Evidence & Research

Kakšne raziskave in dokazi obstajajo o izobraževanju odraslih v Evropi?

What research and evidence is there about adult learning in Europe?

Policy and provision for adult learning needs to be based upon evidence about what is effective. The European Commission helps by commissioning research and by disseminating the latest information to policymakers and stakeholders.

Analysis of the effectiveness of adult learning policies

The European Commission published a study bringing together the latest evidence about the key success factors that make adult learning policies effective. It includes a framework for analysing policies and guidance to Member States on developing and monitoring effective adult learning policies. This is the basis for the EPALE Policy Analysis Tool, designed to help policy makers assess their adult learning policies and provision, and make improvements where necessary.

The situation of adult education and adult learning varies significantly between the different Member States of the European Union. The European Commission has commissioned this series of in-depth reports about the situation of adult learning in each country. The findings from these 28 reports have been systhesised into a report that identifies at the main trends and challenges facing the adult learning sector across the whole EU.

The Survey of Adult Skills

The European Commission contributes to PIAAC(link is external)’s Survey of Adult Skills organised by the OECD(link is external). The survey provides real data about the skills of adults in 40 countries across the globe. It shows that a very high proportion of adults in Europe struggle with basic skills like literacy, numeracy and digital skills.

Other useful research on adult learning

Here are some links to other research and studies relevant to adult learning, which the EC has commissioned:

Adult Learners in Digital Learning Environments

The study describes the current state-of-play in the use of ICT-enhanced learning, including OER, in adult education, across different countries. It describes the many benefits of using ICT in adult learning, and provides recommendations to policymakers, learning providers and learners about making the best use of ICT.

Adult Education and Training in Europe – widening access to learning opportunities

The publication uses a range of indicators to describe in detail the adult education and training policies and provision in EU countries, with a focus on the most vulnerable groups of adult learners, in particular those lacking basic skills or with low level or no qualifications.

Financing the adult learning sector

The study analyses the different approaches to funding adult learning in a number of EU countries, compared with other parts of the world. It examines different sources of finance and different kinds of funding instruments and makes recommendations to policymakers.

Opening Higher Education to Adults

The study uses examples of good practice from 15 countries to examine ways in which higher education can be made more flexible and therefore more accessible to people later in life.

Key competences for adult learning professionals

The study is based on an analysis of good practice in several countries. It identifies the key competences required by different professionals working in the adult learning sector, including not only teaching, but also management and programme development. The study can be used to develop competence profiles adult education staff.

Continuing Vocational Education and Training in Europe – the way ahead

This publication synthesises recent research on Continuing Vocational Education and Training (CVET). It analyses how CVET contributes to economic and social policy objectives, outlines major achievements in CVET practices and policies and highlights policy gaps and challenges that remain to be addressed.

Work-based learning in continuing vocational education and training: policies and practices in Europe

This publication is based on a study of medium-sized enterprises in six countries. It analyses policies and practices of work-based learning in C-VET, describes the main forms and patterns of WBL for CVET, and identifies the main advantages, needs and challenges.

Upskilling Unemployed Adults - the organisation, profiling and targeting of training provision

This review is based on reports on 33 countries. It describes the funding, governance and implementation of training interventions for unemployed adults, draws lessons about good practice, outlines the challenges encountered by training programmes and presents recommendations.

Politika in zagotavljanje izobraževanja odraslih morata temeljiti na dokazih o tem, kaj je učinkovito. Evropska komisija pomaga z naročanjem raziskav in s posredovanjem najnovejših informacij oblikovalcem politik in deležnikom.

 

Analiza učinkoviti politik izobraževanja odraslih

 

Evropska komisija je objavila študijo, ki združuje najnovejše dokaze o ključnih dejavnikih uspeha, zaradi katerih so politike izobraževanja odraslih učinkovite. Vključuje okvir za analizo politik in smernic za države članice v zvezi z razvojem in spremljanjem učinkovitih politik izobraževanja odraslih. To je osnova za orodje za analizo politike na platformi EPALE, ki je oblikovano za pomoč oblikovalcem politik pri oceni svojih politik in zagotavljanja izobraževanja odraslih in za izvajanje izboljšav, kjer koli je treba.

Študija učinkovitosti politik izobraževanja odraslih

Analitični okvir

Orodje za analizo politike na platformi EPALE

Evropska Komisija je naročila sklop poglobljenih poročil o položaju izobraževanja odraslih v posamezni državi. Ugotovitve iz 28 poročil so bile povzete v poročilu, ki opredeljuje glavne trende in izzive, s katerimi se soočamo v izobraževanju odraslih po vsej EU.

 

 

Raziskava o znanjih in spretnostih odraslih

 

Evropska komisija prispeva k raziskavi o znanjih in spretnostih odraslih v okviru programa za mednarodno ocenjevanje kompetenc odraslih PIAAC, ki jo organizira OECD. Raziskava zagotavlja prave podatke o znanjih in spretnostnih odraslih v 40 državah po svetu. Kaže, da ima velik delež odraslih v Evropi težave z osnovnimi spretnostmi, kot so jezikovna, matematična in digitalna pismenost.

Povzetek raziskave o znanjih in spretnostih odraslih

 

Druge uporabne raziskave o izobraževanju odraslih

V nadaljevanju je na voljo nekaj povezav do drugih raziskav in študij, ki so pomembne za izobraževanje odraslih in jih je naročila Evropska komisija:

Študija o odraslih v digitalnih učnih okoljih (Adult Learners in Digital Learning Environments)

 

Ta študija opisuje trenutno stanje pri uporabi izobraževanja, izboljšanega z IKT, vključno z odprtimi viri izobraževanja (OER) na področju izobraževanja odraslih po različnih državah. Opisuje številne prednosti uporabe IKT pri izobraževanju odraslih in zagotavlja priporočila za oblikovalce politik, ponudnike izobraževanj in učence o čim boljšem izkoriščanju IKT.

Ta študija opisuje trenutno stanje pri uporabi izobraževanja, izboljšanega z IKT, vključno z odprtimi viri izobraževanja (OER) na področju izobraževanja odraslih po različnih državah. Opisuje številne prednosti uporabe IKT pri izobraževanju odraslih in zagotavlja priporočila za oblikovalce politik, ponudnike izobraževanj in učence o čim boljšem izkoriščanju IKT.

 

Ta objava uporablja vrsto kazalnikov, ki podrobno opisujejo politike izobraževanja in usposabljanja odraslih ter njihovo zagotavljanje v državah EU, pri čemer je poudarek na najbolj ranljivih skupinah učečih se odraslih, zlasti tistih, ki jim primanjkujejo osnovne spretnosti ali imajo malo ali nič kvalifikacij.

Študija o financiranju sektorja izobraževanja odraslih (Financing the adult learning sector)

 

V tej študiji so analizirani različni pristopi k financiranju izobraževanja odraslih v številnih državah EU v primerjavi z drugimi deli sveta. Pregledani so različni viri financiranja in različne vrste finančnih instrumentov ter so podana priporočila za oblikovalce politik.

Študija o odpiranju višjega izobraževanja odraslim (Opening Higher Education to Adults)

 

V tej študiji so uporabljeni primeri dobrih praks iz 15 držav, da se pregledajo načini, kako lahko višje izobraževanje postane pozneje v življenju prožnejše in tako dostopnejše ljudem.

Študija o ključnih kompetencah za strokovnjake za izobraževanje odraslih (Key competences for adult learning professionals)


 

Ta študija temelji na analizi dobrih praks v več državah. Opredeljuje ključne kompetence, ki jih zahtevajo različni strokovnjaki, ki delajo v sektorju izobraževanja odraslih, in ne vključujejo le poučevanja, ampak tudi vodenje in razvoj programov. Študija je mogoče uporabiti za razvoj profilov kompetenc osebja za izobraževanje odraslih.

Študija o nadaljevanju poklicnega izobraževanja in usposabljanja v Evropi – pot naprej (Continuing Vocational Education and Training in Europe – the way ahead)

 

Ta objava povzema nedavno raziskavo o nadaljevalnem poklicnem izobraževanju in usposabljanju (CVET). V njej je analizirano, kako CVET prispeva k ciljem ekonomske in socialne politike, opisani so glavni dosežki v praksah in politikah CVET, izpostavljeni pa so tudi politične vrzeli in izzivi, ki jih je še treba obravnavati.

Učenje na delovnem mestu pri nadaljevalnem poklicnem izobraževanju in usposabljanju: politike in prakse v Evropi (Work-based learning in continuing vocational education and training: policies and practices in Europe)

 

Ta objava temelji na študiji srednje velikih podjetij v šestih državah. Analizira politike in prakse učenja na delovnem mestu v CVET, opisuje glavne oblike in vzorce učenja na delovnem mestu za CVET in opredeljuje glavne prednosti, potrebe in izzive.

Izpopolnjevanje brezposelnih odraslih – organizacija, ustvarjanje profila in ciljno usmerjanje zagotavljanja usposabljanja (Upskilling Unemployed Adults - the organisation, profiling and targeting of training provision)

 

Ta pregled temelji na poročilih o 33 državah. Opisuje financiranje, upravljanje in izvajanje usposabljanj za brezposelne odrasle, oblikuje zaključke glede dobrih praks, opisuje izzive, s katerimi se soočajo programi usposabljanja, in predstavlja priporočila.