Blog
Blog

Gör globala målen till er agenda

Använd er av detta globala måldokument och skapa er egen handlingsplan på skolan. Vuxenutbildningen är dessutom den perfekta arenan för uppdraget!

Efter att ha genomfört Agenda 2030 fortbildningar på ett antal folkhögskolor runtom i Sverige träder en röd tråd fram. Det finns likheter mellan skolornas agerande och målsättningar. Genomgripande kan man säga att alla behöver göra agendan till sin. Att översätta de 17 globala målens 169 delmål till konkreta handlingar på den egna skolan. Till sin hjälp kan skolorna ha boken Lärarnas Agenda 2030 – Så kan du utbilda om de globala målen. En metodhandbok som utkom 2021 där läraren Charlotta Granath och människorättsjuristen Parul Sharma ger ett komplett studiematerial för pedagoger som vill använda globala målen inom vuxenutbildningen. Jag rekommenderar boken varmt.

När det kommer till folkhögskolornas arbete med Agenda 2030 på sina skolor uppfattar jag det som att uppdraget följer två spår.

  1. Vad vi gör som plattform för vuxnas lärande genom vårt uppdrag inom folkbildningen.
  2. Vad vi gör för ”hållbarhetsmässigt” avtryck på vår omvärld, lokalt, regionalt och i det långa loppet även globalt.

 

lärare med bok.

Inom det första spåret kan alla folkhögskolor lyfta fram hur de jobbar med följande delmål:

4.7 UTBILDNING FÖR HÅLLBAR UTVECKLING OCH GLOBALT MEDBORGARSKAP

Senast 2030 säkerställa att alla studerande får de kunskaper och färdigheter som behövs för att främja en hållbar utveckling, bland annat genom utbildning för hållbar utveckling och hållbara livsstilar, mänskliga rättigheter, jämställdhet, främjande av en kultur av fred, icke-våld och globalt medborgarskap samt värdesättande av kulturell mångfald och kulturens bidrag till hållbar utveckling.

8.6 FRÄMJA UNGAS ANSTÄLLNING, UTBILDNING OCH PRAKTIK

Till 2020 väsentligt minska den andel ungdomar som varken arbetar eller studerar.

10.2 FRÄMJA SOCIAL, EKONOMISK OCH POLITISK INKLUDERING

Till 2030 möjliggöra och verka för att alla människor, oavsett ålder, kön, funktionsnedsättning, ras, etnicitet, ursprung, religion eller ekonomisk eller annan ställning, blir inkluderade i det sociala, ekonomiska och politiska livet.

Inom det andra spåret finns det konkreta åtgärder att ta itu med inom:

11.6 MINSKA STÄDERS MILJÖPÅVERKAN

Till 2030 minska städernas negativa miljöpåverkan per person, bland annat genom att ägna särskild uppmärksamhet åt luftkvalitet samt hantering av kommunalt och annat avfall.

12.5 MINSKA MÄNGDEN AVFALL MARKANT

Till 2030 väsentligt minska mängden avfall genom åtgärder för att förebygga, minska, återanvända och återvinna avfall.

Det är trots allt mål 12 (hållbar konsumtion och produktion) och mål 13 (bekämpa klimatförändringarna) som Sverige har svårast att uppnå. Därför måste samtliga utbildningsanordnare bidra aktivt till att dessa två globala mastodontmål kan uppnås. Samtidigt ska det göras utan att för dess skull negligera de andra målen.

Tack och lov är målen integrerade och odelbara. Det innebär att när vi uppnår målen inom ett mål spiller resultaten över på de andra. Ett minskat uttag av naturresurser för produktion av varor kan bidra till en friskare natur. En ökad cirkularitet, dvs. återanvändning av material kan bidra till ökade arbetstillfällen som passar dem som läser yrkesförberedande kurser. Återanvändning minskar samtidigt mängden avfall.

Så oavsett vad ni på er skola bestämmer er för att göra – gör agenda till er agenda! Använd er av detta globala måldokument och skapa er egen handlingsplan. Se till att ha roligt medan ni gör det – för det är fantastiskt roligt att bidra till att göra världen till en bättre plats. Och vuxenutbildningen är den perfekta arenan för uppdraget.

Login (0)

Logga in eller Registrera dig så kan du kommentera.

Want to write a blog post ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new article!

De senaste diskussionerna