European Commission logo
Ustvari račun
Resource Details
GRADIVO

Õppimise toetamine Eesti Rahvaülikoolides

Rahvaülikoolid kannavad ajalooliselt olulist rolli täiskasvanute õppes, olles organiseerituse poolest sarnased formaalharidusega, aga sisuliselt kandmas vabahariduse põhimõtteid. Nad on kujunenud koolide algataja Grundtvigi ja Põhjamaade rahvaülikoolide eeskujul, pakkudes ajastule ja rahvusele omaseid teadmisi ja oskusi enesearenguks ning ühiskonna muutustega toimetulekuks.

Uurimuses tuginen sümboolse süsteemi teooriale (Dandridge, Mitroff, Joyce, 1980; Wexler, 1992; Woods, 1983), mis rõhutab subjektide võimet tõlgendada ja kujundada sotsiaalset reaalsust (Antikainen, Rinne, Koski, 2009). Organisatsiooni sümboolse süsteemina käsitlen nii füüsilisi kui ka tunnetatavaid aspekte, mis protsessis mõjutavad rahvaülikooliga seotud inimesi: õppijaid, õpetajaid ja juhte.

Uurimistöö küsimus on: millised on õppimise toetamise kogemused Eesti rahvaülikoolides? Eesmärgiks on ülevaade õppimise toetamisest rahvaülikoolides. Andmete kogumisel kasutasin individuaal- ja fookusgrupi intervjuusid ning andmete analüüsimisel tuginesin kombineeritud temaatilisele sisuanalüüsi meetodile. Andmete kogumiseks moodustasin eesmärgipärase valimi, millesse kuulusid rahvaülikoolide õppijad, õpetajad ja juhid.

Tulemustest selgub, et rahvaülikool kui sümboolne süsteem kannab erinevate osapoolte kogemustes sarnaselt mõistetavaid väärtusi, tegevusi ja norme. Täiskasvanud õppijaid toetab rahvaülikoolidele ajalooliselt oluline sõnum “Avatus kõigile”. Olulised väärtused on individuaalsus ja personaalsus, elukestva õppe ning iga õppija väärtustamine. Õppimise toetamisel on oluline roll suhetel õppimisprotsessis, hinnangutevaba tagasisidestamine. Olulist osa omavad väärtusi kannavad traditsioonilised tegevused ning olulist rolli mängib ajaline faktor. Ajalooliselt on kujunenud välja ühised nii seadustes kinnitatud kui ka kokkuleppelised normid, mida osapooled tunnetavad ja järgivad. Rahvaülikool pole niivõrd kindel organisatsioon, vaid ajas kujunev nähtus.

Uurimustulemustest järeldub, et mitteformaalne õppimine omab ühiskonnas üha suuremat rolli, et tulla toime muudatustega. Rahvaülikoolidel on läbi ajaloo olnud oluline koht rahvahariduse pakkumisel kõigile, luues võrdsust ning pakkudes võimalust ühiskonna elu mõista ja selles kaasa rääkida. Olenemata katkestusest rahvaülikoolide tegevuses 1940- 1959 aastal, on esil ühtne väärtuste, normide ja tegevuste kujunemine.

Võtmesõnad: rahvaülikool, õppimise toetamine, elukestev õppimine, sümboolne süsteem

Tallinna Ülikoolis kaitstud magistritöö on avaldatud ETERA kataloogis.

Resource Details
Avtor vira
Pille Perner
Vrsta vira
Študije in poročila
Država
Eesti
Datum objave
Jezik dokumenta
Eesti keel
Login (0)

Want to add a resource ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new resource!