chevron-down chevron-left chevron-right chevron-up home circle comment double-caret-left double-caret-right like like2 twitter epale-arrow-up text-bubble cloud stop caret-down caret-up caret-left caret-right file-text

EPALE - En digital mötesplats för vuxenutbildare i Europa

Blogg

GRETA – kompetenčný model pre vzdelávateľov dospelých

31/01/2020
av Peter Maľa
Språk: SK

Projekt GRETA prináša jednotný model kompetencií pre vzdelávateľov dospelých, pri ktorého tvorbe bol kladený veľký dôraz na spätnú väzbu medzi výskumníkmi a odborníkmi z oblasti vzdelávania dospelých.

Autorky projektu Stefanie Lencer a Anne Strauch z Nemeckého inštitútu pre vzdelávanie dospelých tvrdia, že nie je ťažké zostaviť zoznam vlastností dobrého vzdelávateľa dospelých. Problémom je, aby bol tento zoznam zrozumiteľným a akceptovateľným pre všetkých vzdelávateľov v takej širokej oblasti, ako je vzdelávanie dospelých (1). Tento projekt koordinuje Nemecký inštitút pre vzdelávanie dospelých - Centrum pre celoživotné vzdelávanie Leibniz (DIE) a financuje ho Nemecké spolkové ministerstvo pre vzdelávanie a výskum (BMBF). Projekt je v súčasnosti v druhej fáze financovania (prebieha od decembra 2018 do novembra 2021) a budú sa v rámci neho hodnotiť nástroje, ktoré boli vyvinuté v rôznych variantoch v praxi.

Profesionalizácia vzdelávateľov dospelých v tomto projekte pozostáva z dvoch rovín. V prvej rovine musí byť vzdelávateľom umožnené zdokumentovať a validovať kompetencie, ktoré už získali neformálnym vzdelávaním a informálnym učením. V druhej rovine sa má vzdelávateľom umožniť ďalšie vzdelávanie vychádzajúce z kompetenčného modelu, čiže ukázať im ďalšie príležitosti na ich profesionálny rast.

Kompetenčný model sa rovnako zameriava na všetky skupiny vzdelávateľov dospelých bez ohľadu na postavenie v zamestnaní (plný úväzok, čiastočný úväzok, platení zamestnanci, samostatne zárobkovo činné osoby alebo dobrovoľníci) alebo na inštitucionálny kontext, v ktorom vzdelávatelia pôsobia (verejné, neziskové alebo komerčné spoločnosti a inštitúcie).

Model neposkytuje len prehľad o vedomostiach a zručnostiach, ktoré vzdelávateľ potrebuje pre výkon svojej práce, ale pokrýva aj oblasť postojov, hodnôt a sebareflexie. Umožňuje tak zhodnotiť vlastné kompetencie vzdelávateľa a poskytuje mu základnú orientáciu pre ich rozvíjanie v budúcnosti.

 

Obrázok 1: Kompetenčný model. Zdroj: Deutsches Institut für Erwachsenenbildung

Kompetenčný model je rozdelený do troch úrovní (1). Na najvyššej úrovni sú „kompetenčné aspekty“ (vonkajší kruh). Patria sem Odborné vedomosti a zručnosti, Vedomosti o predmete a odbore vzdelávania, Profesijná sebareflexia a nakoniec Hodnoty a a presvedčenia.

Na nižšej úrovni nájdeme „kompetenčné domény“ (vnútorný kruh), ktoré sa ďalej delia na „kompetenčné charakteristiky“ (stredný kruh).

Vedomosti z konkrétnej oblasti poznania, Vedomosti o predmete vzdelávania, sú v tomto modele definované všeobecne vzhľadom na široký tematický rozsah tejto oblasti. Táto časť kompetenčného modelu zahŕňa všetky vedomosti týkajúce sa podmienok vzdelávania, inštitucionálneho rámca, obsahu, cieľov a zásad špecifických pre danú oblasť vrátane cieľovej skupiny.

Nevyhnutnou súčasťou odbornej spôsobilosti sú aj odborné vedomosti a zručnosti z oblasti vzdelávania dospelých. Sem patria kompetenčné domény: Didaktika a metódy, Komunikácia a interakcia, Poradenstvo a usmerňovanie a Organizačné zručnosti. Didaktika a metodika, ako aj Komunikácia a interakcia spolu tvoria Pedagogicko-psychologické vedomosti a zručnosti. Didaktika a metodika zahŕňajú všetky vedomosti a zručnosti súvisiace s plánovaním a realizáciou vyučovacieho procesu. Do domény Komunikácia a interakcia patria vedomosti a zručnosti súvisiace s vedením skupín a kontrolou v oblasti výučby a učenia. Doména Poradenstvo a usmerňovanie zahŕňa vedomosti a zručnosti súvisiace s poradenstvom a podporou počas procesu učenia, ako aj konkrétne vedomosti a zručnosti súvisiace s poradenstvom v oblasti prípravy, realizácie a hodnotenia vzdelávacích procesov. Štvrtou doménou kompetencií sú Organizačné zručnosti. Tie zahŕňajú tímovú prácu, sieťovanie a spoluprácu s klientom.

Kompetenčný aspekt s názvom Profesijné hodnoty a presvedčenia je rozdelený na kompetenčné domény Profesijná etika a Profesijné presvedčenie. Profesijná etika zahŕňa pedagogicky relevantné koncepty morálky. Profesijné presvedčenie je viera vzdelávateľov vo svoje vlastné pedagogické postoje a stotožnenie sa so svojim povolaním.

Posledným kompetenčným aspektom je Profesijné sebareflexia. Patria sem oblasti ako Motivačná orientácia, Sebaregulácia a Profesijná skúsenosť. Motivačná orientácia zahŕňa prvky motivácie špecifickej pre zamestnanie vzdelávateľa dospelých a nadšenia pre predmet a realizáciu vzdelávania. Sebaregulácia sa týka uvedomenia si vlastnej roly vzdelávateľa, ako aj záväzku voči účastníkom vzdelávania, berúc pri tom do úvahy vlastné zdroje a profesionálne limity. Profesijná skúsenosť zahŕňa reflexiu vlastného vedenia vzdelávania a náležité zaobchádzanie so spätnou väzbou, ako aj výsledný nepretržitý profesionálny rozvoj.

Kompetenčný model je určený pre (2):

 • inštruktorov, trénerov, vzdelávateľov, lektorov kontinuálneho a ďalšieho vzdelávania, ktorí majú záujem o hodnotenie a rozvoj svojich kompetencií,
 • poskytovateľom ďalšieho vzdelávania a odbornej prípravy, ktorí chcú rozvíjať svoje interdisciplinárne programy pre vzdelávateľov a porovnávať ich s kompetenčným modelom,
 • riadiaci personál, ktorý môže tento model využiť pri nábore vzdelávateľov.

Možnosti využitia tohto kompetečného modelu (1):

 • individuálne plánovanie kariéry a rozvoj kompetencií učiteľov a školiteľov,
 • získavanie objednávok a self-marketing,
 • nábor zamestnancov v inštitúciách,
 • hodnotenie a zdokonaľovanie kompetencií vzdelávateľov v inštitúciách; strategický personálny a organizačný rozvoj,
 • opis požiadaviek na kompetencie v konkrétnych oblastiach,
 • koučovanie,
 • zdokonalenie možností ďalšieho vzdelávania zameraného na kompetencie,
 • cielené hľadanie vhodných možností ďalšieho vzdelávania vzdelávateľov dospelých.


 

Zoznam bibliografických odkazov:

 1. LENCER, S., - STRACH, A. 2019. GRETA – A Competence Model for Teachers and Trainers. [online]. [cit. 29.01.2020]. Dostupné z: https://www.dvv-international.de/en/adult-education-and-development/edit...
 2. GRETA - Basics for the Development of a Cross-Provider Recognition Procedure for the Competences of Teachers in Adult and Continuing Education. [online]. [cit. 29.01.2020]. Dostupné z: https://www.die-bonn.de/institut/forschung/professionalitaet/greta.aspx?...;


 

Share on Facebook Share on Twitter Epale SoundCloud Share on LinkedIn
 • Bild för Bozena STASENKOVA
  Vzdelávatelia  dospelých, ktorí môžu absolvovať takýto model vzdelávania,  získajú výhodu v tom,  že sa dozvedia aké kompetencie v oblasti vzdelávania už získali  a v ktorých oblastiach by mali svoje  odborné, pedagogické, či organizačné  kompetencie rozvíjať. Z vlastných skúseností môžem potvrdiť, že samoštúdium a sebareflexia ako cesta k rozvíjaniu kompetencií vzdelávateľa dospelých   je cestou oveľa náročnejšou.  Jedným z cieľov projektu ERASMUS+ ,ktorý ukončíme v máji tohto roku,  je  rozvíjanie kompetencie pedagógov, preto privítam všetky výstupy z tohto projektu.