European Commission logo
Create an account
News
Haberler

Program "Održavanje niske prevalencije HIV-a u Crnoj Gori"

Na osnovu Sporazuma između Ministarstva zdravlja Crne Gore i Globalnog fonda za borbu protiv AIDS-a, tuberkukoze i malarije (GFATM), br. 1801 MNE-H-MoH, o sprovođenju programa “Održavanje niske prevalence HIV-a u Crnoj Gori”, usklađenim sa Nacionalnom strategijom za borbu protiv HIV/AIDS-a 2015-2020, Komisija za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata/programa nevladinih organizacija Ministarstva zdravlja, objavljuje

JAVNI KONKURS

za raspodjelu sredstava u okviru programa „Održavanje niske prevalencije HIV-a u Crnoj Gori“ podržanog od strane Globalnog fonda za borbu protiv AIDS-a, tuberkuloze i malarije (GFATM) i Ministarstva zdravlja Crne Gore namijenjenih za podršku:

Programe usmjerene na prevenciju HIV/AIDS-a među ključnom populacijom muškaraca koji imaju seks sa muškarcima (u daljem tekstu: MSM)

Programe usmjerene na prevenciju HIV/AIDS-a među ključnom populacijom osoba koje koriste droge injektiranjem – podrška radu drop in centra br. 1 u Podgorici

Programe usmjerene na prevenciju HIV/AIDS-a među ključnom populacijom osoba koje koriste droge injektiranjem – podrška radu drop in centra br. 2 u Podgorici

Programe usmjerene na prevenciju HIV/AIDS-a među ključnom populacijom osoba koje koriste droge injektiranjem – podrška radu drop in centra u Baru

Programe usmjerene na prevenciju HIV/AIDS-a među ključnom populacijom osoba koje koriste droge injektiranjem – podrška terenskom radu sa osobama koje koriste droge injektiranjem

Programe usmjerene na prevenciju HIV/AIDS-a među ključnom populacijom seksualnih radnica/ka (u daljem tekstu: SR)

Programe usmjerene na unapređenje tretmana osoba koje žive sa HIV-om (u daljem tekstu: PLHIV)

Programe usmjerene na prevenciju HIV/AIDS-a među zatvorenicima

Programe usmjerene na prevenciju HIV/AIDS-a među pomorcima.

Pozivaju se nevladine organizacije koje imaju kapacitete i iskustvo da prijave projekte/programe na ovaj konkurs kojim mogu doprinijeti realizaciji prioriteta utvrđenih Nacionalnom strategijom za borbu protiv HIV/AIDS 2015-2020 i njenim akcionim planom, u oblasti prevencije HIV/AIDS-a među ključnim populacijama i unaprjeđenju tretmana osoba koje žive sa HIV-om.  

Opšti cilj Poziva:

• Održavanje niske prevalencije HIV-a u Crnoj Gori

Posebni cilj Poziva:

Jačanje nacionalnog odgovora u Crnoj Gori na epidemiju HIV-a među ključnim pogođenim populacijama (KAP) kroz kontinuirano pružanje preventivnih servisa za osobe koje žive sa HIV-om (PLHIV), muškarce koji imaju seks sa muškarcima (MSM), seksualne radnice (SR), osobe koje koriste droge injektiranjem, pomorce i zatvorenike.

Prioritetni problemi u oblasti prevencije HIV/AIDS-a među ključnim populacijama i unapređenju tretmana osoba koje žive sa HIV-om su:

• Kontinuirano sprovođenje i održivost brojnih preventivnih usluga od strane nevladinih organizacija (NVO) među teško dostupnim populacijama i populacijama koje su u povećanom rizikom od HIV-a je od ključnog značaja za kontrolu epidemije; i 

• Kontinuirani rad sa osobama koje žive sa HIV-om, naročito na polju terapijske pismenosti, individualne i grupne psiho-socijalne podrške i pozitivne prevencije je od velikog značaja za kontrolu epidemije i obezbjeđivanja sigurnog destigmatizirajućeg okruženja za osobe koje žive sa HIV-om. 

Ciljne grupe su MSM, osobe koje koriste droge injektiranjem, SR, PLHIV, pomorci i zatvorenici, a njihove prepoznate potrebe su:

• stvaranje sigurnog destigmatizirajućeg okruženja,• kontinuirana dostupnost preventivnih servisa, • kvalitet usluga koje se pružaju u ovim preventivnim servisima, • adekvatno informisanje i edukacija.

Aktivnosti nevladine organizacije koje će doprinijeti ostvarenju strateških ciljeva i zadovoljenju potreba ciljnih grupa („prihvatljive aktivnosti za finansiranje“) su:

- Obezbjeđenje institucionalne podrške za kontinuirani rad i unaprjeđenje kvaliteta usluga u Drop in centrima za MSM, kao i podrške sprovođenju preventivnih programa u odnosu na infekciju HIV-om kroz kontinuirani terenski rad, savjetovanje i edukaciju;

- Obezbjeđenje institucionalne podrške za kontinuirani rad i unaprjeđenje kvaliteta usluga u Drop in centru br. 1 za osobe koje koriste droge injektiranjem u Podgorici, kao i podrške sprovođenju programa smanjenja štete za osobe koje injektiraju droge u odnosu na infekciju HIV-om kroz kontinuirani terenski rad, savjetovanje i edukaciju;

- Obezbjeđenje institucionalne podrške za kontinuirani rad i unaprjeđenje kvaliteta usluga u Drop in centru br. 2 za osobe koje koriste droge injektiranjem u Podgorici, kao i podrške sprovođenju programa smanjenja štete za osobe koje injektiraju droge u odnosu na infekciju HIV-om kroz kontinuirani terenski rad, savjetovanje i edukaciju;

- Obezbjeđenje institucionalne podrške za kontinuirani rad i unaprjeđenje kvaliteta usluga u Drop in centru za osobe koje koriste droge injektiranjem u Baru, kao i podrške sprovođenju programa smanjenja štete za osobe koje injektiraju droge u odnosu na infekciju HIV-om kroz kontinuirani terenski rad, savjetovanje i edukaciju;

- Obezbjeđenje institucionalne podrške za rad i unaprjeđenje kvaliteta usluga u Drop in centru za SR, kao i podrške sprovođenju programa prevencije HIV-a kroz kontinuirani terenski rad, savjetovanje i edukaciju;

- Kontinuirani rad vaininstitucionalnog savjetovališta za PLHIV, kroz savjetovanje, edukaciju, individualni i grupni rad;

- Sprovođenje programa prevencije HIV-a kroz kontinuirani terenski rad, savjetovanje i edukaciju među zatvorenicima;

- Sprovođenje programa prevencije HIV-a kroz kontinuirani terenski rad, savjetovanje i edukaciju među pomorcima.

Ukupan iznos sredstava koja se mogu raspodijeliti nevladinim organizacijama za navedene projekte planiran budžetom Ministarstva zdravlja na poziciji „Transferi nevladinim organizacijama HIV/AIDS“ je 308.518 eura.

Najnižiji iznos sredstava koji se može dodijeliti je 5.000 eura, a najviši 60.000 eura po programu.

Na ovaj konkurs nevladina organizacija može prijaviti najviše tri projekta, što je i maksimalan broj projekata koji mogu biti finansirani po jednoj organizaciji, u skladu sa prioritetima utvrđenih Sporazumom sa GFATM, Strategijom i akcionim planom za njeno sprovođenje. Ukupan iznos sredstava koji se može dodijeliti jednoj organizaciji ne može da pređe ukupan maksimalni iznos planiran za dva programa.

Prijavu projekta/programa na ovaj konkurs može podnijeti nevladina organizacija koja je:

a) upisana u Registar nevladinih organizacija;            

b) kroz ciljeve i djelatnosti u Statutu, definisala oblast od javnog interesa iz ovog konkursa kao oblast svog djelovanja;

c) realizovala projekte u oblasti HIV/AIDS-a, ili čiji su članovi ili osnivači realizovali ili učestvovali u realizaciji projekata u oblasti HIV/AIDS-a u jednoj od tri godine koje prethode godini objavljivanja ovog konkursa (2016., 2017. ili 2018. godina);

d) predala poreskom organu prijavu za prethodnu fiskalnu godinu (bilans stanja i bilans uspjeha).

Raspodjela sredstava iz ovog konkursa vrši se na osnovu sljedećih kriterijuma:

1) doprinos prijavljenog projekta, odnosno programa ostvarivanju javnog interesa i realizaciji strateških ciljeva u određenoj oblasti;

2) kvalitet prijavljenog projekta, odnosno programa;

3) kapacitet nevladine organizacije da realizuje prijavljeni projekat, odnosno program;

4) transparentnost rada nevladine organizacije.

Bodovanje projekata, odnosno programa prema navedenim kriterijumima, vršiće se prema mjerilima i na način utvrđen Uredbom o finansiranju projekata i programa nevladinih organizacija u oblastima od javnog interesa (“Službeni list CG“, br.13/18), na obrascu koji utvrđuje i objavljuje na svojoj internet stranici Ministarstvo javne uprave www.mju.gov.me, a svaki projekat će bodovati po dva nezavisna procjenjivača, koji moraju obrazložiti dodijeljene bodove po svakom mjerilu.

Rok za podnošenje prijava na ovaj konkurs je 30 dana od dana objavljivanja, odnosno zaključno sa 12. septembrom 2019. godine.

Prijava projekta/programa dostavlja se isključivo na obrascu propisanom Pravilnikom o sadržaju javnog konkursa za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija i izgledu i sadržaju prijave na javni konkurs (“Službeni list CG“, br.14/18), a koji je dostupan i na internet stranici Ministarstva finansija www.mf.gov.me.

Uz prijavu na ovaj konkurs, nevladine organizacije su dužne dostaviti:

-       potpisanu i službenim pečatom organizacije ovjerenu Izjavu o istinitosti podataka u prijavi;

-       fotokopiju rješenja o upisu u registar NVO; 

-       fotokopiju dijela statuta u kome su definisani ciljevi i djelatnost, odnosno oblast djelovanja NVO;

-       fotokopiju akta o podnesenoj prijavi za prethodnu fiskalnu godinu poreskom organu (bilans stanja i bilans uspjeha);

-     dokaz o realizovanim projektima ili aktivnostima u oblasti HIV/AIDS-a u jednoj od tri godine koje prethode godini objavljivanja ovog konkursa (2016, 2017 ili 2018 godina) npr. fotokopiju ugovora o realizovanom projektu, ili zvaničnog izvještaja prema donatoru o realizaciji projekta, ili ukoliko se aktivnost u prioritetnoj oblasti dokazuje preko člana/osnivača NVO, onda je dužan dostaviti fotokopiju ugovora o angažmanu tog lica na projektu vezano za oblast HIV/AIDS-a, press clipping);

-       potpisanu i službenim pečatom organizacije ovjerenu Izjavu o nepostojanju višestrukog finansiranja;

-       potpisanu i službenim pečatom organizacije ovjerenu Izjavu o partnerstvu (ukoliko se radi o partnerstvu);

-     potpisan i službenim pečatom organizacije ovjeren budžet programa/projekta.

-       

Popunjenu, potpisanu i ovjerenu prijavu neophodno je dostaviti u dva (2) primjerka u štampanoj verziji i jedan (1) primjerak u elektronskoj formi na CD-u u sadržaju istovjetnom štampanom primjerku.

Prijavu sa potrebnom dokumentacijom, uključujući i CD treba

poslati isključivo poštom na sljedeću adresu:

Ministarstvo zdravlja, Rimski trg 46, 81000 Podgorica, Crna Gora,

sa napomenom: NE OTVARATI - prijava na Javni konkurs broj: 51-484/2019-1 pod nazivom „Održavanje niske prevalence HIV-a u Crnoj Gori“, uz obavezno navođenje prioritetne oblasti. 

U razmatranje će biti uzeti samo projekti/programi koji su dostavljeni na propisanom obrascu, sa potrebnom dokumentacijom i u roku, odnosno koji zadovoljavaju uslove propisane ovim konkursom.

Pitanja u vezi ovog konkursa mogu se postaviti elektronskim putem na adresu: mira.radovic@mzd.gov.me, najkasnije do 23. avgusta 2019. godine.

Komisija  Ministarstva zdravlja će u roku ne dužem od 5 dana od dana završetka ovog konkursa, na internet stranici Ministarstva www.mzdravlja.gov.me i portalu e-uprave objaviti listu nevladinih organizacija koje nijesu dostavile urednu i potpunu prijavu, uz ukazivanje na utvrđene nedostatke koji se odnose na prijavu, odnosno potrebnu dokumentaciju.

Nevladina organizacija sa pomenute liste je, u roku od pet dana od dana objavljivanja liste, dužna da otkloni utvrđene nedostatke, a u slučaju da se utvrđeni nedostaci ne otklone u propisanom roku, prijava se odbacuje.

PRATEĆU DOKUMENTACIJU ZA PRIJAVU NA KONKURS MOŽETE PREUZETI NA LINKOVIMA KOJI SLIJEDE:Pravilnik i Obrazac za prijavu na javni konkursUputstvo za podnosioce prijava za Konkurs - HIV/AIDS 2019.

Login (0)

Bir metin mi yazmak istiyorsunuz?

Öyleyse çekinmeyin!

Aşağıdaki bağlantıya tıklayın ve yeni bir metin yayınlamaya başlayın!

Son tartışmalar

MESLEKİ EĞİTİMDE YENİLİKÇİ VE DESTEKLEYİCİ STAJ UYGULAMALRI

MESLEKİ EĞİTİMDE YENİLİKÇİ VE DESTEKLEYİCİ STAJ UYGULAMALRI PROJEMİZİ TAMAMLADIK. YAYGINLAŞTIRMA VE TANITMA YAPIYORUZ

Devamı

Yönetim ve Ekip Değişiklikleri Yetişkin Eğitiminde Engel oluşturur mu?

Sık sık değişen lider ve kurum yönetimleri,gelişim ve değişime engel teşkil eder mi?Fikirlerinizi ve görüşlerinizi, önerileri değerli buluyor ve önemsiyoruz.

Devamı

EPALE Tartışma: Dönüşümsel Öğrenme ve Yaşam Becerileri

Dönüşümsel öğrenme ve yaşam becerileri hakkında görüşlerinizi paylaşın!

Devamı