European Commission logo
Skapa ett konto
Vad är den europeiska agendan för vuxenlärande och hur genomförs den?

Vad är den europeiska agendan för vuxenlärande och hur genomförs den?

What is the European Agenda for Adult Learning and how is it implemented?

The Renewed European Agenda for Adult Learning (EAAL) defines the focus for European cooperation in adult education policies for the period to 2020. It was adopted by the Council in November 2011. In it, the Council recognises that there is a need for all adults regularly to enhance their personal and professional skills and competences, but that adult learning is the weakest link in national lifelong-learning systems. Adult participation in learning continues to be low. In order to achieve an effective adult learning sector, more needs to be done.   Among the issues targeted for action in the Agenda are: increasing the possibilities for all adults to access flexible, high-quality learning at any time in their lives; developing new approaches to adult education focusing on learning outcomes; raising awareness that learning is a lifelong endeavour; developing effective lifelong guidance systems and systems for validating non-formal and informal learning.

National Coordinators are designated by each country to facilitate cooperation between European countries and the Commission in implementing the EAAL. Each National Coordinator sets out a work programme which identifies the specific actions their organisation is going to take to implement the EAAL in their country.

By clicking on a flag, you can access the contact details of the current National Coordinators, and information about their work.

Austria
Austria flag.
Albania
Albany flag.
Belgium (FR)
Belgium flag.
Belgium (NL)
Belgium flag.
Bulgaria
Bulgaria flag.
Bosnia and Herzegovina
Bosnia and Herzegovina flag.
Croatia
Croatia flag.
Cyprus
Cyprus flag.
Czech Republic
Czech Republic flag.
Denmark
Denmark flag.
Estonia
Estonia flag.
Finland
Finland flag.
France
France flag.
Germany
Germany flag.
Greece
Greece flag.
Hungary
Hungary flag.
Iceland
Iceland flag.
Ireland
Ireland flag.
Italy
Italy flag.
Latvia
Latvia flag.
Liechtenstein
Liechtenstein flag.
Lithuania
Lithuania flag.
Luxembourg
Luxembourg flag.
Macedonia
Macedonia flag.
Malta
Malta flag.
Montenegro
Montenegro flag.
Netherlands
Netherlands flag.
Norway
Norway flag.
Poland
Poland flag.
Portugal
Portugal flag.
Romania
Romania flag.
Serbia
Serbia flag.
Slovakia
Slovakia flag.
Slovenia
Slovenia flag.
Spain
Spanish flag.
Sweden
Sweden flag.
Turkey
Turkey flag.
UK
UK flag.

I den förnyade europeiska agendan för vuxenlärande (EAAL) fastställs fokus för europeiskt samarbete inom vuxnas lärande fram till 2020. Den antogs av rådet i november 2011. Här uppmärksammar rådet att alla vuxna regelbundet behöver förbättra sina personliga och yrkesmässiga färdigheter och kompetenser, men att vuxnas lärande är den svagaste länken i nationella system för livslångt lärande. Vuxnas deltagande inom lärande är även fortsättningsvis låg. För att uppnå en effektiv sektor för vuxnas lärande krävs fler insatser.

 

Bland de åtgärder som uppmuntras i agendan finns: förbättra möjligheten för vuxna att vid vilken tidpunkt som helst i livet ges tillgång till flexibelt lärande av hög kvalitet, skapa en ny syn på vuxenutbildning med fokus på lärandemål, skapa större medvetenhet bland vuxna om att lärandet är en livslång strävan, och utveckla effektiva system för livslång vägledning och system för godkännande av icke-formellt och informellt lärande.

 

För att underlätta samarbetet mellan europeiska länder och kommissionen i genomförandet av den europeiska agendan för vuxenlärande har varje deltagande land en nationell samordnare. Varje nationell samordnare tar fram ett arbetsprogram som identifierar specifika årgärder som deras organisation ska vidta för att genomföra agendan i deras land.

 

Genom att klicka på flaggan kan du visa kontaktuppgifter för aktuella nationella samordnare och få information om deras arbete.

 

 

 

 

 

 

EPALE:s diagnos-/analysverktyg bygger på de senaste rönen om framgångsrika insatser inom vuxnas lärande. Med hjälp av verktyget kan nationella och regionala parter identifiera aspekter av sina insatser och rutiner som kan förbättras.