Hoppa till huvudinnehåll
Blog
Blog

Vzdelávanie dospelých v správe o pokroku pri dosahovaní cieľov trvalo udržateľného rozvoja

Úroveň dosiahnutých cieľov v oblasti vzdelávania dospelých je jednou z oblastí, ktorým sa venuje aktuálne zverejnená publikácia Trvalo udržateľný rozvoj v Európskej únii - Monitorovacia správa o pokroku pri dosahovaní cieľov trvalo udržateľného rozvoja v kontexte EÚ - vydanie 2020.

Program trvalo udržateľného rozvoja do roku 2030 s jeho 17 hlavnými cieľmi prijalo Valné zhromaždenie OSN v septembri 2015. Európska únia smerom k ich dosahovaniu zohráva aktívnu úlohu. Publikácia Trvalo udržateľný rozvoj v Európskej únii - Monitorovacia správa o pokroku pri dosahovaní cieľov trvalo udržateľného rozvoja v kontexte EÚ - vydanie 2020 je štvrtou pravidelnou správou Eurostatu, ktorá monitoruje pokrok v dosahovaní cieľov trvalo udržateľného rozvoja v kontexte EÚ. Publikácia poskytuje štatistickú prezentáciu trendov týkajúcich sa cieľov trvalo udržateľného rozvoja v EÚ za posledných päť rokov („krátkodobé“) a ak sú k dispozícii dostatočné údaje, aj za posledných 15 rokov („dlhodobé“).

Cieľ trvalo udržateľného rozvoja 4 – kvalitné vzdelávanie (s. 89) je definovaný ako zabezpečenie inkluzívneho, spravodlivého a kvalitného vzdelávania a propagácia príležitostí celoživotného učenia pre všetkých. V rámci čiastkových cieľov usiluje o zabezpečenie prístupu k spravodlivému a kvalitnému vzdelaniu vo všetkých etapách života a zvýšeniu počtu mladých ľudí a dospelých, ktorí majú adekvátne zručnosti pre zamestnanie. Cieľom je tiež odstránenie rodových a príjmových rozdielov v prístupe k vzdelaniu.

Vzdelávanie a odborná príprava sú kľúčovými hnacími silami rastu a zamestnanosti, pretože pomáhajú zlepšovať zamestnanosť, produktivitu, inovácie a konkurencieschopnosť. V širšom zmysle je vzdelanie tiež predpokladom na dosiahnutie mnohých ďalších cieľov trvalo udržateľného rozvoja. Získanie kvalitného vzdelania umožňuje ľuďom prelomiť kolobeh chudoby, čo zase pomáha znižovať nerovnosti a dosiahnuť rodovú rovnosť. Vzdelanie tiež umožňuje ľuďom žiť zdravší život a pomáha im osvojiť si udržateľnejší životný štýl. Okrem toho je vzdelávanie nevyhnutné na podporu tolerancie a prispieva k mierovejším spoločnostiam. Vzdelávanie a odborná príprava 2020 (ET 2020) je strategickým rámcom pre európsku spoluprácu v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy. Zohľadňuje celé spektrum systémov vzdelávania a odbornej prípravy z hľadiska celoživotného vzdelávania pokrývajúce všetky úrovne, od základného vzdelávania až po vysokoškolské vzdelávanie a vzdelávanie dospelých. ET 2020 definuje niekoľko referenčných hodnôt, z ktorých vychádza analýza úrovne dosiahnutých čiastkových cieľov v oblasti vzdelávania. V rámci vzdelávania dospelých je to účasť dospelých na vzdelávaní, kde bol zaznamenaný nedostatočný pokrok smerom k dosiahnutiu cieľa EÚ z dlhodobého (2004-2019) ako aj z krátkodobého hľadiska (2014-2019) (s. 101).

Vzdelávanie dospelých pokrýva najdlhšie obdobie života človeka. Je rozhodujúce pre udržanie dobrého zdravia, zotrvanie v komunite a úplné začlenenie do všetkých aspektov spoločnosti. Okrem toho pomáha zlepšovať a rozvíjať zručnosti, prispôsobovať sa technologickému vývoju, rozvíjať kariéru jednotlivca alebo mu pomáhať pri návrate na trh práce.

Strategický rámec pre európsku spoluprácu vo vzdelávaní a v odbornej príprave (ET 2020) obsahuje cieľ zvýšiť podiel dospelých vo veku 25 až 64 rokov zúčastňujúcich sa na vzdelávaní na 15% (s. 94). V roku 2019 bola táto miera 10,8%, pričom za posledných päť rokov sa zvýšila iba nepatrne. Výrazný nárast bol zaznamenaný iba medzi rokmi 2002 a 2005 a od roku 2012 do roku 2013. EÚ vzhľadom na pomalý nárast účasti dospelých na vzdelávaní za posledných päť rokov pravdepodobne nesplní 15% referenčnú hodnotu do roku 2020. Obzvlášť znepokojujúce je to vzhľadom na výsledky Programu pre medzinárodné hodnotenie kompetencií dospelých (PIAAC), ktoré ukazujú, že značný počet dospelých v EÚ zápasí s nízkou gramotnosťou v oblasti čítania a počítania a rovnako tiež nízkou úrovňou digitálnych zručností. Dostupné údaje o digitálnych zručnostiach ukazujú jasný vzťah medzi vekom a úrovňou digitálnych zručností (s. 94). V roku 2019 malo vo veku 16 až 24 rokov základné alebo vyššie ako základné digitálne zručnosti 80% ľudí. V prípade 25 až 54-ročných to bolo už len 64% a u ľudí vo veku 55 až 74 rokov je to už len 33%.

Na obrázkoch a tabuľke nižšie je znázornená účasť dospelých na vzdelávaní počas uplynulých rokov v percentách vrátane znázornenia cieľa, ktorý sa mal dosiahnuť v tejto oblasti v roku 2020 (Figure 4.11), ročný percentuálny nárast účasti dospelých na vzdelávaní (Table 4.8) a účasť dospelých na vzdelávaní v jednotlivých členských štátoch EÚ (Figure 4.12) (s. 101).

Zdroj: Sustainable development in the European Union. Monitoring report on progress towards the SDGs in an EU context. Edition 2020.

 

 

 

 

 

Login (1)

Logga in eller Registrera dig så kan du kommentera.

Want to write a blog post ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new article!

De senaste diskussionerna