European Commission logo
Vytvorenie konta
Môžete vybrať viac slov a oddeľte ich čiarkou

News

Správy

Dobrá prax inšpiruje

TreeImage.
Soňa Kostrábová

Verejná knižnica Jána Bocatia v Košiciach (VKJB) uskutočnila v období od 7. septembra 2021 do 6. septembra 2022 projekt nazvaný Dobrá prax inšpiruje.  Hlavným cieľom projektu bolo zlepšenie profesijných kompetencií účastníkov mobility. To znamená, že cez vzdelávanie pracovníkov zabezpečujúcich vzdelávacie aktivity zlepšiť samotné procesy a kvalitu vzdelávania dospelých. Partnerom projektu sa stala Městská knihovna v Praze(MKP) , s ktorou už  spolupracovali. Projekt bol podporený zo zdrojov EÚ v programe Erasmus+ ,Kľúčová akcia 1: Vzdelávacia mobilita jednotlivcov.

Ciele projektu

Cieľmi projektu boli: zlepšenie vzdelávania v knižnici, realizácia vzdelávacích aktivít na profesionálnejšej úrovni, zefektívnenie marketingu, účinnejšia propagácia náučnej literatúry pre informálne vzdelávanie, skvalitnenie sprístupnenia informačných zdrojov, lepšie využívanie sociálnych sietí, ako aj rozšírenie možností financovania vzdelávania. To všetko prostredníctvom získania nových zručností, poznatkov a zlepšenia profesijných kompetencií, čo pomôže pri zavádzaní inovatívnych prvkov vo vzdelávacích procesoch. S týmto zámerom sa zamestnanci knižnice zúčastnili mobilít v partnerskej knižnici. Použitou  metódou bolo pozorovanie pri práci.

Realizácia projektu

Prvou aktivitou bola 21. – 22. októbra 2021 prípravná návšteva u českého partnera. Jej výsledkom bola  dohoda o rozsahu aktivít a rámcových termínoch konania mobilít v roku 2022.

25. apríla 2022 sa začala prvá mobilita v Městskej knihovně v Prahe. Na individuálne mobility vycestovala skupina pracovníkov VKJB. Projekt im umožnil oboznámiť sa s pražskou knižnicou a prácou ich českých kolegov. Úvod patril procesom v ústrednej knižnici. Ústredná knižnica a 44 pobočiek s automatizovaným požičiavaním a vracaním kníh a časopisov, ponúka aj požičiavanie spoločenských hier, hudobných nosičov, obrazov a  e-kníh. Dozvedeli sa tiež veľa o možnostiach a nových príležitostiach poskytovania služieb počas COVID-u. V oblasti vzdelávania ich zaujímalo interné vzdelávanie, e-vzdelávanie a projekty mediálneho vzdelávania. V marketingu a propagácii sa venovali  výhodám a možnostiam klasických aj elektronických médií, či spolupráci s kultúrnymi organizáciami a akademickou obcou. Oboznámili sa s marketingom a propagáciou e-kníh, pretože pražská knižnica je ich vydavateľom. Spoznali knižnicu ako priestor, ktorý slúži okrem výpožičných služieb, na stretávanie a tvorivú činnosť, ako kultúrne, vzdelávacie a spoločenské centrum.  Pracovník VKJB sa zúčastnil workshopu orientovaného na prehĺbenie mediálnej gramotnosti stredoškolákov  a diskusie o projektoch mediálneho vzdelávania, kde dostal šancu konfrontovať skúsenosti vzdelávacích aktivít našej knižnice a MKP. Návštevou pobočky Černý most – samoobslužnej knižnice bez knihovníka – Kiosek, získali  vlastnú skúsenosť s otváraním dverí čiarovým kódom čitateľského preukazu, so samoobslužnou výpožičkou a vrátením. Vyskúšali si aj pomoc knihovníka cez videohovor.

V posledný májový týždeň sa uskutočnili ďalšie mobility. Zamerali sa na formy  spolupráce s malými knižnicami a dobrovoľníkmi, ako aj s prácou s komunitami a špecializáciou jednotlivých pobočiek vo vzdelávaní. Napríklad navštívili netradičnú pobočku „DOK 16“, neformálne nazývanú „susedská dielňa“, ktorá sa nachádza na Smíchovské náplavce. Pobočka je ideálnym miestom na realizáciu workshopov, kurzov a prednášok zameraných na remeslá, ako aj komunitné a kultúrne akcie. Určitý čas venovali  aj personálnym otázkam a skúsenostiam s prijímaním nových zamestnancov a motivovaním pracovníkov. Zaujímavý bol náhľad do práce Kultúrneho a vzdelávacieho centra, ktoré spolupracuje s inými kultúrnymi a vzdelávacími inštitúciami na príprave a realizácii projektov, festivalov, prehliadok či konferencií.  Prínosným bolo sledovanie práce zamestnancov , ktorí spravujú sociálne siete a komunikáciu akcií a služieb na pobočkách knižnice. Pozornosť bola zameraná aj na možnosti vzdelávania zamestnancov a existujúce formy odborného vzdelávania. Časť mobility sa týkala koordinácie a projektov. Pracovníci našej a pražskej knižnice si vymenili skúsenosti z realizácie projektov a prípravy komunitných akcií. V Prahe venujú pozornosť dôležitosti nastavenia stratégie knižnice, potrebe neustále komunikovať s pobočkami a rozvoju kultúrnospoločenského potenciálu.

Posledný júnový týždeň prišla na mobilitu tretia skupina z VKJB. Pobyt v pražskej knižnici  začala riaditeľka VKJB  stretnutím s riaditeľom MKP Tomášom Řehákom a vedúca Útvaru knižničných fondov a služieb oboznámením sa s procesmi v Ústrednej knižnici. V manažmente ľudských zdrojov sa sústredili na personálne zabezpečovanie odborných činností a komunitných aktivít, zapájanie dobrovoľníkov do činnosti knižnice a právny rámec pre dobrovoľníctvo. Oboznámili sa s internými normami upravujúcimi činnosti na pracoviskách, vrátane pracovných podmienok. Témou bolo posilňovanie vzťahov na pracovisku a voči organizácii, ale aj personálne zabezpečovanie odborných činností, možnosti vzdelávania a rozvíjania odborných vedomostí, či skúsenosti s medzigeneračnými vzťahmi na pracovisku a riešenie nedostatku odborných pracovníkov. Oblasť  ľudských zdrojov zahŕňala tiež kreditné interné vzdelávanie zamestnancov a možnosti organizácie v motivácii a odmeňovaní, či vplyv aktuálnej ekonomickej krízy na rozpočet a personálnu agendu. V riadiacich procesoch dominovali optimalizácia služieb, modernizácia knižnično-informačného systému, aktuálne potreby knižnice vo vzťahu k nastupujúcim trendom, špecializácia pobočiek a reakcia na rastúci dopyt po e-knihách. Na úseku marketingu a propagácie sa oboznámili s marketingovými a PR aktivitami, skúsenosťami s mediálnymi výstupmi a prácou v online prostredí, ako aj víziou rozvoja oddelenia komunikácie. Program mobility bol doplnený o účasť na slávnostnom položení základného kameňa pobočky na Petřinách a prehliadku Národní knihovny ČR.                   

Skúsenosti z pražskej knižnice pretavili účastníci mobilít do návrhov, ktoré by bolo možné zaviesť do praxe VKJB. Okrem pracovného programu, vo voľnom čase, spoločne spoznávali Prahu. Rozhľadňu na Petříne, Hradčany, staromestský orloj, centrum Prahy alebo Národné múzeum.

Diseminácia projektu

Interná porada s prezentáciou projektu pre zamestnancov knižnice

V rámci diseminácie projektu zamestnanci, ktorí absolvovali mobility, sa 23. augusta na porade podelili so svojimi kolegami o nové skúsenosti, poznatky či know-how, ktoré počas pobytu v Mestskej knižnici v Prahe získali. Pracovníci boli síce v Prahe na individuálnej mobilite, ale vycestovali z Košíc viacerí súčasne ako skupina. Zástupca každej takejto skupiny formou powerpointovej prezentácie oboznámil ostatných kolegov so všetkými pracovnými oblasťami, ktorým sa venovali. Cieľom projektu bolo predovšetkým zlepšenie profesijných  kompetencií účastníkov mobility, čo v konečnom dôsledku napomôže zvýšeniu kvality vzdelávacích aktivít, rozšíreniu ponuky, ako aj zabezpečeniu ich udržateľnosti.  Účastníci mobility, ktorí ju absolvovali v rovnakom čase,  navyše vypracovali aj spoločný návrh príkladov dobrej praxe, ktoré  by bolo možné zaviesť do činnosti VKJB.  K návrhom sa mohli na porade vyjadriť všetci prítomní a následne návrhy posúdilo vedenie knižnice a rozhodlo, ktoré z nich by sa dali v praxi uplatniť.

Prezentácia projektu pre knižnice

Pre odborných pracovníkov knižníc v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja sa 5. septembra uskutočnila prezentácia projektu. Boli oboznámení s cieľmi a zámermi projektu, ako aj s jeho realizáciou a výstupmi. Riaditeľka Verejnej knižnice Jána Bocatia Ing. Soňa Jakešová sa zvlášť venovala príkladom dobrej praxe, ktoré zamestnancov na mobilitách najviac oslovili. Niektoré z nich plánuje knižnica implementovať do svojej činnosti.  Predovšetkým systém interného vzdelávania pracovníkov a  víziu knižnice aj ako kreatívneho centra (kreatívne dielne) či šírenie informácií o aktivitách knižnice prostredníctvom graficky príťažlivého newslettera.

Informácie o projekte nájdete na webe VKJB: https://vkjb.sk/o-nas/projekty/

digi.
Login (2)

Aby ste mohli pridať komentár, prihláste sa alebo zaregistrujte.

Chcete napísať článok?

Neváhajte!

Kliknite na odkaz nižšie a uverejnite nový článok!

Posledná diskusia

Profile picture for user PeterMa.
Peter Maľa

Udržateľnosť a vzdelávanie dospelých: posun za rámec zelených zručností?

Pridajte sa k nám a zamyslite sa nad zelenými zručnosťami ako spôsobom riešenia zložitých vzájomne prepojených problémov, ako je zmena klímy a environmentálne výzvy.

Viac
Profile picture for user PeterMa.
Peter Maľa

Základné zručnosti v rámci Paktu pre zručnosti

Preskúmajte začlenenie základných zručností do iniciatívy Pakt pre zručnosti!

Viac
Profile picture for user PeterMa.
Peter Maľa

Finančná gramotnosť v časoch krízy

Pridajte sa k našim odborníkom a ponorte sa do sveta finančných politík a ich spoločenského dopadu.

Viac

Latest News

Eurodesk Quiz.
Správy

Eurodesk Quiz Night

EURODESK Slovensko pozýva na Eurodesk Quiz Night!

Profile picture for user erikanovotna.
Erika Novotná
Community Hero (Gold Member).

Nadchádzajúce udalosti