Evidence & Research

Avrupa'da yetişkin öğrenimi hakkında ne tür araştırma ve kanıtlar var?

What research and evidence is there about adult learning in Europe?

Policy and provision for adult learning needs to be based upon evidence about what is effective. The European Commission helps by commissioning research and by disseminating the latest information to policymakers and stakeholders.

Analysis of the effectiveness of adult learning policies

The European Commission published a study bringing together the latest evidence about the key success factors that make adult learning policies effective. It includes a framework for analysing policies and guidance to Member States on developing and monitoring effective adult learning policies. This is the basis for the EPALE Policy Analysis Tool, designed to help policy makers assess their adult learning policies and provision, and make improvements where necessary.

The situation of adult education and adult learning varies significantly between the different Member States of the European Union. The European Commission has commissioned this series of in-depth reports about the situation of adult learning in each country. The findings from these 28 reports have been systhesised into a report that identifies at the main trends and challenges facing the adult learning sector across the whole EU.

The Survey of Adult Skills

The European Commission contributes to PIAAC(link is external)’s Survey of Adult Skills organised by the OECD(link is external). The survey provides real data about the skills of adults in 40 countries across the globe. It shows that a very high proportion of adults in Europe struggle with basic skills like literacy, numeracy and digital skills.

Other useful research on adult learning

Here are some links to other research and studies relevant to adult learning, which the EC has commissioned:

Adult Learners in Digital Learning Environments

The study describes the current state-of-play in the use of ICT-enhanced learning, including OER, in adult education, across different countries. It describes the many benefits of using ICT in adult learning, and provides recommendations to policymakers, learning providers and learners about making the best use of ICT.

Adult Education and Training in Europe – widening access to learning opportunities

The publication uses a range of indicators to describe in detail the adult education and training policies and provision in EU countries, with a focus on the most vulnerable groups of adult learners, in particular those lacking basic skills or with low level or no qualifications.

Financing the adult learning sector

The study analyses the different approaches to funding adult learning in a number of EU countries, compared with other parts of the world. It examines different sources of finance and different kinds of funding instruments and makes recommendations to policymakers.

Opening Higher Education to Adults

The study uses examples of good practice from 15 countries to examine ways in which higher education can be made more flexible and therefore more accessible to people later in life.

Key competences for adult learning professionals

The study is based on an analysis of good practice in several countries. It identifies the key competences required by different professionals working in the adult learning sector, including not only teaching, but also management and programme development. The study can be used to develop competence profiles adult education staff.

Continuing Vocational Education and Training in Europe – the way ahead

This publication synthesises recent research on Continuing Vocational Education and Training (CVET). It analyses how CVET contributes to economic and social policy objectives, outlines major achievements in CVET practices and policies and highlights policy gaps and challenges that remain to be addressed.

Work-based learning in continuing vocational education and training: policies and practices in Europe

This publication is based on a study of medium-sized enterprises in six countries. It analyses policies and practices of work-based learning in C-VET, describes the main forms and patterns of WBL for CVET, and identifies the main advantages, needs and challenges.

Upskilling Unemployed Adults - the organisation, profiling and targeting of training provision

This review is based on reports on 33 countries. It describes the funding, governance and implementation of training interventions for unemployed adults, draws lessons about good practice, outlines the challenges encountered by training programmes and presents recommendations.

Yetişkin öğrenimine yönelik politikalar ve tedarik, neyin etkili olduğuna dair kanıtlara dayanmalıdır. Avrupa Komisyonu, araştırmalar yürüterek ve en son bilgileri politika belirleyicilere ve paydaşlara yayarak katkıda bulunur.


Yetişkin öğrenimi politikalarının verimlilik analizi


Avrupa Komisyonu, yetişkin öğrenimi politikalarını etkili hale getiren temel başarı faktörleri hakkında en son kanıtları bir araya getiren bir çalışma yayınladı. Çalışma, etkili yetişkin öğrenimi politikalarının geliştirilmesi ve izlenmesi konusunda Üye Devletler için politikaları analiz etmeye yönelik bir çerçeve ve rehberlik içeriyor. Bu, politika belirleyicilerin yetişkin öğrenimi politikalarını ve buna yönelik tedariki değerlendirmelerine ve gerekli alanlarda iyileştirmeler yapmalarına yardımcı olmak üzere tasarlanan EPALE Politika Analiz Aracı'nın temelini oluşturmaktadır.

Yetişkin Öğrenimi Politikalarının Verimliliği Üzerine Çalışma

Analitik çerçeve

EPALE Politika Analiz Aracı

Yetişkin eğitim ve öğreniminin durumu, Avrupa Birliği'ndeki farklı Üye Devletler arasında önemli ölçüde değişiklik göstermektedir.
Avrupa Komisyonu, her ülkede yetişkin öğreniminin durumuyla ilgili bu kapsamlı raporları hazırladı.
Bu 28 rapordan elde edilen bulgular bir araya getirilerek AB'nin her yerinde yetişkin öğrenimi sektörünün karşı karşıya olduğu temel eğilimleri ve zorlukları açıklayan bir rapor haline getirildi.Yetişkin Becerileri Anketi


Avrupa Komisyonu, OECD tarafından organize edilen PIAAC'nin Yetişkin Becerileri Anketine katkıda bulunmaktadır. Anket, dünya çapında 40 ülkedeki yetişkinlerin becerileri hakkında gerçek veriler sağlıyor. Bununla birlikte anket, Avrupa'daki yetişkinlerin çok büyük bir kısmının okuma yazma, matematiksel ve dijital beceriler gibi temel beceriler konusunda zorlandığını ortaya koyuyor.

Yetişkin Becerileri Anketinin Özeti

Yetişkin öğrenimiyle ilgili diğer faydalı araştırmalar

Aşağıdaki bağlantılara tıklayarak yetişkin öğrenimi ile ilgili Avrupa Komisyonu'nun yürüttüğü diğer araştırma ve çalışmalara ulaşabilirsiniz:


Dijital Öğrenim Ortamlarındaki Yetişkin Öğrenciler

Çalışmada, Açık Eğitim Kaynakları dahil olmak üzere Bilişim ve İletişim Teknolojileri (BİT) ile desteklenen öğrenimin farklı ülkelerde yetişkin eğitimi sektöründe ne şekilde kullanıldığı açıklanmaktadır. Ayrıca yetişkin öğreniminde BİT'yi kullanmanın birçok faydası açıklanmakta ve politika belirleyicilere, eğitim kurumlarına ve öğrencilere BİT'den en iyi şekilde yararlanmaya yönelik tavsiyeler verilmektedir.


Avrupa'da Yetişkin Eğitim ve Öğretimi: Öğrenim fırsatlarına erişimi artırma

Bu yayında, özellikle temel becerileri eksik olan ya da düşük seviyede yetkinliğe sahip olan veya herhangi bir yetkinliğe sahip olmayan en hassas durumdaki yetişkin öğrenci gruplarına yoğunlaşarak AB ülkelerindeki yetişkin eğitim ve öğretim politikalarını ve tedarikini ayrıntılı olarak açıklamak için çeşitli göstergeler kullanılmaktadır.


Yetişkin öğrenimi sektörünün finansmanı

Çalışmada, bir dizi AB ülkesinde yetişkin öğrenimini finanse etmek için uygulanan farklı yaklaşımlar, dünyanın diğer bölgeleriyle karşılaştırılarak incelenmektedir. Bununla birlikte farklı finans kaynakları ve farklı finansman araçları incelenmiş ve politika belirleyicilere tavsiyelerde bulunulmuştur.


Opening Higher Education to Adults

Bu çalışmada, 15 ülkeden iyi uygulama örnekleri kullanılarak yüksek öğrenimin daha esnek hale getirilip bu sayede insanların hayatlarının ilerleyen dönemlerinde daha erişilebilir hale getirilmesinin yolları incelenmiştir.


Yetişkin öğrenimi profesyonelleri için temel yetkinlikler

Çalışma, birçok ülkedeki iyi uygulamaların analizine dayanmaktadır. Yetişkin öğrenimi sektöründe çalışan farklı profesyonellerin, eğitimle ilgili yetkinliklerin yanı sıra yönetim ve müfredat geliştirme de dahil olmak üzere ihtiyaç duyduğu temel yetkinlikler açıklanmaktadır. Bu çalışma, yetişkin öğrenimi personelinin yetkinlik profilini geliştirmek için kullanılabilir.


Avrupa'da Sürekli Mesleki Eğitim ve Öğretim: Gelişime giden yol

Bu yayında, Sürekli Mesleki Eğitim ve Öğretim (CVET) ile ilgili son araştırmalar bir araya getirilmiştir. Çalışma, CVET'nin ekonomik ve sosyal politika hedeflerine nasıl katkıda bulunduğunu analiz eder, CVET uygulamaları ve politikalarındaki önemli başarıları özetler ve henüz ele alınmamış politika eksikliklerinin ve üstesinden gelinememiş zorlukların altını çizer.


Sürekli mesleki eğitim ve öğretimde çalışmaya dayalı öğrenme: Avrupa'daki politika ve uygulamalar

Bu yayında, altı ülkede orta ölçekli işletmeler üzerinde yapılan bir çalışma temel alınmıştır. İncelemede, CVET'de çalışmaya dayalı öğrenmeye yönelik politika ve uygulamalar analiz edilmiş, buna yönelik temel biçimler ve modeller açıklanmış ve başlıca avantajlar, ihtiyaçlar ve zorluklar tanımlanmıştır.


İşsiz Yetişkinlere Beceri Kazandırma: Eğitim tedarikine yönelik organizasyon, profil oluşturma ve hedef belirleme

Bu inceleme, 33 ülkeye ilişkin raporlara dayanmaktadır. İncelemede işsiz yetişkinlere yönelik eğitim çalışmalarının finansmanı, idaresi ve uygulanması açıklanır, iyi uygulamalarla ilgili dersler çıkarılır, eğitim programlarının karşılaştığı zorluklar özetlenir ve öneriler sunulur.