European Commission logo
Skapa ett konto
Resource Details
RESURS

Vanemaealiste meeste juhendamise kogemused organisatsioonis Elektrilevi OÜ näitel

Vanemaealised töötajad on organisatsioonides oluline ressurss, moodustades lojaalse töötajaskonna, kes omab pikaajalist kogemust ning spetsiifilist oskusteavet. Nende abil säilivad meeskondades oskused, teadmised ja kogemused. Magistritöö eesmärgiks oli välja selgitada ettevõttes töötavate vanemaealiste meeste arusaamad juhendamisest ning nende rollist juhendajana ja anda ülevaade nende poolt kirjeldatud kogemustest juhendajana organisatsiooni oskusteabe jagamisel. Uurimuse tulemusena selgusid kaasamise ja juhendamise viisid, mis on organisatsioonis töötavate vanemaealiste meeste poolt kõige enam eelistatud. Selleks püstitati järgmised uurimisküsimused: Kuidas vanemaealine meessoost töötaja kirjeldab oma kogemusi juhendajana organisatsioonis? Millised tegurid mõjutavad vanemaealist meessoost töötajat juhendajana? Töö teoreetiliste lähtekohtadena on kasutatud õppiva organisatsiooni teooriat (Senge, 1990), mis selgitab meeskonnaliikmete õppimise olulisust läbi sotsiaalsete suhete. SECI mudelit suhtlemise kaudu vaiketeadmiste muutmist väljendatud teadmiseks (Nonaka et al., 2000; Nonaka & Takeuchi, 1995) ning läbi selle oskusteabe edasiandmist organisatsioonis. Organisatsioonilise juhendamise tegurite olulisus juhendamispraktikatele (Ipe, 2003; Zheng, 2017) ning eduka vananemise teooriat (Rowe & Kahn, 1997, 2015).

Uurimuse läbiviimiseks kasutas autor kvalitatiivset uurimisviisi, fenomenograafilist lähenemist ja meetodina poolstruktureeritud intervjuud. Valimigruppi kuulusid mehed vanuses 60+. Valim koosnes kuuest mehest vanuses 62-73 aastat. Tulemusteks on juhendamise tegevuse, kui fenomeni, kirjeldamine läbi erinevate arusaamade: praktikantide juhendamine, koostööpartnerite instrueerimine, kolleegide vaheline arutelu, informatsiooni edastamine. Olulisemad mõjutegurid juhendamistegevusele on ajapuudus, struktuurimuudatused, töökoormus ning infosulud. Selleks, et oskusteavet organisatsioonis parimal võimalikul viisil edasi anda, tuuakse välja ühe võimalusena asuda konsultandi rolli, mis annaks meestele ettevõttes tunnustatud staatuse ning võimaldaks töötada väiksema töökoormusega ning ajalise surveta. Parimaks juhendamise praktikaks peetakse individuaalset juhendamist. Selgus, et vanemaealistel meestel on tahet oma oskuseid ning teadmiseid jätkuvalt jagada ning nad näevad selles võimalust panustada tööellu ka kõrgemas eas.

Võtmesõnad: õppiv organisatsioon, edukas vananemine, põlvkondadevaheline õpe, teadmiste jagamine organisatsioonis, juhendamine

Tallinna Ülikoolis kaitstud magistritöö on kättesaadav ETERA kataloogis.

Resource Details
Resursförfattare
Riina Aan
Typ av resurs
Studier och rapporter
Land
Eesti
Publiceringsdatum
Dokumentets språk
Eesti keel
Login (0)

Logga in eller Registrera dig så kan du kommentera.

Want to add a resource ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new resource!