European Commission logo
Креирајте налог
News
Вести

Optimálne uplatnenie absolventov študijného programu andragogika

Thinking2

Pod optimálnym uplatnením, rozumieme uplatnenie absolventov v  povolaniach / profesiách / pracovných pozíciách, ktoré sú pre daný odbor najvyhovujúcejšie z hľadiska využitia výsledkov vzdelávania. V prípade andragogiky sú to profesie, pri ktorých môže andragóg využívať nadobudnuté základné poznatky psychologických a sociologických vied pri riešení problémov výchovy a vzdelávania dospelých, organizovať ďalšie vzdelávanie a využívať metódy výchovy a vzdelávania dospelých v profesijnom vzdelávaní, kultúrno-výchovnej a sociálnej práci. Absolventi sa môžu uplatniť v rámci profesijnej andragogiky aj ako pracovníci v oblasti edukácie dospelých v rôznych podnikoch, organizáciách , inštitúciách, či už štátnych, verejných alebo súkromných. V profesijnej andragogike je možnosť uplatnenia ako koncepční, riadiaci, organizační a výkonní pracovníci,  metodický pracovníci vo vzdelávaní dospelých, manažéri vzdelávania dospelých, personálny manažéri, v oddeleniach rozvoja ľudských zdrojov štátnych, súkromných firiem a organizácií, najmä pri riadení procesov rekvalifikácie a rozvoja podnikateľskej aktivity, andragogický poradcovia, konzultanti alebo ako tréneri v rôznych oblastiach a pod. Ďalšou možnosťou uplatnenia sú kultúrno-osvetové a kultúrno-výchovné zariadenia kde sa môžu uplatniť ako kultúrno-osvetový pracovníci, animátori, dobrovoľníci, manažéri kultúrneho podujatia. V sociálnej andragogike  v oblasti vzdelávania, sociálnej starostlivosti a pomoci tzv. rizikovým skupinám (seniori, nezamestnaní, handicapovaní atď.), v mimoškolských zariadeniach (akadémie vzdelávania, akadémie a univerzity tretieho veku), v inštitúciách štátnej správy a samosprávy (úrady práce, oddelenia sociálnych vecí), v občianskych združeniach, v nápravno-výchovných zariadeniach a pod. Možnosť uplatnenia je aj v oblasti výskumu a výučby na vysokých školách zameraných na prípravu odborníkov pre oblasť vzdelávania dospelých, sociálnej a personálnej práce.

 

Uplatniteľnosť andragógov podľa Národnej sústavy povolaní: odbor profesíjna andragogika

 • Kariérový poradca

Národná sústava povolaní uvádza pri kariérovom koučovi aj alternatívne názvy ako napríklad: Kariérový kouč, Poradca v kariérovom vývine, Poradca v profesionálnom vývine. Definované činnosti kariérového poradcu korešpondujú s profilom absolventa profesijnej andragogiky. Národný štandard zamestnania uvádza, že kariérový poradca prostredníctvom odborných poradenských metód, techník a postupov vedie klientov k vlastnému a zodpovednému rozhodovaniu v oblasti počiatočného, ďalšieho, celoživotného vzdelávania, výberu a voľby povolania, zmeny zamestnania a uplatnenia na trhu práce. Pôsobí priamo v praxi v rôznych sektoroch a jeho dominantou je poskytnúť individuálne a skupinové kariérne poradenstvo. Pomáha klientom urobiť si jasnejší obraz o vlastných, vedomostiach, schopnostiach, zručnostiach, vedie ich k samostatnému rozhodovaniu o vlastnej vzdelávacej a profesijnej dráhe.

 • Kariérový špecialista

Alternatívne názvy: Metodik odborných poradenských služieb, Projektový manažér v oblasti kariérového poradenstva, Vedúci oddelenia poradenstva vo vzdelávacom a profesijnom vývine

Kariérový špecialista má za úlohu vytvárať, riadiť a kontrolovať systém služieb kariérového poradenstva na základe stanovených strategických cieľov a priorít. Analyzuje potreby cieľovej skupiny, na základe aktuálnych trendov v poradenstve vytvára poradenské programy, monitoruje ich priebeh a vyhodnocuje ich výsledky a výstupy. Môže sa podielať na tvorbe vzdelávacích programov a odbornej príprave kariérových sprievodcov/konzultantiv a poradcov. 

 • Kariérový sprievodca, konzultant 

Alternatívne názvy: Kariérový poradca – informátor, Poradca v kariérovom vývine,Poradca v profesionálnom vývine

Kariérový sprievodca/konzultant vyhľadáva, zbiera, spracováva a poskytuje klientom informácie, ktoré sú potrebné pri voľbe štúdia, povolania, pri výbere zamestnania ale aj jej zmene, a to tak u nás, ako aj v zahraničí, poskytuje najmä informácie o možnostiach vzdelávania, pracovného uplatnenia, všeobecných spôsobilostiach, informácií o potrebných zručnostiach a o ostatných požiadavkách a predpokladoch na výkon konkrétnych povolaní, pomáha klientom pri vyhľadávaní odborných služieb kariérového poradenstva a rozvoja kariéry, poskytuje pomoc pri podávaní prihlášok na štúdium, príprave životopisu, motivačného listu, žiadosti o prijatie do zamestnania a pod., zabezpečuje kariérnu výchovu a vzdelávanie budúcich i súčasných účastníkov na trhu práce, vrátane rozvoja ich zručností pre riadenie vlastnej vzdelávacej profesijnej dráhy.

 • Špecialista pre oblasť vzdelávania a rozvoja ľudských zdrojov 

Alternatívne názvy: Education Specialist, HR Specialist, Špecialista ľudských zdrojov, Špecialista vzdelávania, Training and Development Specialist

Špecialista pre oblasť vzdelávania a rozvoja ľudských zdrojov koordinuje proces vzdelávania a rozvoja zamestnancov organizácie. Medzi jeho kompetencie zaraďujeme: zodpovednosť za tvorbu plánu vzdelávacích aktivít, príprava a kontrola čerpania rozpočtu pre oblasť vzdelávania, zisťovanie vzdelávacích potrieb a komunikácia s vedúcimi pracovníkmi, realizovanie projektov, príprava a organizácia školení, komunikácia s dodávateľmi vzdelávacích aktivít, analýza efektívnosti vzdelávacích aktivít, sledovanie a analyzovanie trendov vzdelávania na trhu, priprava reportov, vedenie evidencie vzdelávacích aktivít.

 • Špecialista personálnej administratívy a zamestnaneckých vzťahov

Alternatívne názvy: HR Specialist , HR špecialista, Personálny špecialista, Špecialista personálnej administratívy, Špecialista zamestnaneckých vzťahov

Špecialista personálnej administratívy a zamestnaneckých vzťahov zodpovedá za proces tvorby a implementácie politík v oblasti riadenia ľudských zdrojov, za proces kolektívneho vyjednávania, tvorby a interpretácie analýz v oblasti riadenia ľudských zdrojov, tvorby a monitorovania plánu osobných nákladov spoločnosti. Riadi proces vyhľadávania a výberu zamestnancov, činnosti v oblasti sociálneho programu a organizačného manažmentu. Zodpovedá za dodržiavanie a uplatňovanie pracovno-právnej legislatívy. Spracováva interné riadiace dokumenty v oblasti riadenia ľudských zdrojov (napr. organizačný poriadok, pracovný poriadok a pod.)

 • Špecialista pre plánovanie a kontroling ľudských zdrojov  

Alternatívne názvy: HR Controller, Supervízor HR analýz a reportingu, Špecialista ekonomiky práce 

Špecialista pre plánovanie a kontroling ľudských zdrojov zodpovedá za prípravu plánu personálnych nákladov, kontroluje ich čerpanie, zabezpečuje porovnania čerpania nákladov s plánom a interpretuje prípadne rozdiely. Spracováva analýzy a realizuje reporting v oblasti personálnych nákladov.

 • Špecialista ľudských zdrojov (generalista) 

Alternatívne názvy: Konzultant ľudských zdrojov , HR Business Partner, HR špecialista/konzultant, Personálny špecialista

Špecialista ľudských zdrojov (generalista) zabezpečuje časové a vecné prepojenie jednotlivých úsekov činností zamestnávateľa a plánovaním ľudských zdrojov. Pripravuje návrhy riadiacich aktov v oblasti evidencie a pohybu zamestnancov, stanovovania kvalifikačných požiadaviek, hodnotenia zamestnancov, identifikáciu náborových oblastí, potrieb rozvoja a tréningu zamestnancov. Poskytuje strategické poradenstvo v oblasti riadenia ľudských zdrojov a aktívne participuje na realizácií a implementácií HR politík.

 • Riadiaci pracovník (manažér) pre oblasť vzdelávania a rozvoja pracovníkov

Alternatívne názvy: Manažér pre vzdelávanie a rozvoj ľudských zdrojov, Manažér rozvoja ľudských zdrojov, Manažér vzdelávania a prípravy zamestnancov, Training & Development Manage, Training & Human Resources Development Manager)

Riadiaci pracovník (manažér) pre oblasť vzdelávania a rozvoja pracovníkov zodpovedá za tvorbu plánov rozvoja ľudských zdrojov (vrátane finančného plánu vzdelávacích aktivít), tvorbu a implementáciu politiky a koncepcie vzdelávania a rozvojových aktivít u zamestnávateľa a za prípravu kariérnych plánov a plánov následníctva zamestnancov.

 • Riadiaci pracovník (manažér) pre oblasť náboru a výberov pracovníkov

Alternatívne názvy: HR Consultant, HR Specialist, Recruiter, Recruiting koordinátor, Recruitment Specialist, Špecialista ľudských zdrojov, Špecialista výberov)

Riadiaci pracovník (manažér) pre oblasť náboru a výberu pracovníkov na základe analýz hodnotenia pracovných pozícií v organizácií zabezpečuje činnosti súvisiace s náborom a výberom vhodných kandidátov na voľné pracovné miesta. Riadi, koordinuje a kontroluje výsledky práce špecialistov náboru a výberu zamestnancov.

 • Lektor ďalšieho vzdelávania 

Alternatívne názvy: Lektor v neformálnom vzdelávaní, Školiteľ vo vzdelávaní dospelých, Tréner vo firemnom vzdelávaní, Vzdelávateľ dospelých, Kouč, Organizátor vzdelávacích aktivít

Lektor ďalšieho vzdelávania realizuje, pripravuje, kontroluje a vyhodnocuje vzdelávacie podujatia v oblastiach ďalšieho odborného odborného vzdelávania, občianského vzdelávania, kontinuálneho, záujmového, občianského,vzdelávania, vzdelávania seniorov a iného, ktorým si účastník uspokojuje svoje záujmy, zapája sa do spoločnosti a rozvíja svoju osobnosť. 

 • Administratívny pracovník v oblasti ľudských zdrojov

Alternatívne názvy:  HR Administrator, Personálny asistent, Personnel Assistant, Referent ľudských zdrojov, Referent osobného oddelenia, Referent osobného útvaru, Referent personálnych vecí, Referent starostlivosti o zamestnancov, HR Specialist , HR špecialista, Personálny špecialista,, Špecialista personálnej administratívy, Špecialista zamestnaneckých vzťahov

Administratívny pracovník v oblasti ľudských zdrojov vybavuje bežnú personálnu agendu v organizácií, vrátane prípravy rôznych zmlúv a dokumentov v oblasti pracovnoprávnych vzťahov. Môže mať na starosti dve alebo viac personálnych činností, ktoré zahŕňajú nábor a vzdelávanie zamestnancov, pracovnoprávne vzťahy, mzdovú agendu, odmeňovanie a zamestnanecké vzťahy.

 

Použité zdroje: Národná sústava povolaní, dostupné na internete: www.sustavapovolani.sk 

Login (0)

Желите да напишете вест?

Не оклевајте!

Кликните на линк испод и започните са објавом нове вести!

Најновије дискусије

Онлајн дискусија - Креативност и култура за друштвену кохезију

Онлине дискусија преквалификација и усавршавање: Подстицање међугенерацијске сарадње.

Учествујте у овој онлајн дискусији на којој ћемо истражити зашто и како можемо да се преквалификујемо и усавршававамо у различитим секторима или старосним групама.

Више

МООК који ми је помогао да развијем одређена знања и вештине, и применим их у свом раду

Поделите са колегама своја искуства са МООК курсевима које сте похађали. 

Више