European Commission logo
Create an account
Resource Details
Kaynak

Okvirni zakon o osnovnom i srednjem obrazovanju u Bosni i Hercegovini

Ovim zakonom uređuju se načela predökolskog, osnovnog i srednjeg obrazovanja i odgoja, obrazovanja odraslih i osnivanja i funkcioniranja ustanova za pruûanje usluga u obrazovanju u Bosni i Hercegovini, kao i dopunska nastava za djecu drûavljana BiH u inozemstvu.

Zakonom se regulira sljedeće:

I - Opće odredbe

1. svrha obrazovanja

2. opći ciljevi obrazovanja, narav i temeljna polaziöta obrazovanja i odgoja

II - Načela u obrazovanju

1. pravo djeteta na obrazovanje

2. značaj dječjih prava

3. unapređenje poötivanja ljudskih prava

4. sloboda kretanja

III - Razine obrazovanja

IV - Prava i obveze roditelja

V - Javne i privatne ökole

VI - Uloga i obveze ökole

VII - Autonomija ökole

VIII - Standardi u obrazovanju

IX - Organi za uspostavu standarda u obrazovanju

X - Upravljanje obrazovnim sustavom u ökolama

1. organi upravljanja u ökoli/ökolski odbori

2. ravnatelj ökole

3. vijeće roditelja

4. vijeće učenika

5. stručni organi ökole

XI - Praćenje i nadzor nad provedbom ovoga zakona

XII - Zaötita prava

XIII - Prijelazne i zavröne odredbe Organi vlasti, mjerodavni za organiziranje obrazovnog sustava u Brčko Distriktu BiH, Republici Srpskoj, Federaciji BiH i ûupanijama, sukladno Ustavu (u daljnjem tekstu: mjerodavne obrazovne vlasti), ustanove koje se prama vaûećim zakonima u Bosni i Hercegovini registriraju za pruûanje usluga u oblasti predökolskog, osnovnog i srednjeg obrazovanja i obrazovanja odraslih (u daljljem tekstu: ökole), i druge stručne ustanove u oblasti obrazovanja, obvezni su primjenjivati i poötivati načela i norme utvrđene ovim zakonom i osigurati obrazovanje pod jednakim uvjetima za sve učenike. Načela i standardi utvrđeni ovim zakonom i temeljem ovog zakona ne mogu se smanjivati.

Resource Details
Kaynak yazar
Vijeće ministara Bosne i Hercegovione
Kaynağın türü
Ulus ve politika
Ülke
Bosna i Hercegovina
Yayın tarihi
Language of the document
Hrvatski
Login (0)

Want to add a resource ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new resource!