedagogika osôb s poruchami učenia - poradenstvo (2. stupeň štúdia).

Pracovisko zabezpečuje aj tzv. učiteľský základ pre študijné programy učiteľstva na celej univerzite. Katedra má tiež práva uskutočňovať habilitačné a vymenúvacie konania v odbore pedagogika.

 

Se kterými významnými jmény bylo či je vaše pracoviště spjato?

Na Katedre pedagogiky PF UKF v Nitre pôsobili (v rôznych časových obdobiach) viaceré významné osobnosti pedagogickej i andragogickej vedy. Spomedzi všetkých uvádzam len niektorých. Z pedagogickej vedy to boli prof. PhDr. Erich Petlák, CSc., významný didaktik, prof. PhDr. Rudolf Štepanovič, DrSc. (†), predstaviteľ vysokoškolskej pedagogiky a didaktiky, či prof. PhDr. Jozef Pšenák, CSc., uznávaný odborník na dejiny pedagogiky a školstva. Z andragogickej vedy to bol zakladateľ slovenskej sociálnej andragogiky a odborník na teóriu výchovy dospelých Dr. h. c. prof. PhDr. PaedDr. Ján Perhács, CSc. (†). Aktuálne na katedre pôsobí v pozícii vedúcej pracoviska prof. PhDr. Gabriela Petrová (Porubská), CSc., ktorá sa venuje profesijnej andragogike, androdidaktike a pedeutológii. V minulosti bola prvou garantkou magisterského a doktorandského študijného programu andragogika na PF UKF v Nitre.      

 

Kolik studentů u vás aktuálně studuje?

Naše pracovisko sa uchádzalo o akreditáciu a následne získalo oprávnenie vzdelávať v študijnom odbore, resp. programe andragogika ako posledné zo štyroch slovenských pracovísk (Prešov, Bratislava, Banská Bystrica a Nitra). V roku 2010 sme získali akreditáciu na bakalársky stupeň štúdia, v roku 2013 na magisterský stupeň štúdia a v roku 2016 na doktorandský stupeň štúdia. V minulosti na Slovensku platilo nariadenie, že akreditovať ďalší (vyšší) stupeň štúdia bolo možné až vtedy, keď príslušné pracovisko vyškolilo prvých absolventov predchádzajúceho (nižšieho) stupňa štúdia.

Nakoľko zápisy na ďalší akademický rok budú prebiehať až v septembri, aktuálne nedisponujem presným počtom študentov andragogiky u nás. Môžem však potvrdiť, že počet študentov v bakalárskom stupni štúdia z roka na rok klesá. V najbližšom akademickom roku bude v Nitre študovať andragogiku 6 študentov v doktorandskom stupni štúdia (tri doktorandky sa špecializujú na profesijnú andragogiku, jeden doktorand na kultúrno-osvetovú andragogiku, jedna doktorandka na geragogiku a jedna doktorandka na sociálnu andragogiku).      

 

Která témata vaše kolegyně a kolegové aktuálně řeší?

Na našom pracovisku sa vedecko-výskumne andragogike ťažiskovo venujú:

 • prof. PhDr. Gabriela Petrová, CSc. – zaoberá sa profesijným vzdelávaním, profesijnou andragogikou a androdidaktikou; k jej najvýznamnejším knižným publikáciám z andragogiky patria: Manažment vzdelávania dospelých (Nitra 2005 – v spoluautorstve s Ľ. Ďurdiakom), Postavenie a význam assessment centier pri znižovaní fluktuácie zamestnancov (Praha 2018 – v spoluautorstve s R. Zimanovou) a Profesijná andragogika (Nitra 2020 – v spoluautorstve s D. Temiakovou et al.);
 • prof. PaedDr. Ctibor Határ, PhD. – zaoberá sa geragogikou, rezidenciálnou sociálno-edukačnou starostlivosťou o seniorov; sociálnou andragogikou a sociálnym andragógom; k jeho najvýznamnejším knižným publikáciám z andragogiky patria: Edukácia seniorov v sociálnych zariadeniach (Nitra 2008), Sociálna pedagogika, sociálna andragogika a sociálna práca – teoretické, profesijné a vzťahové reflexie (2. vydanie, Praha 2009), Sociálna andragogika. Kapitoly z teórie a metodiky sociálno-edukačnej starostlivosti o dospelých (Nitra 2012), Geragogika. Vybrané kapitoly z teórie a metodiky edukácie seniorov (Nitra 2014), Kvalita života inštitucionalizovaných seniorov v edukačnom kontexte (Nitra 2014) a Sociálny andragóg v systéme starostlivosti o inštitucionalizovaných dospelých a seniorov (nielen) so zdravotným postihnutím (Nitra 2016);
 • doc. PaedDr. Marianna Müller de Morais, PhD. – zaoberá sa psychológiou výchovy a vzdelávania dospelých a výcvikom sociálnych spôsobilostí; k jej najvýznamnejším knižným publikáciám z andragogiky patria: Profesijná sebareflexia učiteľov (Nitra 2006), Rozvíjanie sociálnych spôsobilostí v pomáhajúcich profesiách (Nitra 2010) a Tréning sociálnej kompetencie dospelých a seniorov so zdravotným postihnutím (Praha 2017 – v spoluautorstve s L. Rapsovou);
 • PhDr. Dominika Temiaková, PhD. – zaoberá sa profesijnou andragogikou, komparatívnou andragogikou a penitenciárnou edukáciou dospelých; k jej najvýznamnejším knižným publikáciám z andragogiky patria: Penitenciárna a postpenitenciárna edukácia dospelých (Banská Bystrica 2015), Základy andragogickej etiky (Nitra 2016) a Profesijná andragogika (Nitra 2020 – v spoluautorstve s G. Petrovou et al.);
 • PhDr. Monika Ivančíková, PhD. (do 31.8.2020) – zaoberá sa geragogikou, sociálnou andragogikou a rezidenciálnou sociálno-edukačnou starostlivosťou o seniorov; k jej najvýznamnejším knižným publikáciám z andragogiky patria: Edukácia a ergoterapia ako determinanty kvality života seniorov v rezidenciálnych zariadeniach (Nitra 2012) a Kooperácia detí a seniorov v rezidenciálnych podmienkach (Nitra 2012);    
 • PhDr. Petra Jedličková, PhD. – zaoberá sa špeciálnou andragogikou a sociálnou patológiou vo vzťahu k dospelým; k jej najvýznamnejším knižným publikáciám z andragogiky patria: Edukácia zdravotne znevýhodnených dospelých a seniorov v rezidenciálnych zariadeniach (Nitra 2014) a Proseniorská výchova v rodinách a inštitucionalizácia seniorov (Nitra 2014).

 

Které výzkumy či šetření vaše pracoviště realizuje či v minulosti realizovalo?

Z oblasti andragogiky sa na našom pracovisku za posledných 15 rokov riešili, resp. riešia tieto výskumné projekty:

 • 2005 – 2007, výskumná úloha VEGA MŠ – SAV č.1/2644/05: Teoretické základy rozvíjania andragogickej pedeutológie a sociálnej andragogiky v podmienkach spoločenskej praxe výchovy a vzdelávania dospelých (vedúci projektu: Ján Perhács);
 • 2008 – 2010, výskumná úloha VEGA MŠ – SAV č.1/0244/08: Inovácie profesijných kompetencií učiteľov a sociálnych andragógov (vedúci projektu: Ján Perhács);
 • 2012 – 2014, výskumná úloha VEGA MŠVVaŠ SR a SAV č.1/0024/12: Evalvácia vplyvu edukácie na kvalitu života seniorov v rezidenciálnych podmienkach (vedúci projektu: Ctibor Határ);
 • 2013 – 2015, projekt ŠF EÚ kód ITMS 26120130028: Zvyšovanie kvality ďalšieho vzdelávania seniorov na Univerzite tretieho veku pri UKF v Nitre (vedúci projektu: Marcela Verešová);
 • 2015 – 2017, výskumná úloha VEGA MŠVVaŠ SR a SAV č.1/0176/15: Paradigmy v edukácii zdravotne znevýhodnených dospelých a seniorov v rezidenciálnej starostlivosti (vedúci projektu: Monika Ivančíková, Ctibor Határ);
 • 2018 – 2020, výskumná úloha VEGA MŠVVaŠ SR a SAV č.1/0001/18: Príprava na starnutie a starobu – možnosti andragogickej intervencie (vedúci projektu: Ctibor Határ);
 • 2019 – 2023, výskumná úloha APVV-18-0018: Vyučovanie v školách druhej šance z perspektívy učiteľa a dospelého učiaceho sa (vedúci projektu: Ivana Pirohová z PU Prešov, za spolupracujúce pracovisko UKF Nitra: Dominika Temiaková).

Okrem uvádzaných projektov sa na našom pracovisku riešili a riešia aj projekty z pedagogickej vedy, na ktorých participovali aj andragógovia.

 

Pokud byste měli vybrat z publikační činnosti svého pracoviště jednu či dvě zajímavé monografie, které by to byly?

Vzhľadom na to, že andragogika ako veda sa člení na rôzne vedné disciplíny, ktoré napredujú aj vďaka publikovaným prácam, je ťažké rozhodnúť, ktorú z množstva cenných publikácií charakteru vedeckej monografie či vysokoškolskej učebnice z nášho pracoviska možno považovať za najzaujímavejšiu. Vyberiem teda tie publikácie, ktoré sa vyznačujú určitým prvenstvom.

Publikácia PORUBSKÁ, G., ĎURDIAK, Ľ. 2005. Manažment vzdelávania dospelých. Nitra : SLOVDIDAC. 212 s. ISBN 80-969303-0-3 bola prvou vedeckou monografiou z andragogiky, ktorá vyšla na našej katedre. Obrazne sa dá povedať, že otvorila cestu k vedeckému výskumu z andragogiky a neskôr i k študijnému programu andragogika na našom pracovisku.

Svoje prvenstvo majú tiež publikácie HATÁR, C. 2012. Sociálna andragogika. Kapitoly z teórie a metodiky sociálno-edukačnej starostlivosti o dospelých. Nitra : UKF. 152 s. ISBN 978-80-558-0037-0, HATÁR, C. 2014. Geragogika. Vybrané kapitoly z teórie a metodiky edukácie seniorov. Nitra : UKF. 110 s. ISBN 978-80-558-0666-2 a HATÁR, C. 2016. Sociálny andragóg v systéme starostlivosti o inštitucionalizovaných dospelých a seniorov (nielen) so zdravotným postihnutím. Nitra : UKF. 80 s. ISBN 978-80-558-0988-5. Kým prvá a druhá publikácia patria k vôbec prvým vysokoškolským učebniciam, venovaným výlučne sociálnej andragogike a geragogike na Slovensku, tretia publikácia charakteru vedeckej monografie ponúka ako prvá v česko-slovenskom priestore ucelenejší pohľad na (doposiaľ neetablovanú) profesiu sociálneho andragóga. 

Vedecká monografia KADLUBEKOVÁ, D. 2015. Penitenciárna a postpenitenciárna edukácia dospelých. Banská Bystrica : UMB. 162 s. ISBN 978-80-557-0939-0 našej pracovníčky Dominiky Temiakovej ako jediná v tej dobe analyzovala edukáciu dospelých v špecifickom prostredí, ktorým je ústav na výkon trestu odňatia slobody.

Monika Ivančíková sa vo svojej vedeckej monografii ZIMERMANOVÁ, M. 2012. Kooperácia detí a seniorov v rezidenciálnych podmienkach. Nitra : UKF. 100 s. ISBN 978-80-558-0177-3 zaoberala medzigeneračnými vzťahmi a učením detí z detských domovov a seniorov zo sociálnych zariadení (v kontexte kvality života). Išlo o originálne výskumné prepojenie dvoch rôznych vekových skupín inštitucionalizovaných klientov.     

Úsilím Petry Jedličkovej, autorky prvej vysokoškolskej učebnice JEDLIČKOVÁ, P. 2014. Edukácia zdravotne znevýhodnených dospelých a seniorov v rezidenciálnych zariadeniach. Nitra : UKF. 164 s. ISBN 978-80-558-0611-2, bolo zasadiť edukáciu dospelých a seniorov so zdravotným znevýhodnením do kontextu andragogiky, a tak rozvíjať novú andragogickú disciplínu, a to špeciálnu andragogiku.

Z uvedeného stručného sumáru významných publikácií pracovníkov nitrianskej andragogiky vyplýva, že naše pracovisko malo doposiaľ doménu v sociálnej andragogike a geragogike. Potvrdzujú to tiež slová nestora sociálnej andragogiky Jána Perhácsa, ktoré nachádzame v druhom upravenom vydaní jeho publikácie Personalizačné a socializačné aspekty rozvoja osobnosti dospelých (2011, s. 39), vydanej v Rozlete v spolupráci s ČAS v Prahe.

   

Jak se vám daří navazovat kontakt s praxí?

Naše pracovisko má aj v rámci odboru andragogika veľmi dobrú spoluprácu s inštitúciami a zariadeniami mimo akademickej sféry. Za zmienku stojí napr. Občianske združenie Monika, ktoré prevádzkuje dve sociálne zariadenia pre seniorov (Cabaj-Čápor a Šaľa), v ktorých aj vysokoškolskí učitelia - andragógovia realizovali/realizujú prednáškovú činnosť pre seniorských klientov. Zároveň nám v minulosti zariadenia umožnili absolvovať povinnú odbornú prax pre vysokoškolských učiteľov – andragógov, ktorá bola súčasťou ich neformálneho vzdelávania (t. j. účasť na kurze vo Viedni). Ďalším subjektom, s ktorým naša katedra spolupracuje, je Asociácia lektorov a kariérnych poradcov (Banská Bystrica). Naša zamestnankyňa sa v asociácii zúčastňuje záverečných skúšok (v rámci poskytovaných kurzov) ako členka komisie. Katedra je tiež v kontakte s Národným osvetovým centrom (Bratislava), Asociáciou inštitúcií vzdelávania dospelých v SR (Bratislava), Českou andragogickou spoločnosťou (Praha), Institut für Lebensbegleitendes Lernen (Viedeň) a s ďalšími subjektmi.

 

Co podle vašeho názoru nejvíce trápí slovenskou andragogiku?

Ak sa pozrieme na andragogiku ako vedu, môžeme badať dva zásadné problémy. Prvým je, že neraz dovolíme predstaviteľom iných vied v neprospech andragogiky zasahovať do jej poznatkového fondu. Mám tu na mysli nekritickú absorpciu poznatkov z vied do andragogiky, čím sa z andragogiky stávajú iné vedy len nie andragogika. Osobne sa nebránim tomu, práve naopak, aby andragogika spolupracovala s inými vedami, len sa dožadujem, aby bola táto spolupráca vzájomne, nie jednostranne prospešná, a aby si každý vedný odbor zachoval svoju autonómiu. Druhým problémom, ktorý trápi aj pedagogickú vedu, je absencia výskumného pracoviska napr. pri Slovenskej akadémii vied, ktoré by sa venovalo výlučne andragogickému výskumu. Potom sa stáva, že vysokoškolské pracoviská, ktoré ponúkajú (nielen) študijný program andragogika, musia kompenzovať tento deficit vlastným výskumom, na ktorý neraz nemajú/nemali dostatok času, kapacít a ani prostriedkov. Treba uviesť, že výskum nie je jedinou náplňou práce vysokoškolských učiteľov (porovnajte: Zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách v znení neskorších predpisov).

Ak sa pozrieme na andragogiku ako študijný program, musím konštatovať, že v posledných rokoch „trpí“ na nedostatok študentov. Otázne je, prečo vlastne štúdium andragogiky stratilo na svojej lukratívnosti. Problémom môže byť aj to, že lektorom (pretože absolventi andragogiky neraz pracujú ako lektori) sa v súčasnosti stane záujemca pomerne rýchlo vďaka krátkodobým kurzom (t. j. krátkodobý kurz ako náhrada päťročného vysokoškolského štúdia). Ďalším problémom môže byť, že niektorá legislatíva (myslím teraz na sociálno-andragogickú oblasť) nepočíta s edukačným/andragogickým pracovníkom, resp. s edukáciou dospelých klientov (porovnajte: Zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov), čím znemožňuje absolventom andragogiky zamestnať sa napr. v sociálnych zariadeniach ako andragógovia, hoci sú tu potrební a majú na prácu s dospelými klientmi všetky predpoklady. Mohli by sme pokračovať v domnienkach ďalej. Ak chceme poznať skutočné dôvody, bolo by potrebné uskutočniť celoslovenský výskum s cieľom odkryť pozadie nezáujmu, resp. zníženého záujmu o štúdium andragogiky na Slovensku.                

 

Jedním z projektů na podporu vzdělávání dospělých v členských zemích EU je EPALE. Jak vnímáte její úlohu v oboru?

Veľmi pozitívne vnímam túto platformu, a to nielen pre študentov, ale aj pre akademikov a odborníkov z edukačnej praxe. Okrem sumáru cenných informácií v rôznych rubrikách, ktoré nájdeme pod jednou „strechou“, táto platforma svojím spôsobom popularizuje vedný odbor andragogika a zviditeľňuje ho rôznym spôsobom.    

 

A je tu otázka na závěr… Pokud byste měl neomezenou moc, co byste pro podporu vzdělávání dospělých v SR udělal?

Veľa sa rozpráva a píše o potrebe celoživotného vzdelávania, no častokrát mám pocit, že sa iba rozpráva a píše, čím nechcem znehodnocovať tento charakter práce. Len si myslím, že je najvyšší čas naplniť odporúčania akademikov, ktoré vyplynuli z ich vedecko-výskumnej práce. Tým by sa vyriešil nejeden problém, o ktorom som sa zmieňoval.

Preto by som ako prvé zradil poradný a výkonný orgán vlády, ktorý by sa venoval výlučne vzdelávaniu dospelých, a obsadil by som ho kompetentnými osobami, ktorým problematika vzdelávania dospelých a seniorov nie je ľahostajná. Nepovažujem za správne centralizovať tento orgán na konkrétne ministerstvo, pretože vzdelávanie dospelých sa uskutočňuje v každej sfére, nielen v jednom rezorte. Ako vzor nám môžu poslúžiť už jestvujúce orgány Vlády SR, ktoré sa zaoberajú otázkami a problémami rôznych skupín obyvateľstva našej krajiny.        

 

Ptal se: Tomáš Langer, expert EPALE

Login (1)

Want to write a blog post ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new article!

Nejnovější diskuze

EPALE diskuse: rozvíjení dovedností pro zdravý život v éře COVIDU!

Join the discussion and be prepared for livestream (live broadcast)!

Více

EPALE 2021 tematická zaměření. Začínáme!

Zveme vás, abyste svými příspěvky a odbornými znalostmi obohatili rok, který nás čeká! Začněme tím, že se zapojíme do této online diskuse. Online diskuse se bude konat v úterý 9. března 2021 od 10:00 do 16:00 SEČ. Písemnou diskusi představí přímý přenos s úvodem k tématickým okruhům roku 2021 a za redakční radu EPALE ji budou hostit Gina Ebner a Aleksandra Kozyra z EAEA.

Více

Diskuse EPALE: základní dovednosti a jejich osvojení

Základní dovednosti jdou napříč různými sférami života. Nejenže se přirozeně pojí se vzděláváním, ale zasahují rovněž do oblasti zaměstnanosti, zdraví a ochrany životního prostředí. Opatření na podporu lidí, kteří potřebují získat základní dovednosti, jsou proto naprosto nezbytná, máme-li mluvit o spravedlivější a inkluzivnější společnosti. Zúčastněte se online diskuse, která se bude konat na zde na EPALE 16. a 17. září mezi 10:00 a 16:00 SEČ. Diskusi budou moderovat tematičtí koordinátoři EBSN.

Více