Hoppa till huvudinnehåll
Blog
Blog

Vuxenutbildning på allas villkor kräver en medveten satsning

Man skulle kunna börja med att konstatera – Äntligen! Äntligen verkar det som att frågan om jämställdhet hamnat högt på dagordningen. Det är inte någon tillfällighet att det på kort tid hänt väldigt mycket som i slutändan kommer att vara positivt för oss alla! Det är en lång process som äntligen börjar visa lite resultat samtidigt som vi ska var medvetna om att resan ännu inte nått sitt mål. Jämställdhetsfrågan har dock hamnat högt upp på dagordningen och jag är ganska övertygad om att den också kommer att stanna där. Inte minst, den växande ”#metoo-rörelsen har med tydlighet visat att en förändring har startat. Vi får hoppas att det, vi nu ser, kan vara starten på en förändring i hela vårt samhälle. Frågan om jämställdhet finns snart med i alla sammanhang vilket naturligtvis är både bra och efterlängtat.

För att bringa klarhet i frågeställningen behöver vi kort beskriva vad jämställdhet innebär. Jämställdhet innebär lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter för kvinnor och män, inom alla väsentliga områden i livet, det vill säga att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. Jämställdhet förutsätter en jämn fördelning av makt och inflytande, ekonomisk jämställdhet, en jämn fördelning av det obetalda hem- och omsorgsarbetet samt att mäns våld mot kvinnor ska upphöra.För oss som, i olika funktioner, arbetar med det livslånga lärandet är det av yttersta vikt att också vi bevakar frågor kring jämställdhet. Vår uppgift är att skapa en utbildning som inte ”gör skillnad”! Vi måste medvetet arbeta för att utbildning ska vara tillgänglig för alla – oavsett kön, etnisk bakgrund eller eventuella funktionshinder.Den svenska regeringen har fastställt ett antal jämställdhetspolitiska mål varav ett är jämställd utbildning. Där fastställs att kvinnor och män, flickor och pojkar ska ha samma möjligheter och villkor när det gäller utbildning, studieval och personlig utveckling. Arbetet mot de könsbundna studievalen omfattar alla delar av utbildningen. Här finns all anledning att titta lite extra på hur vuxenutbildningens olika delar möter dessa fastställda mål. Är utbildningarna anpassade så att de verkligen ger samma möjligheter till alla som behöver studera? Är schemaläggningen anpassad till elevernas behov? I vissa fall är de såklart detta men tyvärr finns det också exempel, speciellt i mindre kommuner, där man av olika skäl inte klarar schemaläggningsfrågan ur ett jämställdhetsperspektiv. Det kan bero på svårigheter att rekrytera lärare i ämnen man behöver men det kan också bero på att elevernas familjesituation inte möjliggör studier med rimliga villkor.

Vuxenstuderande är, precis som alla andra grupper, inte en homogen grupp där alla är lika och har samma förutsättningar. De är olika gamla, har olika familjesituation, där några är ensamstående med barn, några ensamstående utan barn medan några har både livspartner och barn.  Det gör att olika behov finns utanför ”skolsituationen”. Tyvärr har det, vilket vi alla vet, oftast varit kvinnliga elever som då hamnar i situationer där livspusslet inte fungerar som det borde göra. Det gör också att vi måste planera vuxenutbildningen med större fokus på att alla elever ska ha samma möjlighet att studera. Ett sätt att, i högre grad, anpassa vuxenutbildningen är att i högre grad erbjuda flexibla utbildningsformer där lektioner spelas in. Det fungerar, i många fall, utmärkt i den eftergymnasiala utbildningen på högskola/universitet och i yrkeshögskoleutbildningar och skulle också kunna vara ett komplement till den mer stationära vuxenutbildningen om eleverna erbjuds ett adekvat stöd kopplat till de inspelade lektionerna. I min hemkommun, Örebro, har vi en särskild stödfunktion kallad Studiehallen där eleverna kan få flera typer av stöd. Här finns tillgång till i flera ämnen, stöd till elever med läs- och skrivsvårigheter. Vi står nu i begrepp att utveckla den verksamheten ytterligare för att kunna ge våra elever ett gott stöd i sina studier. Studiehallen är öppen för alla som behöver stöd i sina studier och är en del i den stora satsning vi gör på ”vuxnas lärande”. I samma byggnad samlar vi hela den kommunala vuxenutbildningen men också ett yrkesutbildningscentrum som också ska vara motor i satsningen på yrkeshögskoleutbildningar. Satsningen är inte fullt utbyggd ännu men kommer under året succesivt att färdigställas. När allt är klart kommer vi att kunna erbjuda en samlad resurs för ”vuxnas lärande” som genom att alla resurser samverkar för elevernas bästa också skapar förutsättningar för en jämställd vuxenutbildning.

Om vi alla hjälps åt så ökar möjligheterna till att vi lyckas med vårt mål att skapa ett samhälle där både män och kvinnor ges samma möjligheter i samhället. Det arbetet måste genomsyra alla områden i samhället och där är utbildningsområdet ett av de allra viktigaste!

 

Kent Wallén är ledamot i Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden i Örebro och arbetar med omvärldsbevakning åt Campus Västervik. Kent är även aktiv i Nordplusprojektet ”Nordic Learning Center Innovation” och i det Vinnovafinansierade projektet ”Nya Vägar till högre flexibel utbildning – i hela landet”. Kent har arbetat med vuxnas lärande inom olika funktioner i 25 år och även varit ordförande i styrelsen för Nitus (Nätverket för kommunala lärcentra).

Login (0)

Logga in eller Registrera dig så kan du kommentera.

Want to write a blog post ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new article!

De senaste diskussionerna