Blog
Blog

Framgångar och utmaningar för komvuxelever med inlärningssvårigheter att studera digitalt på distans under pandemin

Pandemiåren 2020-2021 har varit en utmaning för många elever inom vuxenutbildningen. Inte minst för elever med olika slags inlärningssvårigheter.

Pandemiåren 2020-2021 har varit en utmaning för många elever inom vuxenutbildningen. Inte minst för elever med olika slags inlärningssvårigheter.  Alla elever inom vuxenutbildningen har varit tvungna att ställa om från undervisning som varit mer eller mindre platsbunden till undervisning helt på distans. 

För elever i behov av stöd för att lyckas med studierna på Komvux så har studierna under pandemin antingen presenterat nya digitala möjligheter att lyckas, eller så har tiden presenterat stora eller mycket stora utmaningar för att lyckas. 

De digitala lösningarna har, för elever med tillgång till wifi, gjort det möjligt att via studier på distans ansluta till en digital lektion, med en grupp, där det varit möjligt att i realtid interagera med sina klasskamrater. Via påslagen kamera och mikrofon har elever kunnat se och höra och interagera med sina klasskamrater. Detta har varit möjligt i stor grupp och i liten grupp. Det har också varit möjligt att studera en-till-en via samma metod- lärare till elev eller elev till elev. Även digitala lektioner och undervisning utan möjlighet att interagera med resten av gruppen har varit vanliga. 

Den digitala inlärningskurvan har varit en utmaning för många elever och lärare, men det har ändå visat sig att det är möjligt att ställa om snabbt. 

Framgångar: 

För vissa elever med inlärningssvårigheter har studier via plattform/ digitala kanaler varit en möjlighet att på kort tid få nya digitala kompetenser som de kommer ha nytta av i deras framtida liv. Dessa elever har genom pandemin fått en möjlighet att med lärarens hjälp att stärka sina digitala kompetenser och utforska de möjligheter att lära som den digitala världen erbjuder. 

Lärare har varit tvungna att på olika sätt erbjuda digitala lär-alternativ som tillgängliggjort kunskapsinhämtning och kunskapsredovisning. Det har möjliggjort att elever fått flera och nya möjligheter att visa sina kunskaper på. Eleverna har kunnat komma vidare genom de möjligheter som plattformar har tillhandahållit. Många gånger har elevens individuella arbete fortskridit i elevens egna takt, samtidigt som eleven kunnat träffa gruppen under online lektioner. Lärarnas vyer har vidgats och elevers och lärares digitala kunskaper har ökat under tiden. 

 

Utmaningar:

De elever som av olika anledningar inte haft tillgång till internet i hemmet har på ett sätt blivit omsprungna. De möjligheter som funnits via en uppkoppling har inte kommit dessa elever tillgodo. De har varit hänvisade till lektioner per telefon och papper/penna eller möjligtvis fysiska möten. Deras digitala kunskaper för framtiden har inte utvecklats. Deras kunskapsutveckling har många gånger saktat in eftersom de inte kunnat få samma feedback och stöd, som de elever som kunnat delta på digitala lektioner fått.

En annan utmaning för elever och lärare har varit att själva utveckla sina digitala kunskaper för att, som elev, kunna ta del av utbildningen och, som lärare, på ett bra sätt digitalt kunna presentera innehåll och kunna stödja elevers kunskapsutveckling och lärande. 

För eleverna har arbetet hemma med dator eller läsplatta förutsatt ett stort mått av självständighet och förmåga att organisera och strukturera sina egna studier. Just detta har elever med inlärningssvårigheter behövt och kunnat få hjälp på plats innan pandemin. Under pandemin behövde detta stöd i stället ges på distans- digitalt eller via telefon eller både och. För vissa elever blev detta hinder för stort för att studierna skulle kunna fungera. För dessa elever saknades den tydlighet och det praktiska stöd som undervisning på plats ger. 

Pandemiåren 2020-2021 har givit många värdefulla erfarenheter att ta vidare och utveckla, även när undervisningen återgår till en mer icke-digital “normal” vardag.

Möjligheten till differentierad undervisning för elever med inlärningssvårigheter ger nya sätt att tillhandahålla lärsituationer och lär-sätt vilket möjliggör för fler elever med inlärningssvårigheter att lyckas i sina studier. 

Christina Njie Sjögren är gymnasielärare i Engelska och Idrott och Hälsa och är lärare i Vård och omsorgsämnen. Christina är speciallärare i sina ämnen och arbetar som förstelärare på Lärvux i Stockholm

Login (1)

Logga in eller Registrera dig så kan du kommentera.

Want to write a blog post ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new article!

De senaste diskussionerna