chevron-down chevron-left chevron-right chevron-up home circle comment double-caret-left double-caret-right like like2 twitter epale-arrow-up text-bubble cloud stop caret-down caret-up caret-left caret-right file-text

EPALE - ePlatforma za izobraževanje odraslih v Evropi

Spletni dnevnik

Rozhovor EPALE s Ivanou Pirohovou, vedoucí Katedry andragogiky Ústavu pedagogiky, andragogiky a psychologie FHPV Prešovské univerzity

21/09/2020
objavil Tomáš Langer
Jezik: CS

Jednou z cílových skupin EPALE jsou také vědecká a výzkumná pracoviště ve vzdělávání dospělých, proto jsme pro rozhovory EPALE tentokrát oslovili všechna andragogická pracoviště (katedry či ústavy, kde se vyučuje andragogika jako studijní obor), a to jak v Česku, tak i na Slovensku. Postupně čtenářům přineseme rozhovory s představiteli jednotlivých pracovišť. Cílem rozhovorů je poskytnout čtenáři aktuální pohled na mnohdy nepřístupná pracoviště a nahlédnout pod pokličku toho, co se v nich děje, které osobnosti v nich působí, jaké výzkumy se realizuji a které zajímavé knihy publikují. Otázky byly pro všechna pracoviště stejné (jen na Slovensku jsme jednu otázku přidali), rozhovory proběhly prostřednictvím e-mailu v měsíci srpnu 2020.

Doc. PhDr. Ivana Pirohová, PhD. je absolventkou magisterského štúdia v študijnom odbore Výchova a vzdelávanie dospelých na Filozofickej fakulte v Prešove UPJŠ v Košiciach. Doktorandské štúdium v študijnom odbore Andragogika absolvovala na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave a akademický titul docent v študijnom odbore Pedagogika získala na Pedagogickej fakulte Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Je autorkou a spoluautorkou monografií a učebných textov Vzdelávateľ dospelých v profesijnom vzdelávaní zamestnancov (2003), Diagnostika v teórii a praxi edukácie dospelých (2006), Andragogická diagnostika (2008), Teórie vzdelávania dospelých (2015), Profesijná andragogika I (2016), Individualizácia edukácie dospelých Rómov z marginalizovaných komunít (2016), Vzdelávanie dospelých Rómov z marginalizovaných komunít (2019). Celý profesijný akademický život doc. PhDr. Ivany Pirohovej, PhD. je spätý s Katedrou andragogiky v Prešove. Od roku 2015 je vedúcou Katedry andragogiky na Ústave pedagogiky, andragogiky a psychológie Fakulty humanitných a prírodných vied Prešovskej univerzity v Prešove.

 

Popište prosím čtenáři stručnou historii vašeho pracoviště.

Začiatky Katedry andragogiky v Prešove sú datované rokom 1964, kedy vznikla Katedra osvety a pedagogiky dospelých na Filozofickej fakulte v Prešove UPJŠ v Košiciach. Vývoj katedry bol od samého začiatku až po súčasnosť poznamenaný častými organizačnými zmenami v názve katedry, študijného odboru a študijných programoch. Od roku 1990 sa v študijnom odbore Vzdelávanie dospelých vytvorili tri špecializácie: sociálna práca, personálny manažment a kulturológia. Od roku 1996 sa Katedra vzdelávania dospelých stala súčasťou Filozofickej fakulty novovzniknutej Prešovskej univerzity v Prešove. Materská Katedra vzdelávania dospelých bola v roku 1997 premenovaná na Katedru vzdelávania dospelých a sociálnej práce a v akademickom roku 1997/98 boli prijatí prví študenti dvoch samostatných študijných odborov andragogika a sociálna práca. V roku 2006 sa Katedra vzdelávania dospelých a sociálnej práce rozdelila na Katedru andragogiky a Katedru sociálnej práce v rámci Inštitútu edukológie a sociálnej práce na FF PU v Prešove. Od 1. októbra 2010 je Katedra andragogiky súčasťou Ústavu pedagogiky, andragogiky a psychológie na Fakulte humanitných a prírodných vied Prešovskej univerzity v Prešove.

 

Se kterými významnými jmény bylo či je vaše pracoviště spjato?

Pri zrode katedry stál PhDr. Ján Misál a jej koncepciu ďalej rozvíjali vedúci katedier PhDr. Štefan Merešš, CSc., PhDr. Ing. Jozef Kubovský, doc. PhDr. František Karšay, CSc., prof. PhDr. Andrej Čuma, CSc., doc. PhDr. Marta Bačová, CSc., prof. PhDr. Anna Tokárová, CSc. a doc. PhDr. Vladimír Frk, CSc. Na výučbe sa počas existencie katedry podieľal rad významných odborníkov z externého prostredia, napr. z oblasti kariérového poradenstva Ing. Mária Kubišová (K.A.B.A. Slovensko) a riadenia ľudských zdrojov PhDr. Miroslav Fedor (U. S. Steel Košice).

 

Kolik studentů u vás aktuálně studuje?

Katedra poskytuje bakalárske štúdium andragogiky v dennej i externej forme štúdia približne v počte 40 (v tomto čase prebiehajú zápisy študentov).

 

Která témata vaše kolegyně a kolegové aktuálně řeší?

Aktuálne na katedre riešime vedecko-výskumný projekt Vyučovanie v školách druhej šance z perspektívy učiteľa a dospelého učiaceho sa. Zaoberáme sa témami, ktoré rezonujú nielen v akademickej obci, ale aj v praxi a majú regionálny aj národný charakter. Obzvlášť sa v posledných rokoch zameriavame na oblasť vzdelávania dospelých zo sociálne vylúčených skupín, ale aj edukáciu seniorov a oblast poradenstva v ďalšom vzdelávaní.

 

Které výzkumy či šetření vaše pracoviště realizuje či v minulosti realizovalo?

V minulosti boli výskumné projekty katedry zamerané na ústrednú tému kvality života a vzdelávania dospelých (zodpovedná riešiteľka – prof. PhDr. A. Tokárová, CSc.). Tradične na katedre prebieha výskum v historických témach súvisiacich so vznikom a rozvojom vzdelávania dospelých na Slovensku (projekt VEGA Výchova a vzdelávanie dospelých na Slovensku v podmienkach existencie ČSR 1918 – 1938). Významnou súčasťou výskumných aktivit sú témy súvisiace s edukáciou seniorov (projekt VEGA Možnosti kooperatívnej edukácie detí a seniorov v rezidenciálnych zariadeniach). A ako som už spomínala, v posledných rokoch je to téma edukácie dospelých Rómov z marginalizovaných komunít (projekty VEGA Individualizácia edukácie dospelých Rómov z marginalizovaných komunít, Koncept vzdelávania dospelých Rómov z marginalizovaných komunít). Aktuálne společenské dianie nás v blízkej budúcnosti bude nútiť intenzívnejšie sa zaoberať otázkami občianskeho vzdelávania a aktívneho občianstva.

 

Pokud byste měli vybrat z publikační činnosti svého pracoviště jednu či dvě zajímavé monografie, které by to byly?

Monografia Kooperatívna edukácia detí a seniorov v rezidenciálnych zariadeniach (Lenhardtová a kol., 2015) poskytuje na základe výskumu zostavený program zameraný na kooperatívnu edukáciu detí z detských domovov a seniorov z rezidenciálneho prostredia.

Monografia Vzdelávanie dospelých Rómov z marginalizovaných komunít (Pirohová, Lukáč, Lukáčová, 2019) obsahuje zistenia kvalitatívneho výskumu druhošancového vzdelávania Rómov a Rómiek na strednej odbornej škole a poskytuje formulované tézy „sprevádzajúceho“ konceptu vzdelávania dospelých bez vzdelania a so základným vzdelaním.

 

Jak se vám daří navazovat kontakt s praxí?

Katedra andragogiky nad rámec bežných praxí spolupracuje so spoločnosťou DEKRA, kvalifikácia a poradenstvo, s.r.o., ktorá poskytuje vybraným študentom andragogiky projekt „Stážista“ ukončený certifikátom DEKRA o absolvovaní stáže. Študentom a študentkám andragogiky, ako aj iným záujemcom, katedra ponúka akreditovaný program ďalšieho vzdelávania Lektor (garant PhDr. M. Lukáč, PhD.). V rámci aktuálne prebiehajúceho projektu APVV sme v úzkom kontakte so strednými školami po celom Slovensku, ktoré ponúkajú externé štúdium pre dospelých bez vzdelania alebo so základným vzdelaním.

 

Co podle vašeho názoru nejvíce trápí slovenskou andragogiku?

Chýbajúci systém vzdelávania dospelých, chýbajúca podpora štátu a nízka miera povedomia o význame vzdelávania dospelých na úrovni regiónov. Ďalej dlhodobo evidujeme nízku profesionalizáciu v oblasti edukácie dospelých a ohrozovanie kvality poskytovaného vzdelávania. Skepticky sa staviame k podpore len vymedzeného segmentu vzdelávania dospelých zameraného na základné zručnosti a zručnosti pre prácu. Nedá sa nespomenúť dlhodobo sľubovaný nový zákon o ďalšom vzdelávaní, ktorý by mal priniesť důležité pozitívne zmeny.

 

Jedním z projektů na podporu vzdělávání dospělých v členských zemích EU je EPALE. Jak vnímáte její úlohu v oboru?

Považujem túto iniciativu za pozitívny nástroj výmeny informácií a názorov o vzdelávaní dospelých, i propagácie vzdelávania dospelých a študijných odborov o edukácii dospelých. Otvára mnoho důležitých tém, ku ktorým sa vyjadrujú poprední akademickí i praktickí odborníci. Z blogov uverejnených na platforme EPALE je možné čerpať aktuálne a zaujímavé informácie tak pre nás ako učiteľov ako aj pre študentov odboru andragogika.

 

A je tu otázka na závěr… Pokud byste měla neomezenou moc, co byste pro podporu vzdělávání dospělých udělala?

Uznala by som vzdelávanie dospelých ako samostatný sektor vzdelávacieho systému.

 

Ptal se: Tomáš Langer, expert EPALE

Share on Facebook Share on Twitter Epale SoundCloud Share on LinkedIn Share on email