European Commission logo
Create an account
Resource Details
ZDROJ

Доклад на Световната банка за България: професионално образование и обучение и учене през целия живот

На интернет страницата на Изпълнителна агенция "Програма за образование" (ИА ОПНОИР) са публикувани четири доклада, изготвени от Световната банка, като резултат от изпълнение на дейности от Стълб 2 „Подкрепа за изграждане на основан на доказателства подход по отношение на Националната стратегическа рамка в областта на образованието до 2030 г.“ по Споразумение за предоставяне на консултантски услуги между Министерство на образованието и науката и Изпълнителна агенция „Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ от една страна и Международната банка за възстановяване и развитие  (Световна банка) от друга страна за Преглед на публичните разходи в областта на науката, технологиите и иновациите и Подкрепа за изграждане на основан на доказателства подход по отношение на Националната стратегическа рамка в областта на образованието до 2030 г. (Споразумението)

Публикуваните доклади са продукти по резултат 4.1. „Три доклада за анализа на текущата ситуация относно резултатите от образованието с посочени тенденции и международни сравнения“ и по резултат 4.2. „Оценка и препоръки относно учебната среда в предучилищното образование, общообразователните училища и професионалните училища в България“ от Споразумението.

Във втория доклад, който е озаглавен „Професионално образование и обучение и учене през целия живот в България: ситуационен анализ и препоръки за основни насоки на бъдещи политики“, е поставен акцент върху професионалното образование и обучение (ПОО) и ученето през целия живот (УЦЖ). В продукта е направен анализ на състоянието в двете области и са представени препоръки за насоки на бъдещи политики. Докладът има за цел да предостави аналитична база за разработването на бъдещи стратегии, приоритети и дейности в областта на ПОО и УЦЖ, включително и при структурирането и изпълнението на финансирана от Европейския съюз подкрепа в тази област.

На това място Националното звено за подкрепа на EPALE Ви осигурява връзка и с другите три доклада: за образование и грижи в ранна детска възраст, общо образование и приобщаване; за висше образование и за образователната среда.

Resource Details
Autor zdroja
Основният екип, посочен на стр. 3 в доклада
Typ zdroja
Štúdie a správy
Krajina
България
Dátum publikácie
Jazyk dokumentu
Български
Login (1)

Aby ste mohli pridať komentár, prihláste sa alebo zaregistrujte.

Want to add a resource ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new resource!