Skip to main content
Themes

Themes

Learner Support Theme
Nxënësit/Studentët

Përfitimet e atyre që po fitojnë njohuri përmes mësimeve, studimeve, ushtrimeve praktike dhe metodave të tjera

Learning environments Theme
Mjedise

Kultura, vendet dhe kontekstet fizike ose online në të cilat japin mësim edukatorë dhe trajnerë për të rritur.

Life skills Theme
Aftësi

Aftësia për të bërë diçka mirë në një fushë specifike, që vjen nga njohuritë, praktika dhe zotësia/ aftësia e dikujt.

Policy Theme
Politika

Kornizat, financimet dhe planet që përmbajnë qëllime dhe procedura të përbashkëta në fushën e arsimit të të rriturve

Quality Theme
Cilësia

Niveli i kompetencës ose standardeve të arritura nga një veprimtari, material ose program mësimor