AB’nin yetişkin öğrenimindeki rolü nedir?

AB’nin yetişkin öğrenimindeki rolü nedir?

How does the EU support people and projects in adult learning?

There are many ways in which the EU supports the adult learning sector in Europe – from commissioning research and sharing good practices to promoting innovations and funding the upskilling of individuals.

What is the EU’s role in adult learning?

In the timeline below you can see how the EU has promoted adult learning over the years. The timeline includes highlights, such as important policy publications and initiatives.

2021

Council Resolution on a strategic framework for European cooperation in education and training towards the European Education Area and beyond 

2020

European Skills Agenda prioritises adult up- and reskilling, including skills for life, empowerment through individual financing mechanisms, and ambitious objectives for adult participation in learning

Digital Education Action Plan, 2021-27 widens scope to cover non-formal and lifelong learning, focus on digital competence and digital capacity building of institutions, including for adult learners and professionals

European Skills Agenda for sustainable competitiveness, social fairness and resilience - Brussels, 1.7.2020 , COM(2020) 274 final

Achieving the European Education Area by 2025 – Commission Communication

COM(2020) 625 final, Brussels, 30.9.32020

Digital Education Action Plan (2021-2027): Resetting education and training for the digital age

2019

Commission took stock of implementation measures in a staff working document

Council adopts conclusions renewing its commitment to support adults struggling with basic skills 

Commission Staff working document on Council Recommendation on Upskilling Pathways: New Opportunities for Adults. Taking stock of implementation measures, Brussels, 27.2.2019 SWD(2019) 89 final.

2018

Member States outlined their measures to implement Upskilling Pathways.

EAAL is part of the 'ET2020' framework for European cooperation in education and training. The ET2020 working group on adult learning 2016 - 2018 undertakes peer learning on policies that can encourage more adults to learn in the workplace.

2016

On 19 December the Council adopts the recommendation Upskilling Pathways - New opportunities for adults. This aims to help Europe's 64 million adults who do not yet have an upper secondary qualification to acquire a minimum level of literacy, numeracy and digital skills and then progress towards an upper or lower secondary qualification.

The New Skills Agenda for Europe proposes that Member States adopt a Skills Guarantee to raise the level of adult basic skills.

2015

The 2015-2020 priorities for EAAL are set:

  • ensuring the coherence of adult learning with other policy areas
  • increasing the supply and take-up of adult learning provision
  • widening access through workplace-based learning, ICT and second-chance opportunities
  • improving quality assurance, including initial and continuing education of adult educators.
2011

The Council publishes a resolution on a renewed European Agenda on Adult Learning (EAAL), consolidating policy in the field of adult learning. This is the EU reference text on adult learning policy.

A key message of EAAL is that adult learning in all its forms boosts learners’ employability, and contributes to social inclusion, active citizenship and personal development. Increasing participation and enabling all adults to develop and renew their skills and competences throughout their lives are at the heart of the Agenda.

2007

The Commission publishes the communication It is always a good time to learn. It includes an Action Plan on Adult Learning (2008-2010) that provides, for the first time, common priorities to be encouraged in the adult learning sector.

2006

The Commission publishes the communication It is never too late to learn highlighting the essential contribution of adult learning to employability and mobility and to social inclusion.

2002

The Council of the European Union publishes its Resolution on Lifelong Learning, highlighting the ‘cradle-to-grave’ principle of education and its provision in different environments.

2000

The EU begins working on adult learning policy.

1957

EU’s work on adult learning begins with the Treaty of Rome through which the European Community promoted basic and advanced vocational training.

Aşağıdaki zaman çizelgesinde, AB'nin yıllar içinde yetişkin öğrenimini nasıl desteklediğini görebilirsiniz. Zaman çizelgesinde, önemli politika yayınları ve girişimleri gibi noktalara dikkat çekilmiştir.

AB’nin yetişkin öğrenimi konusundaki çalışmaları, Avrupa Topluluğu'nun temel ve ileri seviye mesleki eğitimi teşvik ettiği Roma Antlaşması ile başlar.

1957

AB, yetişkin öğrenimi politikası üzerinde çalışmaya başlar

2000
(2002)

Avrupa Birliği Konseyi, eğitimde "beşikten mezara" ilkesini ve bunun farklı ortamlarda nasıl sağlanabileceğini vurguladığı Hayat Boyu Öğrenme ile İlgili Konsey Kararları belgesini yayınlar.

(2006)

Komisyon, yetişkin öğreniminin istihdam edilebilirlik ve mobiliteyle birlikte sosyal içerme konularına olmazsa olmaz katkısını vurguladığı Öğrenmek için hiçbir zaman geç değildir tebliğini yayınlar.

Komisyon, Öğrenmek için her zaman doğru zamandır tebliğini yayınlar. Bu tebliğ, yetişkin öğrenimi alanında teşvik edilmesi gereken ortak öncelikleri ilk defa gündeme getiren bir Yetişkin Öğrenimi Eylem Planı (2008-2010) içerir.

2007

Konsey, yenilenen Avrupa Yetişkin Öğrenimi Gündemi (EAAL) ile ilgili yetişkin öğrenimi alanındaki politikayı pekiştiren bir karar yayınlar. Bu, yetişkin öğrenimi politikasıyla ilgili AB referans metnidir.

2011

EAAL'nin temel mesajlarından biri, yetişkin öğreniminin tüm biçimlerinin öğrencilerin istihdam edilebilirliğini artırdığı ve sosyal içerme, aktif vatandaşlık ve kişisel gelişime katkıda bulunduğudur. Katılımı artırmak ve tüm yetişkinlerin yaşamları boyunca becerilerini ve yetkinliklerini geliştirmelerini ve yenilemelerini sağlamak Gündem'in amacının merkezinde yer alır.

EAAL için 2015-2020 öncelikleri belirlenmiştir:

2015

Yetişkin öğreniminin diğer politika alanlarıyla uyumlu olmasını sağlama

Yetişkin öğreniminin tedarikini ve hedef kitleye aktarımını artırma

İş yeri tabanlı öğrenme, Bilişim ve İletişim Teknolojileri ve ikinci şans fırsatları gibi yollarla erişimi artırma

Yetişkin eğitimcilerin ilk ve sürekli eğitimi de dahil olmak üzere kalite güvencesini iyileştirme.

Avrupa Yeni Beceriler Gündemi, Üye Devletlerin temel yetişkin becerilerinin seviyesini yükseltmek için bir Beceri Garantisi benimsemelerini önermektedir.

2016

19 Aralık'ta Konsey, Beceri Kazandırma Yolları - Yetişkinler için Yeni Fırsatlar adlı öneriyi benimser. Bu, henüz üst ortaöğretim yeterliğine sahip olmayan Avrupa'daki 64 milyon yetişkinin asgari düzeyde okuryazarlık ve matematiksel ile dijital beceri edinmesine ve daha sonra üst veya alt ortaöğretim yeterliğine geçmesine yardımcı olmayı amaçlamaktadır.

2016

EAAL, eğitim ve öğretimde Avrupa ülkeleri arasında iş birliğine yönelik "ET2020" çerçevesinin bir parçasıdır. Yetişkin öğrenimi 2016-2018 çalışma grubu ET2020, daha fazla yetişkini iş yerinde öğrenmeye teşvik edebilecek politikalar üzerine akran etkileşimi ile öğrenme konusunu üstlenir.

Üye Devletler, Beceri Kazandırma Yolları önerisini uygulamak için alacakları tedbirleri ana hatlarıyla özetlemek zorundadır.

2018