European Commission logo
Create an account
Resource Details
Burime

Междинен доклад за изпълнението през 2019 г. на Стратегията за намаляване дела на преждевременно напусналите образователната система (2013 – 2020)

Националното звено за подкрепа (НЗП) на EPALE Ви представя Междинен доклад за изпълнението през 2019 г. на Стратегията за намаляване дела на преждевременно напусналите образователната система (2013 – 2020).

Ресурсът има съществено значение за изпълнението на политиките за образование и обучение в България. В него чрез интегриран подход е представено развитието на тази национална хоризонтална политика. Докладът създава конкретна картина за изпълнението както на политиката за преждевременно напусналите образователната система, така и за изпълнението на политиките за учене през целия живот и политиките за учене на възрастни. Ресурсът е конкретен продукт от изпълнението и на задача 8.6.1. от Плана за действие през 2019 г. (приет с Решение по т. 2 от Протокол № 24 от заседание на Министерския съвет, проведено на 12 юни 2019 г.). Този оперативен документ е приет в изпълнение на Националната стратегия за учене през целия живот за периода 2014-2020 г.

От гледна точка на политиката за учене през целия живот междинния доклад свързва изпълнението на дейностите и мерките от две области на въздействие на Националната стратегия за учене през целия живот: област на въздействие 3 за прилагане на комплексен подход за повишаване на образователните постижения и намаляване на преждевременно напусналите училище и област на въздействие 8 отнасяща се към координацията на взаимодействието на заинтересованите страни за реализиране на политиката за учене през целия живот.

Документът ще бъде част от масив с подобни продукти за целия програмен периода 2014-2020 г., от които ще бъде извличана вторична количествена и качествена информация, свързана с анализиране и оценяване на напредъка по двете национални хоризонтални политики: намаляване на дела на преждевременно напусналите образователната система и ученето през целия живот. Очаква се това да подпомогне процесите, свързани с формиране, анализиране и оценяване на националните политики за образование и обучение, в две конкретни посоки. Първата ще бъде насочена към оценяване на изпълнението на политиките за учене през целия живот през изминалия програмен период, а втората ще се фокусира върху целеполагането и програмирането на дейности и мерки за периода 2021-2025 г., вкл. с хоризонт до 2030 г.

НЗП припомня на заинтересованите страни, че в работната програма на националния координатор за учене на възрастни в България е планирано и е одобрено за изпълнение от ЕК разработването на Оценка на въздействието на Националната стратегия за учене през целия живот за периода 2014-2020 г. На този етап в процес на подготовка е инструментариумът за оценяване на въздействието.

Междинният доклад за изпълнението през 2019 г. на Стратегията за намаляване дела на преждевременно напусналите образователната система (2013 – 2020) е разработен  в изпълнение на т. 12.3. от Стратегията за намаляване дела на преждевременно напусналите образователната система (2013 – 2020)

С Протокол № 18 на Министерския съвет на 02.05.2018 г. е приет План за изпълнението на Стратегията за последните три години от нейното действие. Планът включва мерки за превенция, интервенция и компенсиране на проблема с преждевременно напусналите образователната система.

Постигнатите резултати от действието на Стратегията се отчитат от Министерството на образованието и науката (МОН) чрез изготвяне на междинен доклад, който се представя в Министерския съвет до 31 октомври всяка година, считано от 2015 година.

България е една от първите държави в Европейския съюз, която отчита съществуването на проблема с преждевременното напускане на училище и разработва специални политики за намаляване на дела на преждевременно напусналите училище, като планира постигане на намаляването на този дял до 11% към 2020 година. Тази стойност е заложена в Националната програма за реформи: България 2020, в Национална цел 4, като осъществяването на политиките и мерките от Стратегията за намаляване на преждевременно напусналите и от Плана за нейното изпълнение е насочено към постигането й.

По дефиницията на Евростат „преждевременно напуснали училище“ (ПНУ) са лица на възраст между 18 и 24 години, които са завършили основно образование като най-висока степен и които не са участвали в образование или обучение през 4-седмичния период преди изследването, като дял от населението на същата възраст.

В периода от 2013 година до 2016 година стойността на дела на ПНУ за България нараства от 12,5% за 2013 година на 13,8% за 2016 година. През 2017 година за първи път от 2013 година стойността на показателя бележи положително изменение, като намалява на 12,7%, или с 1,4 процентни пункта в сравнение с 2016 година. Това се дължи както на ефективни политики от предходни години за намаляване на отпадането от училище, така и на ефективни актуални политики, провеждани с цел включване във форми за образование и обучение на тези, които не са завършили средно образование. За 2018 година стойността на дела на ПНУ остава на равнището на 2017 година – 12,7%, т.е. през 2018 година не се отбелязва напредък.

Междинният доклад съдържа данни за изпълнението на мерките и политиките, заложени в Плана, и цели да информира всички заинтересовани страни за напредъка по изпълнението на Стратегията през 2019 година, измерван чрез заложените в Плана индикатори. В него се разглеждат основните предизвикателства, пред които е изправена образователната система по отношение на необхванатите и отпадналите от училище, и идентифицирането на децата и учениците в риск от отпадане от училище, особено на тези в задължителна предучилищна и училищна възраст.

В доклада са обобщени резултатите от изпълнението на заложените политики и мерки, отчетени по компетентност от отделните заинтересовани страни – институции и организации; звена от специализираната администрация на МОН, регионални управления на образованието и др.

Формулирани са изводи и препоръки, които са обусловени и в контекста на актуалните стойности на дела на преждевременно напусналите образователната система и на други ключови индикатори за напредъка на Република България в областта на образованието и обучението като държава членка на Европейския съюз.

Resource Details
Autori i burimit
Министерство на образованието и науката и заинтересованите страни с отговорности за изпълнението на политиката за преждевременно напусналите образователната система
Lloji i burimit
Kombëtar dhe politik
Vendi
България
Data e Publikimit
Jazyk dokumentu
Български
Login (0)

Want to add a resource ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new resource!