Blog
Blog

Om utvecklingsarbetet på Kävesta och Fellingsbro folkhögskolor inom projektet #jagmed

Det finns en betydande andel unga kvinnor och män som inte fullföljer sin gymnasieutbildning. För dessa ökar risken för ohälsa och de får svårare att nå en varaktig anknytning till arbetsmarknaden. För att ta ett samlat grepp om den här utmaningen gick fem regioner i Östra Mellansverige tillsammans med ett trettiotal kommuner samman i en gemensam satsning för att motverka studieavhopp och studiemisslyckanden. Satsningen skulle också bidra till att unga kan återgå till studier eller praktik/arbete. Projektet skulle även medverka till att unga kvinnors och mäns uppfattningar om studieval och arbetsroller vidgas och att de därmed väljer utbildningar/yrkesinriktning utifrån ett bredare perspektiv.

Det finns en betydande andel unga kvinnor och män som inte fullföljer sin gymnasieutbildning. För dessa ökar risken för ohälsa och de får svårare att nå en varaktig anknytning till arbetsmarknaden. För att ta ett samlat grepp om den här utmaningen gick fem regioner i Östra Mellansverige tillsammans med ett trettiotal kommuner samman i en gemensam satsning för att motverka studieavhopp och studiemisslyckanden. Satsningen skulle också bidra till att unga kan återgå till studier eller praktik/arbete. Projektet skulle även medverka till att unga kvinnors och mäns uppfattningar om studieval och arbetsroller vidgas och att de därmed väljer utbildningar/yrkesinriktning utifrån ett bredare perspektiv.

Det samlade greppet rymdes inom projektet #jagmed – unga till utbildning och arbete. De fem regionerna som ingick är Region Sörmland, Region Uppsala, Region Västmanland, Region Örebro län och Region Östergötland som också var projektägare. Projektet bedrevs inom grundskolor, gymnasieskolor, folkhögskolor och kommunens aktivitetsansvar för unga. Det pågick 1 september 2015 – 31 december 2018. Projektet fick stöd av Europeiska Socialfonden (ESF-rådet Östra Mellansverige). Se mer på projekt #Jagmed

_jagmed_anna_och_mattias_bild_0

Fellingsbro och Kävesta folkhögskolor utgjorde ett av de 30 lokala projekten som ingick i #jagmed. I delprojektet skedde utvecklingsarbete inom Allmän kurs på båda skolorna. Studier på Allmän kurs motsvarar gymnasiekompetens. Syftet med projektet var att genom att utveckla metoder och rutiner bidra till att öka närvaron i skolan och att deltagarna därmed får bättre möjligheter att lyckas med sina studier. Utifrån frånvarostatistik, intervjuer med kursdeltagare och enkätundersökning för personal valdes vilka insatser som behövde göras för att nå syftet. Det som framkom utifrån denna kunskapsinhämtning var behov av insatser inom framför allt tre huvudområden:

1. Utveckla former för relation och ökad kunskap om deltagarna Genom att tillämpa ”dubbelt mentorskap” på Fellingsbro folkhögskola, där en elevassistent och en lärare verkar som mentor för kursdeltagare på Allmän kurs så ökade möjligheten till relationsskapande arbete. Personalen och deltagarna blev nöjda med denna förändring och den sociala aspekten fick mer utrymme i samtal och möten mellan personal och kursdeltagare.

Genom att införa uppstartssamtal och utveckla dokumentationen genom ”studielogg” på Kävesta folkhögskola, ökade kunskapen hos personalen om kursdeltagarnas behov av stöd. Den ökade kunskapen möjliggjorde ett mer ändamålsenligt och förbättrat stöd till deltagarna i deras studier. Kunskap om deltagarnas livs- och studiesituation påverkade också personalens syn på deltagarnas frånvaro.

2. Arbete med frånvarorutin

Arbete med efterlevnad av rutiner och ett ökat arbete med uppföljning och dokumentation genomfördes. Detta upplevdes som positivt av både personal och kursdeltagare. Stödsamtal och förtydliganden i form av villkor för fortsatta studier är exempel på tillämpning av rutiner.

3. Ökade stödinsatser och funktioner

På Fellingsbro folkhögskola utökades kuratorstjänsten vilket innebar större möjlighet till enskilt stöd till kursdeltagare och stöd till personal. På Kävesta folkhögskola utökades tjänsten som studie- och yrkesvägledare och en ny roll som pedagogisk samordnare/specialpedagog infördes vilket gav större möjlighet till arbete med stöd och anpassning av studier för kursdeltagarna. Det innebar också ett ökat stöd till personal.

Övergripande resultat

För Fellingsbro folkhögskola bidrog det ökade stödet och den ökade efterlevnaden av frånvarorutinen till en rejäl minskning av frånvaron bland deltagarna. Detta är aspekter som är väsentliga för att lyckas med studierna.

För Kävesta folkhögskola innebar den ökade kunskapen om deltagarnas behov av stöd, t ex i samband med funktionsnedsättningar, till ett bättre arbete med individuella lösningar utifrån deltagarnas behov. Kävesta valde att arbeta vidare med anpassningar och stöd för kursdeltagare med fortsatt hög frånvaro.

Under projektet ökade skolorna i samarbete med varandra kunskapen om och förståelsen för systematiskt kvalitetsarbete och projektarbete som arbetsmetod. Projektledarna upplevde också en ökad kunskap om och samhörighet med andra verksamheter som möter samma målgrupp.

Josefin Brüde Sundin, vetenskapligt stöd och forskningsstrateg, Region Östergötland

Text från delprojektets egen slutrapportering, delvis justerat. Projektledare för delprojektet och författare av slutrapporten var Anna Johnsson, Kävesta folkhögskola och Mattias Ekström, Fellingsbro folkhögskola

Login (1)

Logga in eller Registrera dig så kan du kommentera.

Want to write a blog post ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new article!

De senaste diskussionerna