European Commission logo
Create an account
Blog
Blog

EPALE-intervju: Alison Crabb och framtidens politik för grundläggande färdigheter för vuxna

Vi vill skapa en bild av åtgärder och resultat som underlag för en diskussion om nästa steg. Vad kan vi lära oss av våra erfarenheter så här långt?

EPALE interview: Alison Crabb

Rådets rekommendation av den 19 December 2016 om kompetenshöjningsvägar (Upskilling Pathways) har varit vägledande under de senaste fem åren och syftar till att stärka resultatet av nationella policyer för grundläggande färdigheter för vuxna. Vi har informerats om att den fortsatta betydelsen av 2016 års rekommendation kommer att bekräftas i den nya agendan.

Ser du något som tyder på att medlemsstaterna i allmänhet har tagit sig an ett långsiktigt fokus på kompetenshöjningsvägar? I vilken utsträckning är de nya initiativen hållbara? Är det fortfarande mest projektbaserade och EU-finansierade, eller börjar de bli en del av ländernas etablerade program?

Den frågan kommer mycket lägligt! Europeiska kommissionen har just börjat utvärdera rådets rekommendation om kompetenshöjningsvägar. I utvärderingen kommer vi att titta på exakt hur kompetenshöjningsvägarna implementeras i medlemsstaterna, hur åtgärderna ser ut och hur omfattande de är, hur de finansieras och, viktigast av allt, vilka framsteg som skett för att faktiskt höja kompetensnivåerna på områdena läs- och skrivkunnighet, räkneförmåga och digitala färdigheter. Utvärderingen bygger vidare på genomföranderapporten 2019, som granskade genomförandet av beslutade åtgärder under mitten av 2018. I den rapporten såg vi att de åtgärder som vidtagits varierade i både omfattning och ambitionsnivå. Frankrike hade till exempel lanserat en ambitiös kompetensinvesteringsplan för 2018-2022; andra länder hade byggt vidare på existerande åtgärder, t.ex. Portugal, som arbetat på att stärka sitt program Qualifica. Ytterligare andra länder hade lanserat nya pilotprojekt, t.ex. Tjeckien, som startat ett program för att skapa en systemisk kompetenshöjningsmiljö med betoning på förberedelser för “digitala arbetstillfällen”. Vi vill skapa en bild av åtgärder och resultat som underlag för en diskussion om nästa steg. Vad fungerar bra och mindre bra? Vad kan kommissionen, medlemsstaterna och berörda parter lära sig av våra erfarenheter hittills? Färdiga resultat från utvärderingen kommer att finnas tillgängliga i slutet av 2022.

Europas länder håller nu på att ta sig ut ur Covid-krisen och det finns nu ett starkt behov av forskning och utvecklingsarbete för att etablera blandad inlärning och hybridinlärning som ett “nytt normalläge”. Hur medvetna tror du att medlemsstaterna är om att det finns ett sådant behov? Hur kan programmet Erasmus+ användas för att lösa utmaningen?

Covid-19 har visat att vi måste kunna anpassa oss mycket snabbt till nya inlärningssituationer och utforma nya metoder för utbildning och undervisning. Tiden är nu kommen att dra lärdomar av detta och bygga vidare på erfarenheterna. En mycket viktig aspekt är att god praxis kommuniceras mellan vuxenutbildningsaktörer, och det kan plattformar som EPALE bidra till. Jag kan även med nöje meddela att utlysningar och programhandbok för 2022 inom Erasmus+ har publicerats. I det programmet är digital kompetens och inkludering en av de övergripande prioriteringarna. Inom prioriteringen för kompetenshöjningsvägar i framåtblickande projekt finns det en möjlighet att arbeta med rekommendationens fortsatta implementering

I den nya agendan bekräftas ett befintligt behov av bättre modeller för vidareutbildning av vuxenpedagoger. Kan kommissionens nya fokus på mikromeriter komma att omfatta specifika åtgärder riktade till vuxenpedagoger som målgrupp? Hur bidrar vi till att stärka vuxenpedagogernas profil och arbetsvillkor, särskilt för de  som arbetar med grundläggande färdigheter?

Vidareutbildning av vuxenpedagoger är mycket riktigt av stor betydelse; yrkesgruppens utmaningar är idag större än någonsin och de behöver ha kapacitet att snabbt anpassa sin undervisning till nya situationer. Många metoder som fungerar i det fysiska klassrummet är inte lämpliga online eller i hybridundervisning, vilket innebär nya stressmoment i och med att t.ex. mer tid går åt till förberedelser. Korta och kvalitetssäkrade utbildningar skulle kunna vara en lösning för att tillhandahålla exakt de inlärningsbehov som krävs för att pedagogerna ska känna sig kapabla och trygga i de nya förutsättningar som råder. Att kunna tilldelas mikromeriter för validering av färdigheter som inhämtats utanför de formella utbildningsvägarna kan också vara till fördel för de vuxenpedagoger som främst har byggt upp sin kompetens i arbetet. Inom området grundläggande färdigheter är det särskilt viktigt att lärarna har kapacitet att utforma och använda sådana metoder som håller studenterna engagerade och motiverade.

Hur kan vi bidra till att hjälpa kommissionen i arbetet med den fortsatta implementeringen av kompetenshöjningsvägar och den nya agendan för vuxnas lärande?

Arbetet med att förespråka grundläggande färdigheter, ökad medvetenhet, nya samarbeten och ökad kapacitet överensstämmer helt med målen i rådets rekommendation för kompetenshöjningsvägar och i kompetensagendan. I framtiden kommer dessa verksamheter även att vara till hjälp för att förverkliga målen i den nya EU-agendan för vuxenutbildning (2021-2030). Vi inbjuder även samtliga organisationer att lägga fram sina synpunkter vid det offentliga samrådet i samband med utvärderingen av rådets rekommendation om kompetenshöjningsvägar (som påbörjades i mitten av december).

 


 

Alison Crabb, arbetar på europeiska kommissionen sedan 1999 och leder idag enheten för kompetensagendan inom GD Sysselsättning, socialpolitik och inkludering - DG Employment, Social Affairs and Inclusion. Hennes team samarbetar med medlemsstater, arbetsmarknadens parter och andra intressenter för att hjälpa vuxna i hela Europa att stärka sin kompetens och för att kompetens och meriter ska bli lättare att förstå över gränserna. På kommissionen har hon tidigare arbetat med både politik och ekonomisk förvaltning inom yrkesutbildning, vuxenutbildning och skolutbildning.

EPALE Interviews footer

Login (14)

Kommentar

Logga in eller Registrera dig så kan du kommentera.

Vill du byta språk?

Detta dokument är också tillgängligt på andra språk. Du kan välja språk här under.
Switch Language

Want to write a blog post ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new article!

De senaste diskussionerna