European Commission logo
Create an account
Themes

Themes

Learner Support Theme.
Nxënësit/Studentët

Përfitimet e atyre që po fitojnë njohuri përmes mësimeve, studimeve, ushtrimeve praktike dhe metodave të tjera

Life skills Theme.
Aftësi

Aftësia për të bërë diçka mirë në një fushë specifike, që vjen nga njohuritë, praktika dhe zotësia/ aftësia e dikujt.

Policy Theme.
Politika

Kornizat, financimet dhe planet që përmbajnë qëllime dhe procedura të përbashkëta në fushën e arsimit të të rriturve

Quality Theme.
Cilësia

Niveli i kompetencës ose standardeve të arritura nga një veprimtari, material ose program mësimor