Hoppa till huvudinnehåll
News
Nyheter

CVTI zverejnilo pravidelný výstup zo štatistického zberu DALV za rok 2019

Centrum vedecko-technických informácií SR zverejnilo pravidelný výstup zo štatistického zberu DALV za rok 2019: „Ďalšie vzdelávanie 2019 – Vzdelávacie inštitúcie a ich vzdelávacie aktivity v roku 2019.“

Zber a spracovanie údajov o inštitúciách poskytujúcich ďalšie vzdelávanie v SR je zabezpečované CVTI od roku 2014. Zisťovanie sa zameriava na subjekty, ktoré realizujú vzdelávacie programy v rámci celoživotného vzdelávania (osoby staršie ako 15 rokov). Za ďalšie vzdelávanie sú považované programy a aktivity, ktoré umožňujú doplniť, rozšíriť a prehĺbiť si získané vzdelanie, dosiahnuť kvalifikáciu v súlade s potrebami trhu práce, uspokojiť svoje záujmy alebo pripraviť sa na získanie stupňa vzdelania.  Ďalšie vzdelávanie sa realizuje v školských a mimoškolských inštitúciách (prevažne za úhradu) a môže byť uskutočňované krátkodobými alebo dlhodobými organizačnými formami štúdia (Zákon č. 568/2009 Z. z. o celoživotnom vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v aktuálnom znení).

Z údajov zozbieraných za rok 2019 bola spracovaná táto informačná publikácia, ktorá obsahuje zoznam vzdelávacích inštitúcií realizujúcich ďalšie vzdelávanie v SR (za všetky rezorty) s uvedením ich vzdelávacích programov. Vzdelávacie inštitúcie a ich regionálne pôsobiace pracoviská (organizačné zložky, detašované pracoviská a pod.) sú usporiadané podľa krajov a okresov. V záujme získať prehľad o možnostiach, ponuke a realizácii vzdelávania v ktorejkoľvek oblasti aj po ukončení formálneho školského vzdelávania, ukladá zákon vzdelávacím inštitúciám spravodajskú povinnosť, s ročnou periodicitou podľa stavu ku koncu kalendárneho roka, poskytnúť údaje MŠVVaŠ SR do 15. februára nasledujúceho roku. Povinnosť vyplniť výkaz vyplýva zo Zákona č. 568/2009 Z. z. o celoživotnom vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Fyzické osoby–podnikatelia a právnické osoby, ktorých predmetom činnosti je vzdelávanie a činnosti priamo súvisiace so vzdelávaním, školy a vysoké školy, ktoré okrem školského vzdelávania uskutočňujú aj vzdelávacie programy, oznamujú pomocou výkazu DALV údaje o počte zamestnancov zabezpečujúcich proces vzdelávania, o zdrojoch financovania vzdelávania, o vekovej a vzdelanostnej štruktúre účastníkov ďalšieho vzdelávania a o vzdelávacích činnostiach inštitúcie.

Výstup je dostupný aj na webovej stránke CVTI SR: https://www.cvtisr.sk/dalsie-vzdelavanie.html?page_id=10264.

Login (1)

Logga in eller Registrera dig så kan du kommentera.

Vill du skriva en artikel?

Tveka inte!

Tryck på länken nedan för att börja skriva en artikel!

De senaste diskussionerna