European Commission logo
Create an account
News
Novice

Novi Sosvet za tretje življenjsko obdobje na Statističnem uradu RS

Predstavljamo Sosvet za tretje življenjsko obdobje, ki deluje pri SURS. Njegov namen je razprava o podatkih in kazalnikih vezanih na populacijo, starejšo od 65 let.

SURS veliko aktivnosti usmerja na področje komuniciranja in odzivanja na uporabniške potrebe. V ta namen že okoli 30 let delujejo sosveti – strokovno metodološko posvetovalna telesa za posamezna statistična področja. Vključujejo strokovnjake iz različnih ustanov, ki lahko s svojimi predlogi vplivajo na pripravo podatkov in razvoj slovenske statistike na strokovni ravni. Naloge sosvetov so izmenjava znanj, razpravljanje o vsebini programov statističnih raziskovanj ter predlaganje racionalizacije in posodobitev s področja dela sosveta. Sosveti so mednarodno priznani ter predstavljajo primer dobre prakse sodelovanja med uporabniki in dajalci podatkov ter SURS.

Leta 2021 so bili ustanovljeni trije novi sosveti, in sicer za raziskovalce, dajalce podatkov ter sosvet za tretjo življenjsko obdobje, ki je 20. sosvet na SURS. Ustanovljen je  bil z namenom, da razpravlja o podatkih in kazalnikih vezanih na populacijo starejšo od 65 let.  Ta namreč v Sloveniji predstavlja 20 % vsega prebivalstva. Sosvet sestavljajo člani iz različnih ustanov, ki se ukvarjajo s problematiko starejših.  Sosvetu predseduje  dolgoletni direktor SURS, sedaj predstavnik Zveze društev upokojencev Slovenije, Tomaž Banovec. Člani sosveta sodelujejo pri oblikovanju vsebine statističnih raziskovanj z vidika obravnave starejših, se seznanjajo z razvojem metodologij povezanih s tem področjem, spremljanjem sprememb zakonodaje, ki vplivajo na zagotavljanje podatkov o tem delu populacije, ter obravnavajo vprašanja glede vsebine objavljenih podatkov s področja starejših. Njihovo interdisciplinarno zbiranje je nujno, saj so starejši pomembna skupina prebivalcev. Podatki so podlaga za oblikovanje strategij in politik za sistemsko spremljanje tega področja.  

Statistični podatki o populaciji, starejši od 65 let.

Sosvet za tretje življenjsko obdobje se je do sedaj sestal dvakrat. Člani smo se seznanili z naborom podatkov s področja tretjega življenjskega obdobja, ki jih zbira SURS v okviru različnih statističnih raziskovanj. Trenutno tečejo intenzivne priprave na izvedbo raziskovanja oz. ankete o učenju in izobraževanju odraslih (UIO), ki se bo izvajala skladno z novo krovno uredbo o statističnih raziskovanjih za osebe (IESS). Zbiranje podatkov se bo potekalo letos jeseni. Cilj tega raziskovanja pa je zbrati in prikazati podatke o vključenosti odraslih v formalno in neformalno izobraževanje. Po uredbi je predvideno spremljanje izobraževanja in učenja odraslih do starosti 74 letih. Na sosvetu je bila podana pobuda, da starostne meje navzgor ne bi omejevali. SURS bo preučil možnost dviga starostne meje na 79 let, za stare 80 let in več pa anketiranje ni predvideno. Člani sosveta smo se seznanili tudi z vsebino Zelene knjigo o staranju, ki jo je pripravila Evropska komisija z namenom razprave o politikah glede staranja, možnostih za predvidevanje izzivov in priložnosti, ki jih prinaša staranje, ter o odzivanju nanje. Razpravljali smo o novostih, ki jih prinaša Zakon o dolgotrajni oskrbi (sprejet je bil 9. decembra 2021), ter o njegovem vplivu na statistično spremljanje tega pojava. Predstavljeni so bili izsledki raziskave NIJZ o vplivu pandemija covida-19 v Sloveniji na življenje oseb, starih od 65 do 74 let, predstavljena pa je bila tudi podatkovna in analitična podpora strategiji (in ukrepom) dolgožive družbe na ravni občin.

Vsa obravnavana in druga pomembna gradiva na sosvetu, so objavljana na spletni strani SURS: https://www.stat.si/StatWeb/NationalStatistics/AdvCommitteesDescription/99

Erika Brenk je zaposlena na Andragoškem centru Slovenije, kjer deluje na področju promocije vseživljenjskega učenja, spremljanja ponudbe izobraževanja odraslih ter statističnih podatkov s področja izobraževanja odraslih.                                      

Login (0)

Želite napisati prispevek?

Ne oklevajte!

Kliknite spodnjo povezavo in začnite z objavo prispevka!

Zadnje razprave

Zajtrk z EPALE in Erasmus+ s praktičnimi primeri: ustvarjanje EPALE vsebin ter primeri uspešnih prenosov dobrih praks v redno delo

Tudi drugi letošnji zajtrk z EPALE bo spremljal Erasmus+ dan: izvedeli bomo, kako pogodbeniki programa Erasmus+ v redno delo svoje organizacije prenašajo novo znanje, kompetence, dobre prakse in druge novosti, ki so jih pridobili v okviru Erasmus+ projektov.

Več

Spletna razprava EPALE: razvoj digitalnih spretnosti, kot priložnost dostopa za učenje

Od aprila do junija se EPALE posveča razvoju digitalnih spretnosti, kot priložnosti dostopa za učenje in tej tematiki bo posvečena tudi letošnja druga spletna razprava.

Več