Hoppa till huvudinnehåll
Resource Details
RESURS

Eesti haridusdiskursuse analüüs. [Doktoritöö]

Käesoleva doktoritöö uurimisprobleem on hariduseesmärkide sõnastamisprotsessi ja seda mõjutavate tegurite analüüs. Töö eesmärgiks on uurida ühiskonnas makrotasandil domineerivaid ideoloogiaid mikrotasandil haridusalastes tekstides esinevate diskursuste kaudu. Töös selgitatakse, millistest ideoloogilistest veendumustest lähtuvalt kujundatakse hariduspoliitikat ühiskonnas. Töös otsitakse vastust küsimustele, kuidas globaliseerumine ning eelkõige ühinemine Euroopa Liiduga mõjutab Eesti hariduselu ning uskumusi hariduse eesmärkidest. Töö teoreetilises osas avatakse olulisemad mõisted ning haridusdiskursuse sotsiopoliitiline kontekst, kirjeldatakse uuslibraalse ideoloogia ning teadmusühiskonna ja elukestva õppe diskursuse mõju haridusele globaalses kontekstis. Töö empiirilises osas on lähtutud Norman Fairclough mudelist sotsiaalsete muutuste uurimiseks siirdeühiskondades. Tegemist on sotsiolingvistilise uuringuga, mis keskendub sotsiaalsete muutuste protsesside ning neid verbaliseerivate diskursuste vahelistele suhete uurimisele. Töös uuritakse, kuidas uued diskursused muutuvad domineerivateks strateegiateks ning kuidas nad rekontekstualiseeritakse ning operatsionaliseeritakse. Käesolevas töös on uuritud erinevaid haridusalaseid tekste, aga ka meediatekste ning haridusalast diskussiooni meedias, õppekavasid, haridusseadustikke, riiklikke arengustrateegiaid, haridus- ja teadusministeeriumi ülevaateartikleid eesmärgiga kirjeldada ideoloogilisi muutusi ühiskonnas. Vaatluse all on tulevikustrateegiad ja arengustsenaariumid kui tulevikudiskursused, mille kaudu sõnastatakse nägemus ideaalühiskonnast. Uuringus kombineeritakse nii kvalitatiivset kriitilist diskursuseanalüüsi kui kvantitatiivset analüüsi. Uuringu disaini põhjendus tuleneb vajadusest kontrollida kvalitatiivselt saadud uuringu tulemusi kvantitatiivselt. Töös oli vaatluse all eelkõige argumentatsioon ning sõnakasutus, samuti kasutati interdiskursiivset analüüsi.

Resource Details
ISBN
978-9949-463-18-3
Resursförfattare
Katrin Aava, Ph.D.
Typ av resurs
Studier och rapporter
Land
Publiceringsdatum
Dokumentets språk
Login (0)

Logga in eller Registrera dig så kan du kommentera.

Want to add a resource ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new resource!