chevron-down chevron-left chevron-right chevron-up home circle comment double-caret-left double-caret-right like like2 twitter epale-arrow-up text-bubble cloud stop caret-down caret-up caret-left caret-right file-text

EPALE

Elektronisch platform voor volwasseneneducatie in Europa

 
 

Nationale ondersteuningsdienst - Nederland

CINOP
Adres: 

Postbus 1585
5200 BP 's-Hertogenbosch

Telefoon: 
+31 (0)73 68 00 762
E-mail: 
epale@cinop.nl
  • De organisatie
  • Werkprogramma
  • Het team
  • Leren voor volwassenen in het land
  • Nationale belanghebbenden

CINOP, NA Erasmus+ voert als onafhankelijke organisatie op initiatief van de nationale en Europese overheid internationale programma’s uit gericht op het middelbaar beroepsonderwijs en volwasseneneducatie en vertegenwoordigt in Europees verband Nederland op terreinen als lifelong guidance, quality assurance en ECVET.

De Nederlandse ambitie voor Epale is om een startpunt te worden voor iedereen die wat wil weten over volwasseneneducatie in Nederland en de rest van Europa. Wij zullen daarbij een zo ruim mogelijk beeld scheppen van belangrijke initiatieven en activiteiten in het Nederland. Daarnaast geven we speciale aandacht aan de thema's leven lang leren en basisvaardigheden. In ons werkplan van komend jaar staat het volgende (Engels):

The EPALE project plan of the Dutch NSS for 2017/2018 formulates existing and new themes, target groups and activities, builds on important trends in European and national policies for adult learning and experience gained in the previous period.

In 2015 and 2016 the NSS Netherlands has focused on getting to know the platform, deliver high quality content and promoting the platform. This resulted in a great offer to our stakeholders: a multilingual, innovative and more and more dynamic and interactive platform. It’s is our ambition for 2017 and 2018 to make EPALE THE platform for all adult education stakeholders in the Netherlands and to fulfil in their various needs.

 

Priorities

The following new priorities are formulated. Development of a regional approach following the decentralization of policies in the social domain. Engaging new stakeholders from the domains of numeracy, adult learning professionals and institutions/researchers involved in teacher training.  Stimulation stakeholders and ambassadors to become fully active in creating new content and focus on quality of content and introduction of new themes (see work package 2).

 

Target groups

Besides the already identified target groups the focus will be especially on relevant target groups in the regional approach in adult learning policies: local and regional authorities, employers and employability services.

 

Main activities

New activities are the engaging of new stakeholders and ambassadors relevant as described above, Existing and new stakeholders and ambassadors will be engaged to become active users and will be given support. They will be stimulated in particular to create new content. The social media strategy will be further developed.  Building on the experiences in 2016, a selection of the themes (work package 2) will be given special attention through the creation of landing pages, EPALE extra magazines and the organization of thematic meetings. Cooperation with other NSS’s, the Erasmus+ program and the National Coordinator Adult Learning is high on the agenda.

 

Description of the main outputs, results and/or products

An average growth of 10 new registered users per month until the end of 2018

 

Staff training NSS members

6 events

4 EPALE extra magazines,aimed at prioritized target groups or in prioritized theme

8 newsletters

6 landing pages, aimed at prioritized target groups or in prioritized theme

6 discussions, aimed at prioritized target groups or in prioritized theme

4 video’s stimulating engagement, aimed at prioritized target groups or in prioritized theme

 

 

Nederlandse content op EPALE wordt gefacilliteerd door een team van 5 professionals binnen CINOP, NA Erasmus+. Zij vormen samen de nationale ondersteuningsdienst (NSS). Daarnaast zet een aantal ambassadeurs zich in om EPALE te vullen met relevante content en om het veld te activeren. Wie de ambassadeurs zijn, en waarom zij EPALE een goed initiatief vinden is hier te zien in een aantal filmpjes.

 

                                  

 

 

 

 

Volwasseneneducatie in Nederland

 

Als we spreken over volwassenenonderwijs in Nederland kunnen we een onderscheid maken tussen volwassenenonderwijs in algemene zin en de volwasseneneducatie voor laagopgeleide en laaggeletterde volwassenen. Anders dan in de Europese context hebben we het in Nederland over volwassenenonderwijs als alle vormen van onderwijs en training die volwassenen volgen na hun initiële schoolopleiding. Met het begrip volwasseneneducatie wordt in Nederland het onderwijs bedoeld in basisvaardigheden als taal, rekenen, digitale vaardigheden. In de Europese context spreken we dan meestal over basic skills.

WEB
De volwasseneneducatie is bedoeld voor laagopgeleide volwassenen van 18 jaar en ouder en wordt geregeld in de Wet Educatie Beroepsonderwijs (WEB) uit 1996. De WEB is ook het wettelijk kader voor het middelbaar beroepsonderwijs, zowel voor het initieel middelbaar beroepsonderwijs1, als voor het beroepsonderwijs dat volwassenen volgen na hun initiële opleiding (CVET, Continuous VET).
In de WEB wordt voor de volwasseneneducatie een onderscheid gemaakt tussen Opleidingen Nederlandse taal en rekenen en Opleidingen Nederlands als tweede taal (NT2), die elk een eigen kader voor niveaubeschrijving hebben. Voor de Opleidingen Nederlandse taal en rekenen zijn dat de landelijke Standaarden en eindtermen volwasseneneducatie en voor de opleidingen Nederlandse als tweede taal is dat het Raamwerk NT22. De opleidingen NT2 die worden gefinancierd vanuit de WEB zijn niet toegankelijk voor tweede taalleerders die nog moeten inburgeren.
Het onderwijs volwasseneneducatie wordt verzorgd door regionale opleidingen centra (roc’s) en particuliere aanbieders. Sinds 2015 kunnen ook bibliotheken, maatschappelijke organisaties en vrijwilligersorganisaties bekostigd worden om trajecten volwasseneneducatie uit te voeren, mits dit is gebaseerd op de wettelijke kaders en niveaubeschrijvingen.

Het onderwijs in de volwasseneneducatie is vooral gericht op mensen die moeite hebben met basisvaardigheden als taal, rekenen en digitale vaardigheden. Het uitgangspunt van volwasseneneducatie binnen de WEB is, dat het gericht is op bevordering van de zelfredzaamheid van volwassenen en waar mogelijk moet aansluiten op het instapniveau van het beroepsonderwijs: 2F (vergelijkbaar met B1 voor tweede taalleerders). Dit niveau wordt gezien als het niveau dat iedereen nodig heeft om volwaardig te kunnen functioneren in de samenleving en komt uit het Referentiekader taal en rekenen (link is external) dat als wettelijk kader de doorlopende leerlijnen taal en rekenen beschrijft voor het hele Nederlandse onderwijsstelsel.

Doelgroep
Primaire doelgroep van de volwasseneneducatie zijn laagopgeleide volwassenen die moeite hebben met basisvaardigheden en dan specifiek de 1,3 miljoen Nederlandse laaggeletterden tussen de 16 en 65 jaar. Voor deze groep zijn de laatste jaren een aantal grote landelijke actieplannen in het leven geroepen zoals het Actieplan Laaggeletterdheid (2012-2015) (link is external) en het nieuwe programma Tel Mee met Taal dat in 2016 gestart is.

Tel mee met Taal
Met Tel mee met Taal geeft het Nederlandse kabinet een extra impuls aan het bestrijden van laaggeletterdheid en het voorkomen hiervan. Het actieprogramma is een initiatief van de ministeries van OCW, SZW en VWS en diverse partners en loopt tot en met 2018.
Binnen het actieprogramma Tel mee met Taal worden basisvaardigheden verbonden met de thema’s gezondheid, gezin en werk omdat laaggeletterdheid nauw samenhangt met sociale ongelijkheid, positie op de arbeidsmarkt, maatschappelijke participatie en gezondheid. Daarnaast probeert Tel mee met Taal laaggeletterdheid ook aan te pakken door het bevorderen van lezen – en het plezier in lezen. Tevens worden regionale samenwerkingsverbanden gestimuleerd om laaggeletterdheid aan te pakken. 3  

Regionale aanpak
De educatiemiddelen van de Rijksoverheid werden tot 2015 toegekend aan de Nederlandse gemeenten en met ingang van 2015 aan de 35 arbeidsmarktregio’s, waarbinnen de gemeenten van die regio samenwerken en tot een gezamenlijk educatief plan moeten komen. Het stelt de regio’s en de gemeenten daarbinnen in staat de invulling van het educatie-aanbod te laten aansluiten op hun lokale context en eigen beleidsprioriteiten, bijvoorbeeld op het gebied van arbeidsmarkttoeleiding, welzijn, burgerparticipatie en het voorkomen van sociale exclusie.
De voorheen gedwongen besteding van educatiemiddelen bij de regionale opleidingen centra wordt in 4 jaar afgebouwd en het kabinetsvoornemen is om de educatiemiddelen in 2018 toe te voegen aan de middelen voor het sociaal domein, waarmee gemeenten nog meer beleidsvrijheid krijgen hoe zij de educatiemiddelen willen inzetten. 4

VAVO
Volwassenen van 18 jaar of ouder die alsnog een diploma willen halen voor het algemeen voortgezet onderwijs (avo) kunnen naar het voortgezet algemeen volwassenenonderwijs (vavo). Het vavo is onderdeel van de WEB maar valt sinds 2013 onder de verantwoordelijkheid van de Rijksoverheid. Verder is volwasseneducatie de verantwoordelijkheid van de Nederlandse gemeenten. Het is sinds 1 januari 2015 de bedoeling dat zij hun volwasseneducatiebeleid koppelen aan andere vraagstukken in hun sociale domein zoals bijvoorbeeld. Het idee is dat een geregionaliseerde aanpak maatwerk makkelijker maakt, waardoor meer volwassenen meer zelfredzaam worden.

Links

Meer informatie over volwasseneneducatie in Nederland is ook te vinden op de website van het Steunpunt Basisvaardigheden, op Eurydice of op EPALE waar je in 21 sheets wordt meegenomen door de recente geschiedenis en de toekomst van volwasseneneducatie in Nederland.  

 

 1  vergelijkbaar met wat in Europa wordt verstaan onder VET, vocational education and training
2 Ook het VAVO valt onder de opleidingen volwassenenonderwijs, maar is in feite tweede kansonderwijs voor jongeren die hun VMBO, HAVO of VWO diploma niet hebben behaald en richt zich op een andere doelgroep dan de overige educatie.
3 
http://www.telmeemettaal.nl/categorie/algemeen
4 https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2014-288.html?zoekcriteria=%3fzkt%3dUitgebreid%26pst%3dStaatsblad%26dpr%3dAnderePeriode%26spd%3d20140708%26epd%3d20140814%26sdt%3dDatumUitgifte%26org%3dMinisterie%2bvan%2bOnderwijs%252c%2bCultuur%2ben%2bWetenschap%2b(MINOCW)%26planId%3d%26pnr%3d1%26rpp%3d10&resultIndex=2&sorttype=1&sortorder=4
5 www.steunpuntbasisvaardigheden.nl


 

OrganisatieWat doen zeWebadres
Ecbo

Het expertisecentrum beroepsonderwijs (Ecbo) ontwikkelt, verzamelt en verspreidt kennis over en voor het beroepsonderwijs en de volwasseneneducatie. Het expertisecentrum heeft een grote verzameling van interessante onderzoeken zoals o.a. De Canon beroepsonderwijs met thematische artikelen over verschillende zaken in het mbo en de volwasseneneducatie. Op bvekennis.nl vindt u publiek toegankelijke kennis over beroepsonderwijs en volwasseneneducatie.

 

www.ecbo.nl www.canonberoepsonderwijs.nl www.bvekennis.nl
Het Begint met Taal

Landelijke netwerkorganisatie voor vrijwilligers die taalcoaching geven aan anderstaligen bij het leren van de Nederlandse taal. Met als doel bijdragen aan verhoogde zelfredzaamheid en kansen in onze samenleving. Inmiddels zijn er ongeveer honderd andere organisaties aangesloten. De ondersteuning bestaat uit het bevorderen van deskundigheid door bijeenkomsten, trainingen en workshops. Verder doet de organisatie aan productontwikkeling, communicatie, advies, lobby en (beleids)beinvloeding.

 

www.hetbegintmettaal.nl
Koninklijke Bibliotheek

De Koninklijke Bibliotheek biedt, naast vele andere taken, ondersteuning aan de openbare bibliotheken op vele terreinen. Voor de volwasseneneducatie zijn de biblotheken actief op het terrein van laaggeletterdheid, digitale vaardigheden en ondersteunen ze immigranten en asielzoekers bij het leren van de Nederlandse taal. Bibliotheken spelen in het programma Tel mee met Taal een belangrijke rol als het gaat om het bevorderen van lezen en het ondersteunen van de aanpak van laaggeletterdheid. De Koninklijke Bibliotheek ondersteunt hen daarbij met een groot aantal diensten. Tot 2015 was die rol belegd bij het SIOB. In 2015 is het SIOB samengegaan met de Koninklijke Bibliotheek.

 

www.kb.nl

Leren en werken

Het Programma Leren en Werken heeft als doel de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt te versterken om meer arbeidsmarktkansen te bieden aan lager opgeleiden. Speerpunten zijn het bevorderen van werkend leren en het gebruik van het Ervaringscertificaat (EVC). Hiertoe zijn in alle arbeidsmarktregio's een of meer Leerwerkloketten gevormd. Dit zijn samenwerkingsverbanden tussen de partijen die in de regio bij Leren en Werken betrokken zijn zoals UWV, gemeenten, onderwijsinstellingen, kenniscentra en het bedrijfsleven. Samen organiseren zij activiteiten en diensten die de aansluiting tussen opleidingen en arbeidsmarkt verbeteren.

 

www.lerenenwerken.nl
MBO Raad

De MBO Raad is de branchorganisatie van de onderwijsinstellingen in het door de overheid bekostigd middelbaar beroepsonderwijs de volwasseneneducatie dat wordt uitgevoerd door de roc’s. Met de toenemende marktwerking in de volwasseneneducatie en  de afschaffing van de verplichting voor gemeenten om educatie bij roc’s in te kopen is volwasseneneducatie nog slechts een klein aandachtsgebied.

 

www.mboraad.nl
Movisie

Landelijk kennisinstituut en adviesbureau voor toepasbare kennis, adviezen en oplossingen bij de aanpak van sociale vraagstukken op het terrein van welzijn, participatie, sociale zorg en sociale veiligheid. De organisatie heeft ook kennisdossiers en databanken op deze onderwerpen.

 

www.movisie.nl
NRTO

De NRTO is de overkoepelende brancheorganisatie voor alle particuliere trainings- en opleidingsbureaus in Nederland. Binnen de NRTO zijn ook verschillende aanbieders van volwasseneneducatie vertegenwoordigd.

 

www.nrto.nl
SBCM

Arbeidsmarkt- en opleidingsfonds voor de sector sociale werkvoorziening. Het fonds richt zich met al zijn activiteiten op het verkrijgen en behouden van passend, zo regulier mogelijk en duurzaam werk voor medewerkers van sociale werkplaatsen. Omdat een groot deel van de medewerkers van de sociale werkvoorziening behoren tot de doelgroepen laagopgeleiden en laaggeletterden ondersteunt SBCM de instellingen met programma’s en materialen op het gebied van basisvaardigheden o.a. via WERK-portal oefenen.nl/werk.

 

www.sbcm.nl
Steunpunt Basisvaardigheden

Het Steunpunt Basisvaardigheden ondersteunt partijen in de volwasseneneducatie zoals aanbieders, gemeenten, particuliere aanbieders en maatschappelijke organisaties bij de invoering verwezenlijking van landelijk en regionaal beleid op het gebied van basisvaardigheden en volwasseneneducatie en bij de implementatie van wettelijke maatregelen. Daarnaast ondersteunt het Steunpunt het landelijk actieprogramma Tel mee met Taal.

 

www.steunpuntve.nl
Stichting Experticecentrum ETV.nl

Stichting Expertisecentrum ETV.nl verzorgtprogramma's voor online leren voor laagopgeleiden en laaggeletterden op het gebied van basisvaardigheden. Alle programma’s zijn te vinden op de portal Oefenen.nl. De nadruk ligt op taal (zowel NT1 (Nederlands als moedertaal als NT2) en rekenen). De programma’s worden altijd verbonden aan belangrijke contexten als werk, gezondheid. Oefenen.nl heeft gratis aanbod voor individueel online leren en licentie-aanbod voor aanbieders en organisaties. Voor licentiehouders is het mogelijk cursisten te volgen en aanbod op maat klaar te zetten. Stichting Expertisecentrum ETV.nl werkt samen met gemeenten, bibliotheken en SBCM. Samen met Stichting CINOP hebben ze het maatschappelijk initiatief genomen voor de ontwikkeling van de Taalkit Dutch voor  vluchtelingen die net in Nederland zijn, nog geen status hebben verworven en toch snel de taal willen leren.

 

www.etv.nl

oefenen.nl

http://www.taalkitdutch.nl

Stichting Learn for Life

Learn for Life is een netwerkorganisatie voor lokale, regionale en nationale organisaties die actief zijn in het brede veld van non-formele educatie en een platform voor het uitwisselen en verdiepen van ervaringen over het leren van volwassenen vanuit het perspectief van het Europese beleid rond een leven lang leren. Learn for Life is initiatiefnemer en organisator van het jaarlijke Festival van het Leren en werkt daarbij samen met het Programma Leren en Werken en Stichting CINOP.

 

www.lflplatform.net
Stichting Lezen & Schrijven

Stichting Lezen & Schrijven zet zich in om laaggeletterdheid te helpen voorkomen en verminderen. De stichting doet dit door het onderwerp publiekelijk te bespreken, concrete projecten te starten en de krachten te bundelen tussen overheid, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties. Het herkennen en erkennen van het probleem bij laaggeletterden, binnen hun omgeving en in de samenleving speelt hierbij een belangrijke rol. De focus van de stichting ligt tegenwoordig op een combinatie van agenderen en organiseren van taalscholing. Stichting Lezen & Schrijven is een van de hoofduitvoerders van het programma Tel mee met Taal en implementeert in dat kader de landelijke aanpak Taal voor het Leven, die zij ontwikkeld heeft in het kader van het Actieplan Geletterdheid 2012-2015.

 

www.lezenenschrijven.nl
Stichting Lezen

Stichting Lezen bevordert het lezen in de Nederlandse en Friese taal
en levert een bijdrage aan het verbeteren van het leesklimaat en de leescultuur.
Stichting Lezen is het kennis- en expertisecentrum voor leesbevordering en literatuureducatie als onderdeel van het algemene lees- en literatuurbeleid van het Ministerie van OCW.
Stichting Lezen is samen met Stichting Lezen & Schrijven een van de hoofduitvoerders van het programma Tel mee met Taal. In dat kader voert Stichting Lezen het programma Kunst van Lezen uit. Kunst van Lezen biedt gemeenten een leesbevorderingsaanpak op maat via de bibliotheek. Het brengt kinderen en hun ouders van jongs af aan in aanraking met lezen en de wereld van het boek. Centraal staat het plezier in lezen, bij voorkeur van cultureel waardevolle teksten.

 

http://www.lezen.nl