Skip to main content
Blog
Blog

Vzdělávání dospělých: od učení k účasti, od účasti k učení

Silvia Tursi z Evropského spolku pro vzdělávání dospělých (EAEA) o roli vzdělávání dospělých jako cestě k aktivní společenské účasti.

Civic engagement EPALE

 

Lesedauer ca. 4 Minuten - lesen, liken, kommentieren!

Originalsprache: Englisch

 

Silvia Tursi z Evropského spolku pro vzdělávání dospělých (EAEA) o roli vzdělávání dospělých jako cestě k aktivní společenské účasti.

Moderní společnost se vyznačuje tím, že stále více prosazuje tradiční způsob řízení a využívá i jiné formy řízení. A zároveň posiluje direktivní demokracii. S tím je spojené očekávané - více aktivní - zapojení občanů do života společnosti. Toto neplatí pouze v politické oblasti, ale také v každodenním společném soužití.

Studie PIAAC dokládá jasnou souvislost mezi důvěrou a politickou silou a vznikající úrovní kompetencí. Malá úroveň základních kompetencí tak bezprostředně souvisí s nízkou důvěrou a souvisí se schopností moci prosadit změny ve společnosti.

Vzdělávání dospělých a občanská angažovanost

Význam vzdělávání jako rozhodujícího faktoru, který se projevuje v různých formách politické účasti, je popsán v několika studiích. Vzdělávání dospělých se zdá být při podpoře aktivního občana rozhodující a nejen u lidí s nízkou úrovní kompetencí, nýbrž u všech, kteří jsou osloveni k tomu, aby se společensky podíleli.

 

Jak přesně je aktivní občan podporován díky vzdělávání dospělých, se odráží v různých perspektivách, které bazírují na různých postojích a iniciativách.

 

Na jedné straně je ve vzdělávání dospělých hájeno stanovisko, že je učení nutným předpokladem k tomu, aby se občan mohl podílet na demokratických procesech. V tomto případě může učení zohledňovat rozdílné potřeby: rozvoj čtenářské gramotnosti, psaní a matematické gramotnosti, zlepšení základních kompetencí, které umožňují účast na společenském životě, stejně jako školení a diskuze o specifických politických problémech a tématech. Díky tomu je dosaženo toho, že by si lidé měli nejprve rozvíjet některé kompetence k účasti, a to dříve než na naučí kompetencím k aktivní občanské angažovanosti a budou moci správně vyslovovat odpovídající stanoviska. Tato perspektiva je založena na tom, že by tito lidé měli být podporováni v tom, aby rozvíjeli takové  kompetence, které jsou z pohledu všeobecně platné společnosti dobrým občanům přisuzovány. Tato vize vychází ze vzniklé normy, která definuje, co je vlastně dobrý občan a čím je charakterizován.

 

Na druhé straně podporuje vzdělávání dospělých vizi, že učení samotné je forma společenského podílu a není jen rozšířeným nástrojem pro takovou účast. Tuto perspektivu podporuje teze občanské angažovanosti v prakticky orientované společnosti a aktivní podíl na společenských aktivitách.

Beispiele für Lernen als Instrument für eine aktive Beteiligung

Příklady učení jako nástroje pro aktivní účast

 

Lire et Ecrire (číst a psát)

Jeden příklad z praxe, ve kterém slouží učení samotné jako nástroj pro přístup k aktivní účasti se nachází v belgické iniciativě Lire et Ecrire. Ta nabízí pod klíčovým slovem „Uvítací balíček pro Belgii“ informace k různým relevantním tématům pro praktický každodenní život v Belgii. Jedná se o témata jako například společné soužití, bydlení, zdravotnictví, vzdělání, vztah k zaměstnaní a sociální jistoty, každodenní život, status trvalého pobytu a migrace, stejně jako instituce. Tento balíček  se zaměřuje především na lidi, kteří žijí v Belgii teprve krátkou dobu, dále také na osoby s kulturní belgickou identitou. Mělo by se přihlížet k reflexi  společnosti s cílem vyžadovat aktivní společenskou účast.

 

„Setkávání občanů“

Často jsou při rozvoji projektů a iniciativ spojeny obě perspektivy. Zajímavý příklad je „setkávání občanů“, které se již od roku 2011 koná v Bornholmu v Dánsku. Toto představení nabízí zcela speciální způsob možnosti rozvíjet, podporovat a oslavovat myšlenky demokracie, aktivního občanství a neformálního vzdělávání dospělých.

 

Setkávání občanů nabízí také jako politický festival platformu s otevřenými daty mezi účastníky z politiky, z podnikatelů a také z nevládních organizací stejně jako občanů. Cílem je posílení demokracie a dialogu mezi zeměmi na bezplatných neformálních seminářích a setkáních. Tato iniciativa je koordinována úřady z Bornholmu, prakticky je organizována organizacemi, politickými stranami a skupinami, které se zde chtějí představit aktivní formou. Na účastníky je zde pohlíženo jako na součást organizací a s tím spojený příklad pro demokracii v praxi.

 

100 kroků směrem k finské budoucnosti

S podobným přístupem probíhá i finský projekt „100 Steps Towards Finnish Future“ s novou metodou k občanství zahrnutým do kultury vzdělávání dospělých. Základní myšlenka byla  spojovat lidi nezávisle na jejich věku a okolnostech v různých centrech vzdělávání v rámci společenských diskuzí. Diskuze  zůstávaly otevřené a byly naplánované tak, aby se zde představila práce vzdělávacích center a  jejich práce pro cílové skupiny. Nadšení pro tuto iniciativu bylo tak obrovské, že místo předem plánovaných deseti setkání jich proběhlo 29.

Výsledky diskuzí byly zprostředkovány všem zástupcům jednotlivých měst, ve kterých se diskuze konaly. Občanům byla dána možnost začít se účastnit na zlepšování jejich participačních kompetencích.

Tyto příklady nabízejí pohled na různé postoje, které je možné zaujímat ve vzdělávání dospělých, aby bylo podporováno aktivní občanství a lidé byli podněcováni k tomu, aby rozvíjeli, podporovali, zlepšovali svoji účast na společenském životě a aby tyto kompetence i nadále využívali v praxi.

 

Jaké máte názory na učební metody pro aktivní občanství  a jak byste tyto myšlenky prosazovali ve své organizaci, pokud byste lidem chtěli nabídnout převzetí aktivní role ve společnosti? Sdílejte s námi své názory v komentářích.

 


Silvia Tursi je politická asistentka v Evropském spolku pro vzdělávání dospělých (EAEA). Absolvovala studium v oborech politických věd a mezinárodních vztahů s navazujícím studiem v oblasti vzdělávání dospělých. Byla činná jako trenérka v evropských projektech stejně jako projektová asistentka v různých organizacích. 


Lesen Sie hier die anderen Beiträge zur EPALE Themenwoche: Europawahl 2019 - Europa gemeinsam gestalten!


 

Login (5)

Да ли желите други језик?

Овај документ је такође доступан на другим језицима. Одаберите један од њих у наставку.

Want to write a blog post ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new article!

Најновије дискусије