Hoppa till huvudinnehåll
Blog
Blog

Vägledningens kvalitet i brännpunkten

Under de senaste åren har informations-, rådgivnings- och vägledningstjänsternas (IRV) kvalitet fått en framträdande plats i Europa. I resolutionen om livslång vägledning (2008) lyftes kvaliteten fram som ett eget prioriterat område vid sidan av tre övriga prioriteringar. I resolutionen uppmanas Europeiska unionens medlemsstater att samarbeta inom utvecklingen av vägledningstjänsternas kvalitetssäkring, för att de prioriterade områdena ska tas i bruk effektivt i olika europeiska länder samt inom deras strategier för livslångt lärande.

 

De länder, som under 2007–2015 deltog i verksamheten inom European Lifelong Guidance Policy Network (ELGPN), definierade en gemensam syn på vad kvalitetssäkring innebär inom vägledningen. Som ett konkret resultat av utvecklingsarbetet publicerades en sameuropeisk Referensram för att stärka kvaliteten och forskningsbaseringen av verksamhetspolicyn för livslång vägledning (engelskspråkig version, 2016).

 

Referensramen består av fem kvalitetselement. Med hjälp av dem kan man hitta ett gemensamt språk för kontinuerlig utveckling av verksamhetspolicyn och servicearrangemangen för livslång vägledning. Elementen är följande:

 

  • Vägledningspersonalens kompetens anknyter bland annat till lagstiftningen, beviljande av yrkeskvalificering, kvaliteten på yrkesstandarder samt ett register över kompetenta vägledare.

  • Användarnas delaktighet innebär med tanke på individen en bra tillgång till vägledningstjänster och -produkter. Delaktigheten anknyter även till användarnas tillfredsställelse med de producerade tjänsterna samt deras deltagande i att utveckla tjänster.

  • Tjänsterna och utvecklingen av dem består bland annat av tillgång till högklassig vägledning, utveckling och främjande av karriärplaneringsfärdigheter, optimering som grundar sig på vägledningstjänsternas kunders behov (jfr tjänster i olika medier, personliga möten osv.), kompetensprofilering samt samordning av efterfrågan på och utbud av effektiv arbetskraft.

  • Kostnadsnyttan för samhället betraktar de besparingar som korrekt inriktad vägledning ger både ur ekonomisk och social synpunkt.

  • Kostnadsnyttan för medborgaren betonar vilka fördelar vägledningen ger åt individen till exempel med tanke på flexibla övergångar mellan arbetslivet och utbildning, samt hur individens motivation och engagemang förbättras genom inlärning och vägledning i arbetet.

 

Utmaningen för EU-medlemsländerna är hur kvalitetselementen ska förverkligas så att de utgör en väsentlig del av den nationella utbildnings- och arbetskraftspolitiken samt ingår i strategierna för livslångt lärande och därtill hörande verksamhetspolitik. För att en högklassig vägledning och kvalitetssäkringsprocesser för livslång vägledning ska kunna förverkligas, behövs inriktad sektorsövergripande strategisk samordning, tvärvetenskapligt samarbete samt ett gemensamt språk för utbildningens och arbetskraftspolitikens förvaltningsområden. (Cedefop, 2011).

Såsom kvalitetselementen visar borde kvalitetssäkringen av vägledningstjänsterna utgöra en modell som är inbyggd i hela vägledningssystemet och som omfattar även utvecklingsarbetet, produceringen av vägledningstjänster samt bedömning av vägledningssystemet. Med andra ord betyder det att kvalitetssäkringen inte får ses som ett separat element som ser bra ut på papper och i en utomstående bedömares ögon.

Då vägledningstjänsterna sker via många kanaler (t.ex. vägledning under personligt möte vs på nätet) blir gränssnittet mellan den som vägleds och den som vägleder oundvikligen en aspekt av vägledningens kvalitet som ska granskas. Frågan är om olika typer av vägledningskanaler borde omfattas av separata kvalitetsstandarder, kriterier och indikatorer eller om de överensstämmer tillräckligt mycket i och med att IRV-tjänsterna produceras via flera kanaler? Hur som helst borde man med jämna mellanrum involvera dem som använder vägledningstjänster för att bekräfta och säkerställa att kvalitetssystemet fungerar effektivt. En högklassig vägledningstjänst borde kunna identifiera och möta användarens aktuella behov och dessutom kunna förutse framtida behov.

Dimensionen inom högklassig vägledning är ett viktigt delområde i EU-kommissionens omfattande nya kompetensprogram (Skills Agenda for Europe, 2016). I det nya programmet ingår flera åtgärder, vars syfte är att säkra att EU-medborgarna får rätt slags utbildning, färdigheter och stöd. Dessutom är programmets mål ett bättre utnyttjande av medborgarnas befintliga kompetens samt att förse människor med sådana nya färdigheter som medborgarna behöver på den globala arbetsmarknaden.

I och med det nya kompetensprogrammet önskar man att EU:s medlemsstater, representanter för arbetslivet och industrin samt övriga centrala intressentgrupper ska börja samarbeta. Målet med samarbetet är att utveckla framtida intelligenta färdigheter, att både synliggöra kompetens och göra det mer jämförbart samt att ge högklassigare och ändamålsenlig information om bättre karriärmöjligheter.

Text: Mika Launikari, Centret för internationell mobilitet och internationellt samarbete CIMO / Euroguidance Finland

Login (0)

Logga in eller Registrera dig så kan du kommentera.

Want to write a blog post ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new article!

De senaste diskussionerna