News
Lajme

‘Qasja për Sigurimin e Cilësisë së Orientimit për Karrierë në ofruesit e AFP-së në Shqipëri’

Orientimi  për karrierën është një aspekt i rëndësishëm i të mësuarit për të rriturit i përcaktuar në Ligjin e AFP-së 15/2017, rregulluar me Urdhrin Ministror nr. 11, datë 03.03.2020, deri më tani është bërë një masë prioritare e NESS 2021.

Qëllimi i projektit është të zhvillojë një qasje kombëtare të shërbimit të orientimit të karrierës në të gjithë ofruesit publik të AFP-së, si një nyjë për të nxitur angazhim më të fortë në zhvillimin e një sistemi efektiv të orientimit gjatë gjithë jetës .

Ky veprim synon të zhvillojë një shërbim të garantuar cilësor të karrierës dhe të ndërtojë kapacitetet e drejtuesve të karrierës në të gjithë ofruesit publik të AFP-së.file:///C:/Users/h.a/Desktop/Final-Qasja%20p%C3%ABr%20Sigurimin%20e%20Cil%C3%ABsis%C3%AB%20t%C3%AB%20Orientimit_prezantim.pdf

Login (0)

Doni të shkruani një artikull?

Mos hezito ta bëni këtë! Kliko në linkun e mëposhtën dhe filloni postimin e një artikulli të ri!

Diskutimet më të fundit