European Commission logo
Skapa ett konto
Resource Details
RESURS

ERASMUS+ 2021-2027 Programme Guide

Průvodce programem ERASMUS+

Komise dnes (25.3.2021) přijala první roční pracovní program pro Erasmus + 2021–2027. S rozpočtem 26,2 miliardy EUR (ve srovnání s 14,7 miliardami EUR na období 2014–2020), doplněným přibližně 2,2 miliardami EUR z vnějších nástrojů EU, bude nový a vylepšený program financovat projekty vzdělávací mobility a přeshraniční spolupráce pro 10 milionů Evropanů všech věkových skupin a všech prostředí. Bude se snažit být ještě inkluzivnější a podporovat zelené a digitální transformace, jak jsou popsány v Evropském vzdělávacím prostoru. Erasmus + rovněž podpoří odolnost systémů vzdělávání a odborné přípravy tváří v tvář pandemii.

Místopředsedkyně pro prosazování evropského způsobu života Margaritis Schinasová uvedla: „Vítám zahájení nového programu Erasmus +, který se ukázal jako jeden z velkých úspěchů Evropské unie. Bude i nadále nabízet vzdělávací příležitosti stovkám tisíc Evropanů a příjemcům z přidružených zemí. Program, který přináší život měnící zkušenosti s mobilitou a společným porozuměním mezi evropskými kolegy, nám také pomůže splnit naše ambice po spravedlivější a zelenější Evropu.“

Mariya Gabriel, komisařka pro inovace, výzkum, kulturu, vzdělávání a mládež, uvedla: „Skutečnost, že rozpočet Erasmus + na příštích sedm let se téměř zdvojnásobil, ukazuje důležitost přikládanou evropskému vzdělávání, celoživotnímu učení a mládeži. Erasmus + zůstává svým rozsahem, rozsahem a globálním uznáním jedinečným programem, který pokrývá 33 zemí a je přístupný zbytku světa prostřednictvím svých mezinárodních aktivit. Vyzývám všechny veřejné a soukromé organizace působící v oblasti vzdělávání, odborné přípravy, mládeže a sportu, aby si prohlédly nově zveřejněné výzvy k podávání návrhů a požádaly o financování. Díky programu Erasmus + bude Evropský vzdělávací prostor realitou. “

Dnešní přijetí ročního pracovního programu připravuje půdu pro první výzvy k předkládání návrhů v rámci nového programu Erasmus +, který byl rovněž dnes zveřejněn. O financování může požádat jakýkoli veřejný nebo soukromý subjekt činný v oblasti vzdělávání, odborné přípravy, mládeže a sportu, a to za pomoci národních agentur Erasmus + se sídlem ve všech členských státech EU a třetích zemích přidružených k programu.

Nový program Erasmus + poskytuje příležitosti pro studijní pobyty v zahraničí, stáže, učňovskou přípravu a výměny zaměstnanců ve všech oblastech vzdělávání, odborné přípravy, mládeže a sportu. Je otevřen žákům škol, studentům vysokoškolského vzdělávání a odborného vzdělávání a přípravy, vzdělavatelům dospělých, výměnám mládeže, pracovníkům s mládeží a sportovním trenérům.

Kromě mobility, která představuje 70% rozpočtu, nový Erasmus + investuje také do projektů přeshraniční spolupráce. Ty mohou být mezi institucemi vysokoškolského vzdělávání (např. Iniciativa Evropské univerzity); školy; vysoké školy pro vzdělávání a odbornou přípravu učitelů (např. Erasmus + akademie učitelů); centra pro vzdělávání dospělých; mládežnické a sportovní organizace; poskytovatelé odborného vzdělávání a přípravy (např. odborná centra excelence); a další aktéři ve sféře učení.

Hlavní znaky programu Erasmus + 2021-2027 jsou:

  • Inkluzivní Erasmus+:  poskytování lepších příležitostí lidem s omezenými příležitostmi, včetně lidí s různým kulturním, sociálním a ekonomickým zázemím a lidem žijícím ve venkovských a odlehlých oblastech. Mezi novinky patří výměny jednotlivců a tříd pro žáky základních škol a mobilita dospělých studentů. Pro menší organizace, jako jsou školy, sdružení mládeže a sportovní kluby, bude snazší se přihlásit díky partnerství v malém měřítku a využití zjednodušených grantů. Program bude rovněž více mezinárodní, bude spolupracovat se třetími zeměmi a bude navazovat na úspěchy předchozího programu s výměnami a projekty spolupráce po celém světě, nyní také expandující do sportu a odvětví odborného vzdělávání a přípravy.
  • Digitální Erasmus+: Pandemie zdůraznila potřebu urychlit digitální přechod systémů vzdělávání a odborné přípravy. Erasmus + bude v souladu s Akčním plánem digitálního vzdělávání podporovat rozvoj digitálních dovedností. Poskytne vysoce kvalitní online školení a výměny prostřednictvím platforem, jako je eTwinning, školní vzdělávací brána a Evropský portál pro mládež, a podpoří stáže v digitálním sektoru. Nové formáty, jako jsou intenzivní blended programy, umožní doplnění krátkodobé fyzické mobility v zahraničí o online učení a týmovou práci. Provádění programu bude dále digitalizováno a zjednodušeno úplným zavedením evropské studentské karty.

  • Zelený Erasmus+: V souladu s Evropskou zelenou dohodou nabídne program účastníkům využívajícím udržitelné způsoby dopravy finanční pobídky. Rovněž bude investovat do projektů podporujících povědomí o otázkách životního prostředí a usnadňovat výměny spojené se zmírňováním klimatické krize.
  • Erasmus+ pro mladé lidi: DiscoverEU se nyní stává nedílnou součástí programu Erasmus+ a dává 18letým lidem možnost získat železniční průkaz, aby mohli cestovat po celé Evropě, učit se od jiných kultur a setkávat se s ostatními Evropany. Erasmus+ bude rovněž podporovat příležitosti k výměně a spolupráci prostřednictvím nových aktivit pro mládež, aby pomohl mladým lidem se zapojit a účastnit se demokratického způsobu života, zvyšovat povědomí o sdílených evropských hodnotách a základních právech; a sdružování mladých lidí a osob s rozhodovací pravomocí na místní, národní a evropské úrovni.

Úsilí o lepší odolnost Erasmus+ v souvislosti s pandemií zmobilizuje stovky tisíc škol, institucí vysokoškolského vzdělávání, institutů odborného vzdělávání, učitelů, mladých lidí, mládežnických a sportovních organizací, občanské společnosti a dalších zúčastněných stran. Program pomůže urychlit nové postupy, které zlepšují kvalitu a relevanci systémů vzdělávání, odborné přípravy a mládeže v celé Evropě na národní, regionální a místní úrovni.

OkolnostiTento program, známý jako Erasmus + od roku 2014, kdy rozšířil rozsah svých aktivit, je Evropany zařazen mezi třetí nejpozitivnější výsledky EU, hned po volném pohybu a míru. Za poslední tři desetiletí se programu zúčastnilo více než 10 milionů lidí ve 33 zemích (EU plus Island, Lichtenštejnsko, Severní Makedonie, Norsko, Srbsko a Turecko). Mezinárodní složka Erasmus + nabídne mobilitu a spolupráci v oblasti vzdělávání, odborné přípravy, mládeže a sportu po celém světě.

zdroj: TZ Evropské komise

 

Resource Details
Resursförfattare
Copyright European Commission
Typ av resurs
Politik på nationell och europeisk nivå
Land
Evropa
Publiceringsdatum
Dokumentets språk
Anglicky
Login (0)

Logga in eller Registrera dig så kan du kommentera.

Want to add a resource ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new resource!