European Commission logo
Create an account
Resource Details
Burime

CEDEFOP - Кратък обзор

 

Не просто нови работни места: дигиталните иновации подкрепят кариерите

Новите технологии предлагат на хората възможности да учат, да планират кариерата си и да се стремят към по-балансиран начин на живот

Широко прието е разбирането, че дигиталните иновации променят работната среда и профила на професиите, като влияят върху ученето и работата на хората. Но как влияе това върху начина, по който хората могат да управляват кариерата си, да се обучават и да променят работата си? С помощта на иновативни инструменти, по-големи налични данни, изкуствен интелект, нови подходи в подкрепа на развитието на кариерата и самообучението трансформират ученето през целия живот. Cedefop разгледа последни практики на страните членки на ЕС в тази сфера, за да види как помагат на своите граждани да направят подходящ избор на учене и кариера (1). За да използват потенциала на иновативните подходи, формиращите политики и практикуващите трябва да имат предвид необходимите предпоставки за успех, както и предизвикателствата, които възникват.

 

Най-търсени: работниците, които могат да се адаптират към промяна

 

Направеният анализ от Cedefop на онлайн свободните работни места в Европа подчертава адаптивността на работниците към промени, като най-търсена от европейските работодатели (2). Това едва ли е изненада, предвид  промените на професиите, организацията на работа и технологиите. Насърчаването на адаптивността е огромно предизвикателство, както за индивидите, така и за организациите и изисква инвестиране в нови умения и знания, към които техническите обучения не са насочени. Уменията за управляване на кариерата са част от тези умения. Те включват осъзнаване на нуждите от умения и собствените възможности, капацитет за ръководство на ученето, вземането на решения, планирането и действието според кариерните възможности.

 

 (1) Въз основа на информация, събрана чрез неговата мрежа за професионално ориентиране и професионално развитие през целия живот, CareersNet.

 (2) Вижте също така сайтът на Cedefop, краткият обзор на Cedefop, видео и Инструментът за Европа, отнасящ се до умения и онлайн анализ на свободните работни места.

 

Първо: онлайн услуги

Управлението на кариерата в 21 век става по-лесно. Многообразни онлайн услуги съществуват за тези, които искат да изследват самостоятелно своя потенциал чрез търсене на нови възможности за  учене и работа. Предложенията за самостоятелно намиране на информация за професии и възможности за учене, в съчетание с оценяване на личните умения и нагласи процъфтяват в целия ЕС. Много от тях включват възможността за създаване на лично портфолио описващо умения, квалификации, опит и стремежи. Във все по-голяма степен подобни уебсайтове включват съответни търсачки, свързващи лични отличителни черти и умения с рекламирани свободни работни места и позволяващи изготвянето на проекти на автобиографии и  кандидатстване за работни места. Някои от тези платформи са добре известни и широко използвани. Независимо от това, качеството на тези дигитални услуги варира, в зависимост от това как и от кого се създава съдържание, как се поддържат те, и как те ангажират потребителите.

Гъвкави услуги, доставяни чрез различни пътища

При насочените към личността онлайн услуги се наблюдава тенденция да бъдат по-малко ползезни за хора с относително ниско ниво на умения и знания. Техните дигитални умения може да са недостатъчни за използване на уеб платформите, информацията относно кариерата може да бъде трудна за откриване и тълкуване, и потребителите може просто да имат въпроси, на които не са дадени отговори от наличното съдържание.

Много хора се нуждаят от помощ от страна на квалифициран професионалист в областта на кариерното ориентиране, за да извлекат максимална полза от тези дигитални инструменти. Често срещана стратегия е рационализираната подкрепа чрез комбинация от пътища за доставяне (например телефон, чат и електронна поща). Правилната комбинация от пътища зависи от нуждите на потребителите, които обикновенно са оценявани с цел приспособяване на подкрепата, която получават. Достъпът до взаимодействие „лице в лице” най-често се запазва за потребителите с най-големи нужди.

В този смисъл работата на професионалистите в областта на кариерното ориентиране се променя; много от тях възприемат различна нагласа. Практикуващите е необходимо да имат желание да ревизират своите стратегии и да помагат за разработването на високотехнологични методи, а управителите е необходимо да оказват подкрепа с планове за развитие на персонала. Черпейки от добрите практики в цяла Европа, Cedefop е разработил комплект обучителни модули, специално насочени към подпомагане на промени в нагласите за кариерни услуги за ИКТ.

 

 

КАРЕ 1. ЕЛЕКТРОННО ОРИЕНТИРАНЕ ДАНИЯ

 

 

eGuidance Denmark (Електронно ориентиране Дания) е стартирана от Датското министерство на децата и образованието с цел доставянето на услуги за кариерно ориентиране до възможно най-голям брой хора, благодарение на нови технологии, например онлайн чатове, текстови съобщения и Фейсбук, наред с по-традиционна комуникация чрез електронна поща или телефон. Тази услуга е част от националния портал за ориентиране, който съдържа подробна информация за пазара на труда, покриваща цялата страна – основа за ефикасно кариерно ориентиране. Служителите на eGuidance работят в центрове за ориентиране и работа из цялата страна и са обучени да се справят със специфичните изисквания на новите комуникационни медии.

Системата е насочена към обучаеми в средното и висшето образование и към възрастни хора, търсещи помощ при управление на кариера си и развитието на своите умения. Нейните нови елементи, например онлайн чатове, са станали изключително популярни сред младите хора.

 

Услуги: ангажирани по места и отговарящи на контекста

 

Успешните дигитални услуги често са в отговор на специфични местни нужди, докато централното координиране е с тенденция да остава важен фактор за тяхната устойчивост. Те разгръщат своя пълен потенциал когато извличат информацията си директно от местни предприятия и мрежи на заинтересовани страни, насочвайки хората съответно до ориентиране, обучение, професионален опит и работни места. В резултат на това учителите, обучителите, наставниците, предприемачите и други членове на дадена общност играят все по-голяма роля в развитието на уменията за управление на кариерата на техните съграждани. Във Финландия учениците в средните училища подават своето портфолио до различни професионалисти за да придобият професионален опит в предприятия чрез училищна услуга, подкрепяна от онлайн платформа, от професионалисти в областта на кариерното ориентиране, и от учители. Работодателите рекламират своите предложения за професионален опит чрез същата образователна платформа и си сътрудничат както с персонала, работещ в сферата на ориентирането, така и с персонала, работещ в сферата на образованието, за да осигурят целесъобразност на програмата и педагогическа адекватност. В Белгия, програма, насърчаваща ранния контакт на учениците с новопояващи се професии, използва дигитални симулации на работни среди. Инициативата се осъществява чрез ориентиране и преподавателски персонал и се подпомага от индустриалните и търговските камари.

 

 

Изненадващо? Игри и забавление при ориентирането

                                                    

Компютърни игри са били използвани в миналото, макар и с ограничен обхват, за да позволят на младите хора да получат информация за професии и възможности за учене. Настоящи инициативи насърчават по-широкото използване на множеството среди и по-високата степен на ангажираност на потребителя, която съвременните игри могат да предложат. Например даден играч на компютърна игра може да играе професионална симулация или ролева игра с наблягане върху комуникационни или търговски умения, докато управленските игри са насочени към умения свързани с кариерата, а пъзелите проверяват, или се фокусират върху когнитивните умения. Игрите могат да регистрират поведението на играещите, да адаптират игровите условия и да предоставят информация, която да бъде използвана от специалистите в допълнение към оценяване, предоставяне на обратна връзка, и да подпомогнат развитието на дейности за кариерно развитие. Въпреки, че това е доста нова област на развитие, тя е многообещаваща; подходящата подкрепа от страна на моделите за кариерно развитие (вижте карето по-долу) може да помогне за осъществяване на мечтите и идеите на младите хора.

 

КАРЕ 2. YOUTH@WORK SCOTLAND (МЛАДЕЖ НА РАБОТА ШОТЛАНДИЯ)

 

 

За повечето млади хора планирането на кариера, свързана с образование, обучение и работа е трудно, но и важно начинание. Играта Youth@Work е проектирана от екип от международни специалисти за повишаване на кариерната осведоменост на тийнейджърите, насочваща ги да мислят за своите възможности за образование и професионални перспективи по положителен и едновременно с това реалистичен начин.

Дизайнерите и разработчиците на играта са идентифицирали изискваните кариерни компетентности и са ги включили в играта като резултати от учене. С цел да характеризират желаните резултати от учене и да конкретизират дейностите в различните зони на играта, те използват обратна връзка от младите играчи, както и две теоретични рамки.

 

 

Моделът за умения за управление на кариерата Skills Development Scotland: установява цялостен подход за подкрепа на отделните личности в придобиването и използването на ключови умения, които по най-добър начин им дават възможност да планират и да се стремят към възможности за живот, учене и работа, т.е. умения за управление на кариерата. Той им помага да определят притежаваните от тях умения и необходимите учебни цели за подобряване на възможностите им за наемане на работа и адаптиране към промени.

 

Моделът на професионалните интереси на американския психолог John Holland :

Базиран е на идеята, че кариерите се определят от взаимодействието между личността и средата: ние искаме работни места с хора като нас, хората търсят среди, които ще им позволят да използват своите умения и способности и да изразят своите нагласи и ценности, докато се занимават с приятни задачи и роли.

Играта е разработена като проект с отворен код в Unity и може да се играе от Safari и Firefox. Налична е тук ; нуждае се от интернет игрови плъгин Unity.

 

 

 

 

Дигитални инструменти и ресурси за управление на кариерата

 

Мениджъри и професионалисти в сферата на човешките ресурси могат да използват инструменти като „дигиталния портфейл”, за да планират (пре)разпределението и обучението чрез регистриране на резултатите на оценявания и резултатите от дейности за обучение и развиване на умения (например наставничество). Ако бъдат добре интегрирани в дългосрочното развитие на човешките ресурси, тези инструменти могат да помогнат на фирмите да управляват талантите на своя персонал, да планират приемственост и да подпомагат иновациите. Управлението на индивидуалния портфейл, когато е комбинирано с гъвкави стратегии за учене, може да подпомага реорганизацията на производството и да укрепва наборът от уменията и самостоятелността на работниците.

 

Все по-често предложенията за онлайн обучение са маркирани с печати за качество и участниците получават сертификат или доказателство за квалификация. Нарастващата важност на такива схеми за обучение (най-вече адресирани към възрастните) се изразява във факта, че няколко европейски държави са започнали да свързват квалификации, придобити извън системата на формалното образование и обучение с официални квалификационни стандарти, например националните квалификационни рамки (Франция с нейното валидиране на предишно учене (VAE), Нидерландия, Полша с нейните квалификации на пазара на труда).

 

КАРЕ 3. МОЯТА КАРИЕРА – КАРИЕРЕН ПОРТФЕЙЛ В БЕЛГИЯ

(ФЛАНДРИЯ)

 

 

 

В Белгия, Фламандската обществена служба по заетостта (VDAB) предлага онлайн системата Mijn loopbaan (Моята кариера), която позволява на потребителите да имат изцяло персонализиран онлайн портфейл. Този портфейл им дава възможност да следят своите компетентности и квалификации, да създават своя автобиография и да я качват на онлайн платформа, използвана от работодателите. Системата е свързана с базата данни на свободните работни места и използва сложни техники за откриване на съответствие (напр. въз основа на компетентности). Mijn loopbaan може също така да бъде използвана за търсене на множество различни видове възможности за образование и обучение. С цел подпомагане на ранното кариерно учене и повишаване на участието сред младите хора, VDAB предлага полудневни, или с по-голяма продължителност практически обучителни сесии за преподаватели, за това как самостоятелно да  използват Моята кариера и как да запознаят своите ученици и студенти с този инструмент.

 

 

Единни точки за достъп и използване на голям обем данни

 

В много страни са на мода единните национални точки за достъп до информация за пазара на труда, благодарение извличането на голям обем данни и други прояви на дигиталния прогрес. Тези услуги събират на едно място данни за пазара на труда, разпръснати в различни уебсайтове и предоставят лесни за ползване потребителски интерфейси, визуализации на данни или свободен достъп до масиви от данни, заедно с възможността за приспособяване на потребителския интерфейс. Пример в това отношение е популярният, базиран в Обединеното кралство, онлайн портал LMI for all (Информация за пазара на труда за всички), който свързва и стандартизира източниците на информация за пазара на труда с високо качество, за да направи вземането на кариерни решения по-лесно за работещите, търсещите работа и работодателите. Тези данни са свободно достъпни за ползване в съответни приложения и уебсайтове чрез интерфейс за приложни програми. Тези и подобни на тях услуги понастоящем извличат полза от данни, отразяващи онлайн известия за свободни работни места, които могат да бъдат използвани както за изобразяване на поведението на пазара на труда, така и за да се създават инструменти за откриване на съвпадение между потребителите и предлаганите работни места. При все че извличането на голям обем данни може да подобри кариерната интелигентност, то трябва да бъде основано на качествени данни от широк спектър източници. Понастоящем източник на данните са интернет сайтове и обществените служби по заетостта; те могат евентуално да бъдат необективни и основани на архиви с ниско качество. Качеството им вероятно ще се повиши чрез полагане на усилия от страна на националните власти за обозначаване и хармонизиране на данните за свободните работни места.

 

 

Обещаващо и все пак предизвикателство: изкуствен интелект и машинно самообучение в кариерното развитие

 

Изкуственият интелект може да подобри услугите, насочени към отделната личност. Той може, въз основа на поведението на потребителите и данните, съхранявани в личните портфейли, да предлага адаптирана информация и дейности за развитие и откриване на съвпадение по отношение на работни места. Тъй като машинното самообучение позволява динамично усъвършенстване на алгоритмите чрез разпознаване на модели, изкуственият интелект във все по-голяма степен се използва за игри и забавно образование, както и в социалните медии.

 

Независимо от това машинното самообучение в кариерното развитие е още на съвсем начален етап, като се има предвид нееднаквото качество на данните, от които то се нуждае, за да се учи. Обозначаването на данни може да е слабо в много страни (какъвто е случаят с обозначаването на свободните работни места) и настоящата тенденция за използване на социалните медии има склонността да прави противоречиви идентифицираните модели, в зависимост от начинът по който хората ги използват (например публикации в Twitter срещу такива във Facebook). Има и основателни съмнения по отношение публичното генерализиране на алгоритми, които са били разработени в затворени среди. Например, инструменти които помагат за намиране на работа и осигуряват кариерни съвети трябва да бъдат във възможно най-голяма степен „обучавани“ с представителни примери от истински потребители. Предизвикателствата понастоящем подсказват, че все още има необходимост от подобряване на базовите данни. За това ще бъде нужно национално инвестиране, по-добро регулиране и внимателно ръководене на машинното самообучение при подкрепата на кариерното развитие.

 

Дигитални технологии в подкрепа на кариери през целия живот...

 

Личната, динамична кариерна информация, когато е подкрепена от широк консенсус относно информационните стандарти, пътища и процедури, може да бъде използвана за предоставяне на цялостна подкрепа на учещите в различни организации, например служби за заетост, центрове за ориентиране, училища, центрове за социално осигуряване и предприятия. Ключова роля играят солидните национални системи за квалификация и валидиране, даващи възможност за интегриране на сертификати за образование на възрастни, придобити извън формалната образователна система.

Дигиталните портфейли стават все по-важни за координирането на политики и предоставянето на учене на възрастни. Използвани по добър начин, портфейлите дават възможност за висококачествени препращания между службите, които оценяват нуждите от умения и дават кариерни съвети на доставчиците на обучения и службите по валидиране.

 

 

… и учене през целия живот

 

Смесеният тип обучение, комбинирането на електронни ресурси с прякото общуване между обучаван и преподавател, дава възможност за адаптиране към контекста на потребителите и времето, с което те разполагат. При този модел специалистът може да се постави в позицията на информиран партньор, който помага на потребителя да проектира своя собствен учебен опит, чрез избиране на онлайн ресурси и планиране на дейности. Подходът може да използва синхронно или асинхронно учене, диверсифицирани медии и мобилни приложения. Смесеният тип решения могат да бъдат насочени към специфичните характеристики на ученето на работното място, ситуации в класната стая и използване в домашни условия.

 

КАРЕ 4. ОНЛАЙН НАСТАВНИК ПОДПОМАГАЩ СМЕСЕН ТИП ОБУЧЕНИЕ

 

 

Специалисти от пет страни (България, Чехия, Литва, Румъния и Словения) са в процес на разработване на онлайн ресурс за наставничество и обучение от страна на равнопоставени партньори за млади обучаващи медицински сестри, служители от социалните служби, службите за младежта и учители, желаещи да станат наставници на млади хора над 18 години, които са в началото на своята кариера.

Ресурсът съдържа курс за обучение по професионално ориентиране и наставничество при смесен тип обучение, набор от най-добри практики, отнасящи се до равнопоставеността между половете и недопускането на дискриминация при професионалното ориентиране, както и насоки за професионално обучение от страна на равнопоставени партньори и за пряко общуване с млади хора.

Целта на изпълнявания проект е да създаде мрежа от професионални обучители, специализирани в наставничество, основано на учебни дейности, които могат да бъдат създадени по гъвкав начин и във всеки момент с помощта на дигитални инструменти. Този смесен подход се предлага на млади хора с цел повишаване на възможностите им да бъдат наемани на работа и на техните предприемачески умения, и с цел подкрепа за справяне с прехода от образование към работа.

 

Кариерната подкрепа като индивидуално право

Консолидирането на кариерната подкрепа като индивидуално право е неразривно свързано с развитието на дигиталното гражданство.

Европейският стълб на социалните права насърчава достъпа до подкрепа при кариерното развитие, като индивидуално право, свързано с равните възможности за учене и работа; някои държави са направили достъпа до ориентиране законово право. Естония понастоящем прави стъпка отвъд това, като интегрира кариерната подкрепа в изпълнението на дигиталното гражданство. Текущите процеси в ученето през целия живот сочат, че това е една смислена стратегия.

Дигиталните портфейли могат да бъдат използвани за регистриране, и за подпомагане изпълнението на индивидуални права, какъвто е например случаят с ваучери за ориентиране  (Белгия-Фландрия) и лични партиди за учене (Франция). Улесняването на достъпа до обществено достъпни учебни ресурси, намирането на съответствие между платформи и други услуги, могат да бъдат част от една дигитална „екосистема“ на отделния гражданин, която се адаптира към неговите развиващи се нужди „през целия му житейски път“.

 

Какво предстои в бъдеще

 

Процесите, отнасящи се до наличността на данни и увеличаването на изчилителната мощност сочат, че кариерната подкрепа през целия живот е по-достъпна от когато и да било преди. Дигиталните иновации, когато са включени по подходящ начин в контекста на ориентирането, ученето и работата, са двигател на прогресивна промяна от пасивна към динамична подкрепа, приспособена към променящите се индивидуални нужди. До известна степен политиките за заетост, образование и обучение все още са в капана на „ограничените пространства“, прилагайки универсални решения, може би поради невъзможността за управление и предаване на сложна индивидуална информация. Този подход постепенно бива заменян: сега хората могат да учат и да получават подкрепа въз основа на това какво знаят и от какво се нуждаят, като предаването на информация става все по-лесно.

 

За да подобрят използването и обхвата на дигиталните инструменти, националните власти и други поощряващи тези процеси институции трябва да обмислят подходящи начини за адаптиране на съвременните иновации към техните нужди и условия. За да окаже подкрепа на потенциални институции, поощряващи дигиталните иновации, Cedefop е разработил инструмент за вземане на решения, който дава възможност на създаващите политики да оценят прехвърлимостта и адаптивността на дигиталните услуги за подкрепа на кариерата (включително намирането на съответствия, профилирането и портфейлите). Негова интерактивна версия ще бъде налична до края на 2019 г.

Всички тези иновации съдържат в себе си обещание да подпомогнат предоставянето на потребителите на висококачествени, приспособени онлайн информация и съвети, но холистичната, персонализирана подкрепа вероятно винаги ще се нуждае от човешка намеса. Това със сигурност се отнася за сложни и дълбоко социални дейности като консултирането.

 

 

Кратък обзор – 9143 EN

Кат. №: TI-BB-19-006-EN-N

ISBN 978-92-896-2822-8, ИДО:10.2801/907856

Авторско право © Европейски център за развитие на професионалното обучение

(Cedefop), 2019 г.

Възпроизвеждането е разрешено при посочване на източника.

 

Кратките обзори се публикуват на английски, френски, немски, гръцки, италиански, полски, португалски и испански, както и на езика на държавата, поела председателството на ЕС. За да ги получавате редовно, регистрирайте се на:

https://www.cedefop.europa.eu/en/user/register

Други кратки обзори и публикации на Cedefop можете да откриете на:

www.cedefop.europa.eu/EN/publications.aspx

 

Европа 123, Солун (Пилеа), ГЪРЦИЯ

Пощенски адрес: Поща обслужваща Cedefop, 57001 Терми, ГЪРЦИЯ

Тел.: +30 2310490111, Факс: +30 2310490020

Електронна поща: info@cedefop.europa.eu

 

посетете нашия портал www.cedefop.europa.eu

 

 

Resource Details
Autori i burimit
CEDEFOP
Lloji i burimit
Rasti Studimi
Vendi
Европа
Data e Publikimit
Jazyk dokumentu
Английски
Login (1)

Komente

Убедена съм, че точно дигиталните иновации подкрепят и дават възможности за развитие, че най-търсените работници са тези, които могат да се адаптират към промяната. Промяната е законът на живота. Дигиталните инструменти и ресурси са средство за управление на кариерата, подкрепят я в известна степен, както и подкрепят ученето през целия живот. 
Login (0)

Users have already commented on this article

Identifikohu ose Regjistrohu për të postuar komente.

Want to add a resource ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new resource!