European Commission logo
Креирајте налог
Blog
Blog

Компетенција за целоживотно учење: зашто је подршка и даље потребна?

Учити како се учи непресушна је тема за дискусију и проналажења решења о томе како заправо пружити подршку.

Учење је најопштији захтев који се налази пред свима нама и налазиће се у будућности. Учити како се учи непресушна је тема за дискусију и проналажења решења о томе како заправо пружити подршку.

Celoživotno učenje.

Из угла образовних политика

У складу са Стандардима општих међупредметних компетенција, учење се помиње у оквиру једног посебног стандарда, а  то је Компетенција за целоживотно учење. Лични и професионални развој појединца пре свега почива на његовој компетенцијида управља процесом учења, што значи да је за учење свега онога што ће бити у оквиру захтева школовања и развоја, потребно развити позитиван став према учењу, знања и вештине. Неки од кључних елемената су:

 • Способност да се иницира учење
 • Знања о различитим стратегијама и техникама учења
 • Способност  да  се  одаберу  адекватне  стратегије  и  технике  учења  у  складу  са околностима, градивом, циљевимаи личним потенцијалима
 • Способност да се препознају и превазилазе тешкоће у учењу
 • Вештине праћења напретка и самонадгледања процеса учења
 • Способност дефинисања циљева
 • Вештине селекције информација и проналажења адекватних извора
 • Вештине селекције познатог од непознатогибитногод небитног
 • Вештине асимилације нових знања и вештина коришћењем претходног учења и ваншколских искустава
 • Способност истрајавања и одржавања доследности у учењу
 • Способност примене знања и вештина у новим контекстуалним оквирима
 • Вештине планирања и организације учења
 • Вештине уочавања структуре и реструктурисања градива
 • Способност спровођења анализе и синтезе, као и елаборације идеја и концепата
 • Вештине препознавања различитих врста текстова и одабир аадекватних стратегијачитања
 • Способност процењивања сопствене успешности учења
 • Ставови повезани са позитивним гледиштима на учење и вером у себе као активног субјекта процеса учења

Овај  списак  није  исцрпан,  и  потекао је  уситњавањем  индикатора  из  поменутог  подзаконског акта. Тако да би у складу са тим, сигурно било могуће сваку од ових ставки додатно уситнити и дубље  дефинисати.  Поставља  се питање  да  ли сваки ученик/ученица уопште има прилику да ове способности, знања, вештине и ставове стекне у школи. Да ли наставни кадар има развијене ову компетенцију, у којој мери и у којим аспектима? У ком узрасту би требало почети са подстицањем ове компетенције? Да ли је то одговорност школе или и школе и родитеља? Или је одговорност појединца да пронађе начине и свесно развија ове вештине и способности, да сазнаје о учењу и мења свој став према учењу?

Из психолошке перспективе

Искуство психолошког саветовања показује да студенти и одрасли, упркос вишегодишњем проласку кроз образовни систем, имају слабо развијен ниво ове компетенције. Дакле, потребна им је подршка да сагледају градиво, одрже доследност у учењу, дефинишу циљеве и мале кораке, да пронађу кључне речи и одвоје битно од небитног, да одоле дистракцијама и превенирају прокрастинацију, да се изборе са перфекционизмом и превисоким стандардима у учењу, да науче да прате свој напредак, да се реорганизују и ефикасно направе нов план ако првобитни не буде остварен итд.

Ни овај списак није исцрпан. Образовни  систем,  посматрано  деценију  уназад,  у  погледу  ове  компетенције  није  много допринео.  Друге, једнако  важне  међупредметне  компетенције, као што су Дигитална компетенција, Одговоран  однос према околини или  рецимо, Оријентација ка предузетништву, биле су мало више у фокусу и нема сумње да имају додирних тачака са учењем, те да је посредно и ова  компетенција  развијана кроз друге компетенције.  

Ипак,  није  било  много  иницијатива  и  мера  како  би  се подстакао развој Компетенције за целоживотно учење. Добри примери спроведених мера у овој области су на нивоу установа, где поједине основне и средње школе имају на свом сајту смернице и савете о учењу. Разумљиво, многе установе у оквиру пројектне наставе или часова одељенске заједнице, па и кроз редовни наставни процес, омогућавају развој компетенција релевантних за учење.

Пример једне иницијативе

Од ширих мера на националном нивоу добар пример долази из УНИЦЕФ-а, а ради се о клубовима за учење. Клубови за учење су иновативни  облик  рада  у појединим школама у пројекту. Намењен је свим ученицима, али се акценат ставља на ученике маргинализованих група којима је овај вид наставе, учења и подршке најпотребнији. Фокус је на часовима допунске наставе, али се реализују и радионице, припрема за завршне испите, обуке за дигиталне  компетенције  и  припрема  за  иницијалне  тестове. У оквиру овог пројекта усвојен је и концепт вршњачког менторства. Деца  су  једна другима предавачи, учитељи, помагачи и учествују у размени искуства. Ова мера је део пројекта „Премошћивање дигиталног јаза у Србији за најугроженију децу“ и траје до  2023. године. Крајњи  циљ  је  да  образовни систем постане отпорнији на кризне ситуације и да буде у могућностида одговори на захтеве ученика којима је потребна додатна образовна подршка.  

Учење учења ће тек бити у фокусу наредних година, што нас доводи до закључка да све што до сада доприносимо на овом пољу јесте резултат од ког можемо поћи у блиској будућности. Односно, то неће бити почетак нечег новог, већ само место од ког ћемо искорачити и градити даље овакве компетенције. 

Пише: Тамара Костић, психолошкиња образовања

Login (0)
Themes addressed

Want to write a blog post ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new article!

Најновије дискусије

Онлајн дискусија - Креативност и култура за друштвену кохезију

Онлине дискусија преквалификација и усавршавање: Подстицање међугенерацијске сарадње.

Учествујте у овој онлајн дискусији на којој ћемо истражити зашто и како можемо да се преквалификујемо и усавршававамо у различитим секторима или старосним групама.

Више

МООК који ми је помогао да развијем одређена знања и вештине, и применим их у свом раду

Поделите са колегама своја искуства са МООК курсевима које сте похађали. 

Више