Blog
Blog

EPALEs tematiska fokusområden 2022

Hur kan vuxnas lärande spela en strategisk roll i byggandet av en framtid som är hållbar och inkluderande?

Focuses 2022

Utbildningsområdet har haft utsatts för stora påfrestningar sedan pandemin slog till i början av 2020. Effekterna av COVID-19 för alla elever är enorma och pågår fortfarande.

Pandemin har banat väg mot nya lösningar och innovativa metoder inom lärandet och i området vuxnas lärande. Globalt har det blivit angeläget att investera i att utforma mer effektiva, rättvisa och flexibla utbildningssystem. Att investera i personlig och professionell tillväxt och färdigheter är därför en ovärderlig egenskap, eftersom individer behöver anpassa sig till ständigt föränderliga omständigheter. Detta uppmuntrar oss att värdesätta dessa lärdomar och öka våra ansträngningar för att uppnå rättvisa, hållbara och inkluderande samhällen, med hjälp av erfarenheter av livslångt lärande.

Framtiden för vuxnas lärande ser mer lovande ut än någonsin tidigare!

Young adults

Unga vuxna

Europa behöver unga människors vision och aktiva deltagande för att bygga en bättre framtid, som är grönare, mer inkluderande och digital.

Med syftet att stödja och uppmuntra unga människor att bli aktiva medborgare och aktörer av positiv förändring, strävar Europeiska kommissionen efter att främja möjligheter att stödja unga människors personliga, sociala och professionella utveckling under Europaåret för ungdommar 2022 (European Year of Youth 2022). Kommissionen kommer att hämta inspiration från unga människors handlingar, visioner och insikter för att ytterligare stärka det gemensamma EU-projektet.

I detta sammanhang ägnar EPALE ett tematiskt fokusområde till unga vuxna, med särskild uppmärksamhet åt åldersgruppen 25-30 år. Vi kommer att titta på denna grupp ur specifika synvinklar: lärande mellan generationer, bygga partnerskap och social sammanhållning; medborgerlig kompetens som en förutsättning för att bli aktiva deltagare i samhälllet; lågutbildade unga vuxna och hur man utrustar dem med nödvändiga färdigheter för att växa.

Detta fokusområde hjälper oss att reflektera över hur vi kan utforma ett positivt förhållningssätt till unga vuxnas lärande, som ett första steg mot livslångt lärande.

Relaterade teman: Unga vuxna

 

Skills revolution

Innovativa metoder för kompetensrevolution

Bra kompetenser öppnar upp för nya möjligheter för individer, ger ett skyddsnät i ständigt föränderliga tider och främjar inkludering Kommissionens initiativ om individuella utbildningskonton och mikromeriter syftar till att alla har tillgång till relevanta utbildningsmöjligheter som är anpassade till allas behov under hela livet. Eleverna som unika individer står direkt i centrum för kompetensutveckling, vilket möjliggör dynamisk kompetensutveckling och utbildning under hela sitt liv för livslång lärande. För att säkerhetsställa erkännandet av varje liten inlärning/utbildning intygar mikromeriten vilken kunskap, skicklighet eller kompetens de har förvärvat.

Detta fokus kommer att omfatta en bredd av områden, såsom kompetenshöjning och omskolning med innovativa metoder; skräddarsydda initiativ för kompetensutveckling; flexibla utbildningsvägar; blandad inlärningsdesign, innovativa verktyg för kompetensprognoser.

Så, vilka är de nya gränserna för vuxnas lärande? Hur kan vi förbättra livslångt lärande och anställbarhet? Dela med dig av dina erfarenheter och reflektioner om utvecklingen av sådana innovativa metoder som kommer att förändra vuxenutbildningen!

Relaterade teman: Individuella utbildningskonton, Mikromeriter, Undervisningsmetoder, Kompetenshöjning och omskolning

 

Learning communities

Lärandegemenskap

Lärande sker i samhällen, bygger gemenskaper och hjälper dem att växa. Detta kräver att utbildning inte bara sker i mer formella institutioner och miljöer, utan också i icke-formella lärandemiljöer och på informella platser, eftersom lärandet övervinner de fysiska och väletablerade utrymmena.

Med utgångspunkt i antagandet att lärande är fördelaktigt både för individen och för samhället som helhet, kommer detta tematiska fokusområde att undersöka hur inkluderande lärandegemenskaper kan skapas över hela det europeiska rummet. Särskild uppmärksamhet kommer att ägnas åt följande ämnen: lärande städer; landsbygdsområdena; program för läskunnighet för familjer; lärande gemenskaper på arbetsplatsen; ny förståelse för lärande gemenskaper över de virtuella, fysiska och blandade inlärningsutrymmena; volontärer och samhällsutveckling; initiativ riktade till mindre bemedlade grupper.

Vad är din erfarenhet? Vilka lärandegemenskaper bidrar du till?

Relaterade teman: Lärande i samhället, Community spaces, Icke-formell och informellt lärande, Social inkludering

 

Creativity and culture

Kreativitet och kultur för social sammanhållning

Hur kan vuxnas lärande spela en strategisk roll i byggandet av en framtid som är hållbar och inkluderande? New European Bauhaus kan användas som en kompass för att utveckla "platser, praxis och upplevelser som är berikande, hållbara och inkluderande" och därmed bidra till att forma mer motståndskraftiga samhällen. Genom att uppmuntra en dialog mellan kulturer och stödja individuell egenmakt och demokratisk medvetenhet hos vuxna elever, är kulturell utbildning en viktig drivkraft och möjliggörande av social sammanhållning. Vi bjuder in dig till att dela reflektioner och initiativ kring kreativitet och kultur inom vuxnas lärande. Känn dig fri att utforska multidisciplinära kulturella utrymmenmuseer, bibliotek, teatrar – men också informella utrymmen förvandlade till nya och innovativa inlärningsutrymmen); kreativa verktyg och metoder för social sammanhållning; inlärningskulturer för underrepresenterade grupper (t.ex. minoriteter och landsbygdssamhällen); emotionell intelligens.

Vilka kreativa verktyg och metoder för social sammanhållning upplever du? Vad händer i kulturella rum och i framväxande kreativa ekosystem? Hur kan kreativitet i vuxnas lärande och utbildning koppla samman människor att få en känsla av tillhörighet? Hur kan vi effektivt forma inkluderande och människocentrerade  samhällen genom livslångt lärande?

Relaterade teman: Kreativitet, Kulturell mångfald, Kultur

 


 

De fyra tematiska fokusområdena kommer att vara i fokus under hela året, så missa inte chansen att skriva ett Blogginlägg, eller en Nyhetsartikel eller föreslå ett Evenemang och dela en Resurs!

 

Login (53)

Logga in eller Registrera dig så kan du kommentera.

Want to write a blog post ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new article!

De senaste diskussionerna

Kommande evenemang