European Commission logo
Create an account

Learning communities

Të nxënit ndodh në komunitete, ndërton komunitete dhe i ndihmon ata të rriten.

Duke u nisur nga presupozimi se të nxënit është i dobishëm si për nxënësit vetë, ashtu edhe për shoqërinë në tërësi, ky fokus tematik do të shqyrtojë mundësitë për krijimin e komuniteteve mësimore gjithëpërfshirëse, në të gjithë hapësirën evropiane. Vëmendje e veçantë do t'i kushtohet temave të mëposhtme: qytetet mësimore; hapësirat e treta dhe hapësirat e sigurta; zonat rurale; programet e shkrim-leximit për familjet; komunitetet e të nxënit në vendin e punës; njohja e re e komuniteteve të të nxënit në hapësirat e të nxënit virtual, fizik dhe të kombinuar; vullnetarët dhe zhvillimi i komunitetit; nismat drejtuar grupeve vulnerabël.

Narrow your results

Can't find exactly what you\'re looking for? Use the Keyword field below to search for the exact keywords by using quotation marks (e.g. "Article Title") or try using the filters below to prioritise the results.

Can select multiple words with divider comma

Vendi

Mund të zgjidhni vlera të shumëfishta