Young Adults

Si mund të formoni një qasje pozitive ndaj të nxënit, duke filluar që në moshë të re, si hapi i parë drejt të nxënit gjatë gjithë jetës?

Në Vitin Evropian të Rinisë 2022, EPALE i kushton një fokus të plotë tematik të rinjve, me vëmendje të veçantë tek grupmoshat 25-30 vjeç. Ne do ta shikojmë këtë grup nga këndvështrime specifike: të nxënit ndër-brezor, ndërtimi i partneriteteve dhe kohezioni social; aftësitë qytetare si parakusht për t'u bërë pjesëmarrës aktivë në shoqëri; të rinjtë në moshë madhore me aftësi të ulëta dhe mënyra e pajisjes së tyre me aftësitë e nevojshme për t'u rritur. Gjithashtu, të rinjtë në moshë madhore përfaqësojnë edhe grupin ku modelet e kulturave të reja të të nxënit dhe praktikave inovative mund të gjurmohen dhe përqafohen më lehtë nga i gjithë komuniteti i të nxënit për të rriturit.

Narrow your results

Vendi

Mund të zgjidhni vlera të shumëfishta