European Commission logo
Create an account
News
Haberler

Omvendt læring i Keilir aktiverer studenter

Epale_flipped_classroom_small__0

Senter for vitenskap, utdanning og næringsliv

Keilir - senter for vitenskap, utdanning og næringsliv er et utdanningsinstitutt på Ásbrú ved Keflavik. Keilir ble etablert våren 2007 med oppstart av Universitetsbroen, en studieretning for voksne for å oppnå generell studiekompetanse, som flere voksne søkte umiddelbart om opptak til. Nå, 12 år senere, har instituttets fakulteter vokst til fire. Deltakere er i alle aldre, fra forskjellige land og med variert bakgrunn. Tung vekt er på bruk av forskjellige undervisningsmetoder for voksne i skolearbeidet er for å dekke behovene til folk flest. Videre er det viktig å være profesjonell ved å utvikle og endre metoder etter behov og tilby høyt tjenestenivå til studentene. I prosessen har innføringen av omvendt læring antagelig ført til den største endringen, selv om andre tiltak også har spilt en viktig rolle. Dialog tok en prat med Sigrún Svafa Ólafsdóttir, undervisningsrådgiver og dansklærer ved Keilir. 

  

Hva er omvendt læring?

Kort beskrevet er omvendt læring (e. flipped learning) en pedagogisk tilnærming hvor læringen er tilpasset studentene, de har større ansvar og eiendomsrett over sine studier mens læreren virker mer som guide på sidelinjen. I starten snakket man om omvendt undervisning (e. flipped classroom), en ideologi som kom fra USA hvor Jonathan Bergmann og Aaron Sams ved en tilfeldighet i år 2007 startet med å ta opp sine forelesninger for en student som ikke kunne være til stede i undervisningen (Bergmann og Sams, 2012). Snart begynte andre studenter å benytte opptakene, både studenter som var med i timene hos dem men som hadde behov for å høre innholdet igjen, men også studenter i andre skoler som hadde vanskelig med å følge med i egne undervisningstimer. Bergmann og Sams ble raskt kjent blant skolefolk i USA og senere over hele verden. Omvendt undervisning er den opprinnelige versjonen, hvor studenter forbereder seg hjemme ved å titte på lærerens presentasjon og brukertimen på skolen for å bearbeide opplysningene under lærerens veiledning.

Omvendt læring gir større fleksibilitet 

–  Snart innså man at denne ideologien innebar langt flere muligheter og på det grunnlag utviklet omvendt undervisning seg til omvendt læring som er et langt bredere begrep hvor egentlig direkte undervisning er flyttet fra klasserommet over til personlig rom mens klasserommet er blitt til en levende læringsarena hvor studentene arbeider med studiene på egne premisser under lærerens veiledning. Derfor kan det hevdes at omvendt læring er en type av paraplybegrep som betyr større fleksibilitet i klasserommet og muligheter for lærere til å bruke undervisningsmetoder som de mener passer best i hvert tilfelle. Overordnet mål er å engasjere studentene og gi dem anledning til å få mest mulig ut av samværet med lærerne i undervisningstimene, på studentenes premisser, sier Sigrún Svafa.

Innføringsprosessen

Våren 2012 introduserte Hjálmar Árnason, direktør i Keilir, ideologien bak omvendt undervisning for lærergruppen på universitetsbruen. Grunnen til at denne ideologien inspirerte de ansatte var at de fleste av dem hadde forstått at til tross for gode lærere og studenter med høyt konsentrert læringsvilje var energien i klasserommet ikke alltid den beste de kunne ønsket seg. Lærerne holdt gjerne lange, lærde forelesninger om dagens pensum for nesten ett hundre studenter, hvor det åpenbart var studentene på første rekke som fulgt noenlunde konsentrert med. På de fleste studenters skjermer kunne enten nyhetssider eller sosiale medier spottes. Stemningen blant studentene var sliten, og de var relativ in-aktive største delen av skoledagen. Når Hjálmar introduserte omvendt undervisning for lærergruppen og spurte om de ikke var beredt på å prøve denne undervisningsmetode allerede om høsten, stilte de aller fleste seg positive til det. Lærergruppen var energisk, ung og fersk og klar til å prøve ut ulike metoder, bevæpnet med studentenes teknologi. 

Støtte fra leder og teknikker en forutsetning

– Dette innebar sannelig et stort skritt, men med god støtte fra ledere og teknisk avdeling tok lærerne sine første skritt mot å overføre sine kurser i form for omvendt undervisning høsten 2012. Arbeidet med opptak av alle forelesninger og tilrettelegge hele studiematerialet var betydelig, men det ble litt forenklet for fleste av lærerne våre er allikevel vant med å ta opp sine forelesninger fordi de også har kurser i fjernundervisning. Teknisk avdeling samarbeidet tett med lærerne og sammen fant de løsninger på de tekniske hindringer som dukket opp. Det var tydelig at det var viktig for lærerne å finne den støtten når teknikken drillet. Uten den ville mange sikkert ha gitt opp innen kort tid, sier Sigrún Svafa.  

Sigrún Svafa mener at det som kanskje var problematisk for lærerne, var å finne ut hva de skulle gjøre med studentene i klasserommet. Det var egentlig en fremmed følelse for lærere å ikke ha forelesninger i timene, og noen ganger føltes det usikkert. Det viste seg å ha stor verdi at lærergruppen var liten og tett, noe som muliggjorde større samråd. Lærere delte ofte metodene som fungerte, og også eksperimentene som ikke fungerte. Gjennom hele prosessen var det tillatt å gjøre feil, møte dem og lære av dem. 

Lær gjennom erfaring 

– I løpet av de første månedene av innføringen av omvendt læring ble forskjellige floker tydelige. Det viste seg ganske snart at det var for lite å ha bare en lærer i en stor klasse i matematikk. Da læreren endelig var i den situasjon å ha spillerom til å assistere studenter som satt og regnet største delen av timen, ble behovet for lærerens veiledning veldig stort. Derfor var det ingen god ide å ta seg av for mange studenter ad gangen i motsetning av å bruke største delen av energien på å forelese for hele gruppen i en trygg avstand oppe ved tavlen. Dette ble straks løst ved å sette inn ekstra lærere og endre organiseringen av klassene slik at det ikke var for mange i hver studentgruppe, sier Sigrún Svafa.

Lærerne lærte fort

Sigrún Svafa forteller at lærerne gjorde en bommert i starten. Hvis en del av studentene ikke hadde forberedt seg, ikke hadde tittet på forelesningen hjemme, var det en tendens blant lærerne å gi forelesningen ved tavlen i starten av timen før de satte studentene i gang med arbeidet. Dette resulterte i at de som hadde forberedt seg på forhånd, holdt straks opp med det – fordi det var å kaste bort tid å titte på forelesningen hjemme hvis de visste at læreren ville allikevel repetere den i timen. Nå er arbeidsmåten den at hvis en student møter opp uforberedt, må han eller hun selv slite med konsekvensene.  Gi slipp!

Noen lærere opplevde hvor vanskelig det var å gi slipp og etterlate klasserommet til studentene for å arbeide på egne premisser. Sigrún Svafa som også underviser i dansk beskrev sin opplevelse etter det første semesteret som hun brukte omvendt læring: 

–  Jeg hadde forberedt hele semesteret veldig godt. Alle forelesninger var klare, alt materialet var tydelig stilt opp i kurset og alle oppgaver definerte. Når jeg møte opp i de første timene passet jeg på å ikke bruke for lang tid på å forelese for hele gruppen, men forventet at de arbeidet selv med varierte oppgaver. Ved timens start skrev jeg en liste over alle oppgavene jeg forventet at de arbeidet med i timen og fastsatte tid for når de skulle bytte over fra leseforståelse til grammatikk og så videre. Det gikk ikke mange timer før jeg fattet at dette var ikke den riktige fremgangsmåten. Ved å fortelle dem at nå skulle de bytte ut den ene oppgaven med den andre, stoppet jeg fløtet hos dem – noen hadde allerede klart den, mens andre ennå hadde en hel del igjen. Utviklingen i dette kurs ble at jeg bakket helt med å styre deres tid i klasserommet. Jeg listet opp oppgavene som jeg forventet at de løste den dagen på tavlen og fortalte dem at de skulle selv disponere sin tid ved å løse oppgavene. Jeg gikk mellom bordene og tok regelmessig status hos hver student og hadde tid for å ta meg av hver og en. Med forandret opplegg kom fliden seg hos de fleste av studentene, med de trengte også tid for å tilpasse seg ny tilnærming. Det var litt merkelig å oppleve hvor innviklet det var å gi fra seg kontrollen i klasserommet, å holde opp med å være senter for oppmerksomheten. Det var en god og verdifull lekse.  

Erfaring og øvelser skaper suksess 

Nå, 7 år etter at innføring av omvendt læring startet, mener Sigrún Svafa at lærergruppen er rik av erfaringer og nesten alle har gått over til omvendt læring. Nesten alle kurs er gjennomarbeidet, gode undervisningsvideoer har erstattet forelesninger i klasserommet, oppgavene er godt organisert og gjennomtenkte med det som mål å vedlikeholde studentenes engasjement. Fordelen ved omvendt læring er at største delen av arbeidet med å lage undervisningsmateriale og forelesninger foregår første gang kurset blir undervist, med en gang forelesningene er blitt gode nok kan energien brukes til andre ting. Det gjenspeiles i lærernes målrettede forsøk med varierte vurderinger som har lykkes godt, siden det er en offisiell policy i Keilir å redusere antall formelle avslutningseksamener og øke formativ vurdering. 

Variert teknikk 

– Grunnen til mange metoder som vi bruker i Keilir i dag er teknikken. Sannheten er at vi ville aldri kunne gjøre alt vi holder på med uten teknikken. Men vi er også klar over at tekniske løsninger ikke alltid behøver å være kompliserte eller dyre for å understøtte ideologien, sier Sigrún Svafa.

– Det som har vært aller viktigst for oss er å ha et undervisningssystem hvor alt som hører til kurset er lett tilgjengelig. Helt fra starten av har vi brukt Moodle systemet, med gode resultater. Der har hvert kurs sin plass og lærerne legger inn alle opplysninger, som undervisningsplaner, forelesninger (lysbilder og videoer), pensum, hjemmesider, oppgaver og annet. Alle oppgaver innleveres digitalt til lærerne, enten som Moodle eksamener eller som innleveringsoppgaver (tekst, lysbilder eller videoer). Artikler og tekster som tidligere var kopiert for studentene er lagt inn som dokumenter eller som linker på hjemmesiden. Dette har minsket utskrifter betydelig, det hører til unntak at studenter får materiale på papir. Moodle tilbyr også utvalg av muligheter for å motivere til mer variert tilnærmelse til pensum. Der kan studenter føre dagbok som læreren alltid har tilgang til, de kan legge opp sjekklister som studentene kan krysse av hvilken deler av pensum de har undersøkt eller avsluttet. Nå er Moodle også knyttet til plagiatsjekker og feedback programmet Turnitin, som har forenklet gjennomgang ganske betydelig, sier Sigrún Svafa. 

Programmer og systemer skal være enkle å bruke

–  For å minske tiden som læreren snakker til studenter, enten med formell forelesning eller innlegg, er alle lærere oppfordret til å lage videoer med deres pensum. Arbeidet har tatt en del tid og derfor er det viktig at teknikken er enkel. Vi har prøvd oss frem med forskjellige programmer gjennom årene, og i disse dager flytter vi over fra Camtasia til Panopto som er direkte tilknyttet til Moodle. Det har vist seg at det ikke er avgjørende hvilket program vi bruker for å få tilfredsstillende forelesninger. Det som er viktig å tenke over er at programmet er enkelt i bruk, lett tilgjengelig for uvante lærere, at lydkvaliteten er god og at opptakene kan lagres på en tilfredsstillende måte.  

Smarte greier

Lærerne i Keilir oppfordres til å benytte alle mulige smart greier på en optimal måte, fleste studenter har smarttelefon og mange har tilgang til en iPad. Lærerne fikk iPad til bruk ved innføringen av omvendt læring, men fordi at det var studenter som ikke hadde allmenn tilgang, ble bruken begrenset. Noen lærere benytter apps som Educreations for gjennomlesning av oppgaver og Explain Everyting var populært i en periode for å lage forelesninger. I tillegg har noen naturfaglærere benyttet diverse apps for å krydre pensum, enda mye å velge av. 

Lærerne har flittig anvendt diverse hjemmesider for å bryte opp studiene. Kahoot spørsmålssiden har vært populær for å konkurrere om hvem som er først til å gi rett svar. På samme måte har Answergarden kommet til nytte for å dra fram studentenes mening anonymt, særlig hvis det dreier seg om vanskelige subjekter som folk helst ikke vil si deres mening under eget navn.  

Tjenesten forbedret 

– All denne teknikken har bidratt til at tjenesten for fjernstudenter er blitt veldig mye bedre. Nå er det stort sett ingen forskjell mellom kurs som studenter tar på plass eller via fjernundervisning, kursene er oppbygd på samme måte, pensum er det samme og innlevering av oppgaver sammenlignbare. Lærerne har benyttet videosamtaler for å evaluere studenter muntlig, hvor enn de befinner seg i landet, mye av kommunikasjon foregår via e-post, enten det er på plass eller fjernundervisning. Mange lærere har med godt resultat prøvet å bruke sosiale medier, ofte etableres studentgrupper på Facebook hvor det er enkelt å legge fram forespørsel og føre dialog om pensum. Snapchat har vært aktivert og det samme gjelder for Twitter og Instagram, som regel i det øyemed å flytte pensum inn i studentenes virkelighet, forbinde studenter og lærere betre og ganske enkelt more seg oftere, sier Sigrún Svafa smilende. 

Studentenes aktivitet

Sigrún Svafa mener at erfaringen har vist at omvendt læring dreier seg ikke bare om teknikken. Denne ideologien gir større spillerom for å aktivere studentene til å arbeide med studier, istedenfor å legge vekt på undervisningen. Vi opplever at suksess blir mer synlig når studenter får mulighet for å påta seg ansvar for egen læring og organisere sin tid selv på grunnlag av de oppgaver som er gitt. Flid og iherdighet øker, prestisje blomster og studentenes indre motivering aktiveres.  

– Lærerne innså raskt at oppgavene som de studerende skal løse i klasserommet noen ganger er viktigere enn selve videoene. Godt gjennomtenkte og planlagte oppgaver som aktiverer studentene og hjelper dem med å fordype seg i pensum, kan være avgjørende for at pensum sitter trygt, uansett om oppgaven er for hver enkelt eller en gruppe. Det er viktig å velge hva lærerens kostbare tid blir brukt til, konstaterer Sigrún Svafa. 

Nødvendig for lærere å kunne gi slipp

Hvis en lærer klarer å gi slipp på klasserommet og føre læringen over i studentenes hender økes sannsynligheten for at studiet blir individualisert – hver og en finner sin vei mot målet. For den mangfoldige studentgruppe ved Keilir har dette vært viktig. Noen trenger å lytte ofte på lærerens forelesning, men det er ikke noe problem når forelesningen er en video som alltid er lett tilgjengelig. Andre trenger ikke lærerens foredrag, det passer dem bedre å lese læreboka eller de kan emnet fra før. Noen ønsker å fordype seg i bestemte saker og gjøre visse elementer ferdig før de fortsetter, for andre passer bedre å gjøre litt ad gangen og ha varierte oppgaver. Under omvendt læring er mulighetene for at hver og en student kan tilpasse utdanningen til egne behov blitt større og tidssløsing minsker. Lærerne har også mer tid for å gå imellom studentene, følge med hvordan de klarer seg, hvor de befinner seg og hvem som trenger assistanse. Omvendt læring har skapt ramme for vesentlig og god kommunikasjon mellom studenter og lærere, som vi mener er avgjørende punkt for fremgangsrik utdanning. 

– Bredt spekter av teknikk har absolutt vært veldig nyttig for å fyre opp under studentenes aktivitet. Øvelser og oppgaver som er programmert med løsninger i læringsprogrammet, motiverer sannsynlig mer enn hvis samme øvelser med løsninger er bakerst i øvingsheftet. En annen fordel med denne muligheten er at lærerne på en enkel måte kan følge med aktiviteten istedenfor å undersøke studentenes øvingshefte, sier Sigrún Svafa. 

Dagbøker som studenten skriver regelmessig i undervisningssystemets lukkete område, hvor de overveier pensum og egen prestasjon, har vist seg å være bra – lærerne har tilgang og kan gi respons etter behov. Sigrún Svafa mener at automatiserte oppgavelister har vært veldig inspirerende for studentene, det er godt å se hvordan den skrumper og motiverende å ha bra oversikt over oppgavene i kurset. En slik løsning gir lærerne også bedre innsikt inn i fremgangen for hver og en, og gripe inn hvis de aner uråd, for eksempel hvis en student er inaktiv eller ikke gjør det han eller hun skal.  

Studentenes opplevelser

– Etter vår mening øker omvendt læring like muligheter for læring. Undersøkelser som institutt for utdanning ved Keilir har gjort regelmessig blant sine studenter, viser alle at studentene er fornøyde med omvendt læring og opplegget som følger, ikke minst studenter som sliter med en eller annen form for innlæringsvansker. Studenter får større mulighet for å tilpasse studiene til sine behov og har lettere tilgang til lærerne. De nevner hvor stor forskjell det er å kunne se lærerens forelesning så ofte de vil, sier Sigrún Svafa. 

De fleste studenter snakker om at de aldri ville vende tilbake til tradisjonell form for utdanning og nevner at de ville ønske at omvendt læring hadde vært en mulighet når de var unge. Mange har også ønsket at universitetene skulle gå over til omvendt læring. Studentene har vært tilfredse med den teknikk som brukes ved Keilir, de finner raskt ut hvor godt det er å ha all informasjon på ett sted. Teknikken gir mulighet for bedre service og allsidig styring for studenten. 

– Fjernundervisning ved Keilir har utviklet seg fra begynnelsen. Ved hjelp av gode undervisningsvideoer fra lærerne, godt undervisningssystem, krevende oppgaver og variert vurdering er fjernundervisningen nå på det nivå som studentene er fornøyde med. Servicenivået er høyt, som inkluderer blant annet at lærere legger prestisje i å svare på studentenes e-poster raskt og godt, lærerne er ofte med i bildet under innspillingen, slik at studentene er visuelt koblet til dem. Lærerne er også gode til å bruke smartteknikk, for eksempel med direktesendinger på Facebook, Snapchat oppgaver, og live tilbakemeldinger på oppgaver med apps på nettbrett. Hurtig og omfattende kommunikasjon mellom studenter og lærere kan gjøre utslaget om studenter får den støtte de trenger for å tilegne seg pensum og ferdiggjøre kurset, avslutter Sigrún Svafa.

Artikkelen fra Dialogweb

Artikkelen er fra NVL (Nordisk nettverk for voksnes læring). NVL fremmer samarbeid om livslang læring i hele Norden og bidrar med kunnskapsgrunnlag til beslutningstakere og praktikere. Nettverket er et program under Nordisk Ministerråd. Mer om livslang læring finnes på NVL.org.

 

 

 

 

 

 

 

Login (1)
Themes addressed

Bir metin mi yazmak istiyorsunuz?

Öyleyse çekinmeyin!

Aşağıdaki bağlantıya tıklayın ve yeni bir metin yayınlamaya başlayın!

Son tartışmalar

MESLEKİ EĞİTİMDE YENİLİKÇİ VE DESTEKLEYİCİ STAJ UYGULAMALRI

MESLEKİ EĞİTİMDE YENİLİKÇİ VE DESTEKLEYİCİ STAJ UYGULAMALRI PROJEMİZİ TAMAMLADIK. YAYGINLAŞTIRMA VE TANITMA YAPIYORUZ

Devamı

Yönetim ve Ekip Değişiklikleri Yetişkin Eğitiminde Engel oluşturur mu?

Sık sık değişen lider ve kurum yönetimleri,gelişim ve değişime engel teşkil eder mi?Fikirlerinizi ve görüşlerinizi, önerileri değerli buluyor ve önemsiyoruz.

Devamı

EPALE Tartışma: Dönüşümsel Öğrenme ve Yaşam Becerileri

Dönüşümsel öğrenme ve yaşam becerileri hakkında görüşlerinizi paylaşın!

Devamı