Vad har EU för roll inom vuxnas lärande?

Vad har EU för roll inom vuxnas lärande?

How does the EU support people and projects in adult learning?

There are many ways in which the EU supports the adult learning sector in Europe – from commissioning research and sharing good practices to promoting innovations and funding the upskilling of individuals.

What is the EU’s role in adult learning?

In the timeline below you can see how the EU has promoted adult learning over the years. The timeline includes highlights, such as important policy publications and initiatives.

2021

Council Resolution on a strategic framework for European cooperation in education and training towards the European Education Area and beyond 

2020

European Skills Agenda prioritises adult up- and reskilling, including skills for life, empowerment through individual financing mechanisms, and ambitious objectives for adult participation in learning

Digital Education Action Plan, 2021-27 widens scope to cover non-formal and lifelong learning, focus on digital competence and digital capacity building of institutions, including for adult learners and professionals

European Skills Agenda for sustainable competitiveness, social fairness and resilience - Brussels, 1.7.2020 , COM(2020) 274 final

Achieving the European Education Area by 2025 – Commission Communication

COM(2020) 625 final, Brussels, 30.9.32020

Digital Education Action Plan (2021-2027): Resetting education and training for the digital age

2019

Commission took stock of implementation measures in a staff working document

Council adopts conclusions renewing its commitment to support adults struggling with basic skills 

Commission Staff working document on Council Recommendation on Upskilling Pathways: New Opportunities for Adults. Taking stock of implementation measures, Brussels, 27.2.2019 SWD(2019) 89 final.

2018

Member States outlined their measures to implement Upskilling Pathways.

EAAL is part of the 'ET2020' framework for European cooperation in education and training. The ET2020 working group on adult learning 2016 - 2018 undertakes peer learning on policies that can encourage more adults to learn in the workplace.

2016

On 19 December the Council adopts the recommendation Upskilling Pathways - New opportunities for adults. This aims to help Europe's 64 million adults who do not yet have an upper secondary qualification to acquire a minimum level of literacy, numeracy and digital skills and then progress towards an upper or lower secondary qualification.

The New Skills Agenda for Europe proposes that Member States adopt a Skills Guarantee to raise the level of adult basic skills.

2015

The 2015-2020 priorities for EAAL are set:

  • ensuring the coherence of adult learning with other policy areas
  • increasing the supply and take-up of adult learning provision
  • widening access through workplace-based learning, ICT and second-chance opportunities
  • improving quality assurance, including initial and continuing education of adult educators.
2011

The Council publishes a resolution on a renewed European Agenda on Adult Learning (EAAL), consolidating policy in the field of adult learning. This is the EU reference text on adult learning policy.

A key message of EAAL is that adult learning in all its forms boosts learners’ employability, and contributes to social inclusion, active citizenship and personal development. Increasing participation and enabling all adults to develop and renew their skills and competences throughout their lives are at the heart of the Agenda.

2007

The Commission publishes the communication It is always a good time to learn. It includes an Action Plan on Adult Learning (2008-2010) that provides, for the first time, common priorities to be encouraged in the adult learning sector.

2006

The Commission publishes the communication It is never too late to learn highlighting the essential contribution of adult learning to employability and mobility and to social inclusion.

2002

The Council of the European Union publishes its Resolution on Lifelong Learning, highlighting the ‘cradle-to-grave’ principle of education and its provision in different environments.

2000

The EU begins working on adult learning policy.

1957

EU’s work on adult learning begins with the Treaty of Rome through which the European Community promoted basic and advanced vocational training.

I tidslinjen här nedan kan du se hur EU:s roll för att främja vuxnas lärande har utvecklats genom åren. Tidslinjen omfattar höjdpunkter såsom viktiga publikationer och initiativ.

EU:s arbete inom vuxnas lärande inleds i och med Romfördraget, där Europeiska gemenskapen främjar yrkesutbildning på grundnivå och avancerad nivå.

1957

EU börjar arbeta med insatser för vuxnas lärande

2000
(2002)

Europeiska unionens råd publicerar resolutionen om livslångt lärande, där man framhäver principen om utbildning ”från vaggan till graven” i olika miljöer.

(2006)

Kommissionen publicerar meddelandet Det är aldrig för sent att lära som framhäver vikten av vuxnas lärande för anställbarhet, rörlighet och social delaktighet.

Kommissionen publicerar meddelandet Det är alltid rätt tid att lära sig något nytt. Här ingår en handlingsplan för vuxenutbildning (2008–2010) som för första gången anger gemensamma prioriteringar som ska uppmuntras inom vuxnas lärande.

2007

Rådet publicerar en resolution om en förnyad europeisk agenda om vuxenlärande, där insatserna inom vuxnas lärande konsolideras. Detta är EU:s referenstext om vuxnas lärande.

2011

Ett viktigt budskap i den europeiska agendan för vuxenlärande är att vuxnas lärande i alla former stärker de studerandes anställbarhet och bidrar till social delaktighet, aktivt medborgarskap och personlig utveckling. Kärnan i agendan är satsningar på att öka delaktigheten och möjliggöra för alla vuxna att utveckla och förnya sina färdigheter och kompetenser under hela livet.

Prioriteringarna för 2015–2020 fastställs för den europeiska agendan för vuxenlärande:

2015

Se till att vuxenutbildningen är samstämmig med andra politikområden.

Öka utbudet av vuxenutbildning och se till att fler utbildar sig.

Förbättra tillgängligheten genom lärande på arbetsplatsen, IKT och möjligheter till en andra chans.

Förbättra kvalitetssäkringen, inklusive vuxenutbildarnas grundläggande utbildning och fortbildning.

I den nya kompetensagendan för Europa föreslås att medlemsstaterna ska anta en färdighetsgaranti för att höja nivån på vuxnas grundläggande färdigheter.

2016

Den 19 december antar rådet rekommendationen Kompetenshöjning – nya möjligheter för vuxna. Syftet med rekommendationen är att hjälpa de 64 miljoner vuxna i Europa som ännu inte har gymnasiekompetens att tillägna sig ett minimum av läs- och skrivkunnighet, räkneförmåga och digitala färdigheter och sedan gå vidare mot gymnasie- eller grundskolekompetens.

2016

Den europeiska agendan för vuxenlärande ingår i ramverket ”Utbildning 2020” för europeiskt samarbete inom utbildning. Arbetsgruppen om vuxnas lärande 2016–2018 inom Utbildning 2020 genomför ”peer learning” om strategier som kan uppmuntra fler vuxna att lära sig på arbetsplatsen.

Medlemsstaterna måste beskriva vilka åtgärder de kommer att vidta för att genomföra kompetenshöjningen.

2018