Learning communities

Të nxënit ndodh në komunitete, ndërton komunitete dhe i ndihmon ata të rriten.

Duke u nisur nga presupozimi se të nxënit është i dobishëm si për nxënësit vetë, ashtu edhe për shoqërinë në tërësi, ky fokus tematik do të shqyrtojë mundësitë për krijimin e komuniteteve mësimore gjithëpërfshirëse, në të gjithë hapësirën evropiane. Vëmendje e veçantë do t'i kushtohet temave të mëposhtme: qytetet mësimore; hapësirat e treta dhe hapësirat e sigurta; zonat rurale; programet e shkrim-leximit për familjet; komunitetet e të nxënit në vendin e punës; njohja e re e komuniteteve të të nxënit në hapësirat e të nxënit virtual, fizik dhe të kombinuar; vullnetarët dhe zhvillimi i komunitetit; nismat drejtuar grupeve vulnerabël.

Narrow your results

Vendi

Mund të zgjidhni vlera të shumëfishta